Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/14

 

27.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 117

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-005086

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        Valtuutettu Seppo Kanervan ym. aloite pyöräturvallisuuden kehittämisestä eräissä Helsingin kohteissa

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566