Helsingfors stad

Protokoll

10/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

25.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 137

Beviljande av avsked från tjänsten som biträdande stadsdirektör för social- och hälsovårdsväsendet

HEL 2016-005633 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja Laura Räty avsked från tjänsten som biträdande stadsdirektör för social- och hälsovårdsväsendet räknat från 31.5.2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det i anslutning till reformen av ledarskapssystemet och förvaltningsstadgan utreds om det är möjligt att i exempelvis stadsdirektörernas (borgmästarnas), kanslichefens och sektorchefernas avtal införa en karenstid, under vilken den anställda inte får övergå till ett företag eller en annan sammanslutning som konkurrerar med stadens verksamhet eller som säljer tjänster till staden. Samtidigt kan det eventuella behovet av ett initiativ till utveckling av lagstiftningen utredas. (Yrjö Hakanen)

 

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten René Hursti under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att det i anslutning till reformen av ledarskapssystemet och förvaltningsstadgan utreds om det är möjligt att i exempelvis stadsdirektörernas (borgmästarnas), kanslichefens och sektorchefernas avtal införa en karenstid, under vilken den anställda inte får övergå till ett företag eller en annan sammanslutning som konkurrerar med stadens verksamhet eller som säljer tjänster till staden. Samtidigt kan det eventuella behovet av ett initiativ till utveckling av lagstiftningen utredas.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

1 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att det i anslutning till reformen av ledarskapssystemet och förvaltningsstadgan utreds om det är möjligt att i exempelvis stadsdirektörernas (borgmästarnas), kanslichefens och sektorchefernas avtal införa en karenstid, under vilken den anställda inte får övergå till ett företag eller en annan sammanslutning som konkurrerar med stadens verksamhet eller som säljer tjänster till staden. Samtidigt kan det eventuella behovet av ett initiativ till utveckling av lagstiftningen utredas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 44
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Antti Möller, Laura Nordström, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 4
Hennariikka Andersson, Seppo Kanerva, Timo Raittinen, Risto Rautava

Blanka: 34
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 3
Eero Heinäluoma, Jukka Järvinen, Nasima Razmyar

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Yrjö Hakanens förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marju Pohjaniemi, personaldirektör, telefon: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainittu

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Biträdande stadsdirektören för social- och hälsovårdsväsendet Laura Räty har meddelat att hon övergår i en annan arbetsgivares tjänst. Laura Räty har 12.5.2016 begärt avsked från tjänsten som biträdande stadsdirektör för social- och hälsovårdsväsendet räknat från 31.5.2016.

Enligt 18 § i instruktionen för stadsstyrelsen väljs biträdande stadsdirektörerna av stadsfullmäktige. Enligt 16 § i förvaltningsstadgan beslutar den anställande myndigheten om upphävande av ett tjänsteförhållande.

I 40 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) föreskrivs det att när en tjänsteinnehavare säger upp sitt tjänsteförhållande är uppsägningstiden minst två månader, om tjänsteinnehavaren anställs av fullmäktige. På tjänsteinnehavarens begäran eller med dennes samtycke kan en kortare uppsägningstid tillämpas.

I 16 § i instruktionen för stadsstyrelsen anges följande: Då stadsdirektören eller en biträdande stadsdirektör är förhindrad och då tjänsten är vakant sköts uppgifterna i fråga av de direktörer som är i tjänst, på det sätt som stadsstyrelsen bestämmer, om inte stadsfullmäktige då tjänsten är vakant eller frånvaron räcker längre än två månader förordnar en vikarie att handha tjänsten.

Stadsstyrelsen har för avsikt att i anslutning till beslutet om verkställighet av stadsfullmäktiges beslut justera protokollet omedelbart vad beviljandet av avsked beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marju Pohjaniemi, personaldirektör, telefon: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainittu

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.05.2016 § 473

HEL 2016-005633 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Laura Rädylle eron sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan virasta 31.5.2016 alkaen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marju Pohjaniemi, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566