Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/9

 

25.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 142

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite kaupungin liittymisestä Mayors for Peace -verkostoon

HEL 2015-012404 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Thomas Wallgren valtuutettu Ilkka Taipaleen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi, jotta Helsinki voi päättää liittyä Mayors for Peace -verkostoon.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

6 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Thomas Wallgrenin palautusehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun jotta Helsinki voi päättää liittyä Mayors for Peace -verkostoon.

Jaa-äänet: 32
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 36
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Laura Finne-Elonen, Yrjö Hakanen, Veronica Hertzberg, Mari Holopainen, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Katriina Juva, Jessica Karhu, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Henrik Nyholm, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen

Tyhjä: 4
Outi Alanko-Kahiluoto, Antti Möller, Johanna Sydänmaa, Pertti Villo

Poissa: 13
Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Harri Lindell, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Marcus Rantala, Kaarin Taipale

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 39 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki liittyisi Mayors for Peace -verkostoon. Aloitteentekijät toteavat, että ydinaseistuksen täydelliseen lakkauttamiseen tähtäävä verkosto perustettiin Hiroshiman pormestarin Takeshi Arakin aloitteesta vuonna 1982. Verkoston puheenjohtajakaupunki on Hiroshima ja sen sihteeristö on osa Hiroshima Peace Culture Foundation -säätiötä. Verkostolla on kansalaisjärjestönä konsultatiivinen status YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa. Aloitteentekijät toteavat, että näinä aikoina ydinasevaltiot suunnittelevat jopa entistä suurempia investointeja ydinasejärjestelmiensä tehostamiseen, ja että verkoston toiminta on jälleen hyvin ajankohtainen.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että Mayors for Peace -verkostossa oli 1.4.2016 yhteensä 7028 jäsentä 161 maasta. Suurin osa jäsenkunnista sijaitsee Aasiassa (2915) ja Euroopassa (2631). Jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti kymmenen viime vuoden aikana. Vuonna 2015 verkostoon liittyi 505 uutta jäsentä. Suomesta verkoston jäseniä ovat Maarianhamina, Nousiainen ja Varkaus. Pohjoismaisista pääkaupungeista mukana ovat verkoston kotisivuilla olevan jäsenluettelon mukaan Kööpenhamina ja Reykjavik.

Jäsenyydestä peritään muodollista 2000 jenin vuosimaksua, joka vastaa noin 15 euroa. Jäsenmaksun laiminlyönnistä ei seuraa verkostosta erottamista. Jäsenmaksusta voidaan myöntää myös vapautus. Lisäksi on olemassa mahdollisuus maksaa suurempaa jäsenmaksua vapaaehtoispohjalta.

Verkoston toiminnan pääpaino on kaupunkien välisen solidaarisuuden vahvistaminen maailmanlaajuisesti ja ydinaseriisunnan edistäminen. Lisäksi verkosto järjestää yleiskokouksen joka neljäs vuosi ja toimeenpanevan kokouksen joka toinen vuosi.

Verkoston toimintasuunnitelmaa vuosille 2013 - 2017 arvioitaessa korostuu jäsenyyden symbolinen merkitys. Päätavoitteita ovat tietämyksen kasvattaminen ydinaseiden vaaroista ja jäsenmäärän kasvattaminen. Kansalaisten tietoisuutta pyritään kasvattamaan erilaisin kampanjoin ja tapahtumin.

Kaupungin strategiaohjelman mukaan Helsinki on kansainvälisesti aloitteellinen, kehittyvä ja osaava toimija globaalin vastuun kantamisessa paikallisesti. Tätä toteutetaan muun muassa edistämällä taloudellista, sosiaalista sekä ympäristön huomioon ottavaa kehitystä. Globaalin vastuun kantaminen on kaupungin toiminnan kokonaisvaltaista laatua ja sen kehittämistä. Mayors for Peace -verkoston tavoitteita voi näin ollen pitää strategiaohjelman mukaisina.

Jäseneksi liittyminen edellyttää, että kaupunki toimittaa verkostolle erillisen liittymislomakkeen, jossa hakija vahvistaa tukevansa ydinaseriisuntaa.

Kunnan toimialaa koskevassa uudessa kommentaarissa (Harjula & Prättälä: Kuntalaki – tausta ja tulkinnat, 2015) todetaan, että kunnan nimissä annettuihin kansainvälispoliittisiin kannanottoihin on oikeuskäytännössä suhtauduttu pidättyvästi.

Kaupunginhallitus toteaa edellä mainitun perusteella, että vaikka Mayors for Peace -verkoston tavoitteet sinänsä ovat kannatettavia ja strategiaohjelman globaalin vastuun periaatteiden mukaisia, ei verkostoon liittymistä kuitenkaan ole pidettävä perusteltuna.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite

Oheismateriaali

1

Mayors for Peace -verkoston esittely

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.05.2016 § 433

HEL 2015-012404 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Victor Andersson, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027

victor.andersson(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566