Helsingfors stad

Protokoll

8/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/11

 

27.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 114

Detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 63 i Kampen (nr 12242, Lönnrotsgatan 3)

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för ett område ovanför nivån +7,0 på tomten 2 i kvarteret 63 i 4 stadsdelen (Kampen) enligt ritning nr 12242, daterad 9.12.2014, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 kartta, päivätty 9.12.2014, päivitetty Kslk:n 9.12.2014 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 selostus, päivätty 9.12.2014, täydennetty 8.3.2016

3

Havainnekuva

4

Vuorovaikutusraportti päivätty 9.12.2014, täydennetty 8.3.2016

5

Tilastotiedot

6

Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Sähköverkko Oy

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplanen uppdateras så att den motsvarar tomtens nuvarande bostadsbruk och byggnaden skyddas.

Tomten betecknas som ett kvartersområde för flervåningshus och byggnaden med värdefulla interiörer betecknas som arkitektoniskt, historiskt och stadsbildsmässigt avsevärt värdefull och skyddas. Bottenvåningen mot Lönnrotsgatan reserveras för butiker och lokaler för kundservice. På gården anvisas en hiss- och trappförbindelse för de underjordiska servicelokalerna i kvarteret och en ventilationskanal.

Föredragandens motiveringar

Detaljplaneändringen följer de riksomfattande målen för områdesanvändningen och generalplanen med rättsverkan. Detaljplaneändringen bidrar dessutom till att stadens strategiska mål uppnås.

Detaljplaneändringen gäller tomten i hörnet av Lönnrotsgatan och Georgsgatan vid Gamla kyrkoparken.

För området gäller en detaljplan från år 1836 i vilken bara tomtens gränser anges. Kvarteret hör till detaljplanen för underjordisk servicetrafik och parkering i centrum, godkänd år 2004, i vilken ett utrymme för servicetrafik och lastning har betecknats under kvarteret och utrymmets utgång, en ventilationskanal och en del av körförbindelsen till parkeringsanläggningen under tomten.

För området gäller byggförbud med stöd av 53 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen i syfte att ändra detaljplanen. Det begränsade byggförbudet för utarbetande av en generalplan som gäller ändring av butiks-, affärs- och verksamhetslokalerna i bottenvåningar och vid gatan till bostäder i innerstaden gäller inte för denna tomt.

På tomten ligger ett bostadshus som byggdes åren 1891–1896 och som så småningom har ändrats för kontorsbruk. För tomten har år 2012 beviljats bygglov enligt vilket konverteringen av byggnaden tillbaka till bostäder blev färdig år 2014. Det finns en butikslokal på Lönnrotsgatans sida.

Gamla kyrkoparken ingår i den värdefulla byggda kulturmiljön av riksintresse Esplanaden–Bulevarden.

Tomten är i privat ägo (Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 Kiinteistö Oy).

Detaljplaneändringen har utarbetats på ansökan. Detaljplaneändringen stämmer överens med ansökan och man har kommit överens om innehållet med sökanden.

Detaljplaneändringens innehåll och motiveringar

Målet är att uppdatera detaljplanen så att den motsvarar det nuvarande bostadsbruket, trygga att lokalerna vid gatan bevaras som butiker, säkerställa serviceförbindelserna i kvarteret och ange skyddsbestämmelser för byggnaden.

Tomten utgör kvartersområde för flervåningshus (AK). Bostäder får byggas på vinden. Bottenvåningen mot Lönnrotsgatan ska reserveras för butiker eller andra servicelokaler.

Byggnaden och dess värdefulla interiörer skyddas (sr-1). Skyddsbeteckningarna baserar sig på stadsmuseets bedömning.

På gården anvisas en hiss- och trappförbindelse för de underjordiska servicelokalerna i kvarteret och en ventilationskanal i enlighet med bygglovet.

Byggrätten uppgår till sammanlagt 5 260 m² vy.

Detaljplaneändringens konsekvenser och kostnader

Konverteringen av byggnaden tillbaka till bostäder i närheten av god service upplivar stadens centrum. Med skyddet bevaras kulturhistoriska värden och främjas att de riksomfattande skyddsmålen nås.

Med bullerbestämmelserna tas det hand om bostädernas ljudisolering mot trafikbuller och ventilationsbuller och om förhållandena på gården. Hiss- och trappförbindelsen på tomten och utgångarna gör det möjligt att i fortsättningen bygga ett gemensamt serviceutrymme för kvarteret.

Detaljplanen har ingen större inverkan på trafiken eller den tekniska försörjningen i området. Att detaljplanen genomförs innebär inga kostnader för staden.

Byggförbudet för tomten med stöd av 53 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen för utarbetande av en detaljplan slutar gälla när detaljplanen godkänns.

Planeringsfaser och växelverkan

Ägaren till tomten 4/63/2, Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 Kiinteistö Oy, har 15.5.2012 ansökt om detaljplaneändring utgående från att byggnaden och vinden ska ändras för bostadsbruk och affärslokaler anvisas i bottenvåningen.

Deltagandet och växelverkan organiserades i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Påpekanden har inte framförts om programmet för deltagande och bedömning eller utkastet till detaljplaneändring.

Vid beredningen av detaljplaneändringen har myndighetssamarbete bedrivits med de berörda förvaltningarna, samkommunerna och affärsverken samt med Museiverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Myndigheternas ställningstaganden och utlåtanden ingår som bilaga och de har beaktats i detaljplaneförslaget.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Stadsplaneringsnämnden framställde 9.12.2014 att förslaget till detaljplan ska godkännas och förslaget hölls därefter offentligt framlagt 16.1–16.2.2015.

Anmärkningar gjordes inte mot förslaget.

Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget:

        Helen Elnät Ab

        Helsingforsregionens miljötjänster (HRM)

        Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen)

        stadsmuseet

        fastighetskontoret

        räddningsnämnden

        byggnadstillsynsverket

        nämnden för allmänna arbeten

        miljönämnden/miljöcentralen

Utlåtandegivarna hade ingenting att påpeka om förslaget. Behandlingen av utlåtandena i nämnderna omfattade inga omröstningar. Fastighetskontoret konstaterar att markpolitiska förhandlingar inte behöver föras.

Åtgärder efter det offentliga framläggandet

Det har inte varit behövligt att göra ändringar i förslaget till detaljplan.

Detaljplanebeskrivningen har kompletterats i fråga om planerings- och behandlingsfaserna och bilagorna.

Utförligare motiveringar

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår mer i detalj av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Till slut

Förslaget gäller inte område i statens fastighetsregister.

Beslutsförslaget motsvarar stadsplaneringsnämndens enhälliga framställning 9.12.2014. Stadsplaneringskontoret har justerat förslaget till detaljplan och handlingarna enligt ovan.

Detaljplanelösningen medför ingen avsevärd nytta för markägarna och det finns därför inte behov att tillämpa förfarandet med markanvändningsavtal i enlighet med stadsstyrelsens beslut 9.6.2014 (§ 685).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 kartta, päivätty 9.12.2014, päivitetty Kslk:n 9.12.2014 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 selostus, päivätty 9.12.2014, täydennetty 8.3.2016

3

Havainnekuva

4

Vuorovaikutusraportti päivätty 9.12.2014, täydennetty 8.3.2016

5

Tilastotiedot

6

Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Bilagematerial

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Sähköverkko Oy

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski

 

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunginmuseo

Kiinteistölautakunta

Pelastuslautakunta

Rakennusvalvontavirasto

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2016 § 353

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin 2, tason +7,0 yläpuolella olevan alueen, asemakaavan muutoksen 9.12.2014 päivätyn piirustuksen nro 12242 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 8.3.2016

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Ksv:n 0888_18, Lönnrotinkatu 3- Yrjönkatu 15, karttaruutu G3

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 9.12.2014 päivätyn 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin 2 tason +7,0 yläpuolella olevan alueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin 2 tason +7,0 yläpuolella olevaa aluetta (Lönnrotinkatu 3), joka sijaitsee Vanhan Kirkkopuiston laidalla Lönnrotinkadun ja Yrjönkadun kulmassa (Lönnrotinkatu 3-Yrjönkatu 15).

Asemakaava päivitetään vastaamaan tontin nykyistä asuinkäyttöä, rakennus suojellaan ja tontin rakennuskielto poistetaan.

Tontti merkitään asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja rakennus merkitään rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokkaana suojeltavaksi (sr-1). Ensimmäinen kerros Lönnrotinkadun puolella varataan myymälä- ja asiakaspalvelutiloiksi. Pihalle osoitetaan korttelikohtaisten maanalaisten huoltotilojen hissi- ja porrasyhteys sekä ilmanvaihtohormi.

Rakennusoikeus on yhteensä 5 260 k-m2, josta myymälä- ja liiketilaa on yhteensä 104 k-m2. Tonttitehokkuus e = 4,47.

Rakennuksen muutos takaisin asuinkäyttöön hyvien palvelujen äärelle elävöittää keskustaa. Suojelulla säilytetään kulttuurihistoriallisia arvoja ja tuetaan valtakunnallisten suojelutavoitteiden toteutumista. 

Melumääräyksillä huolehditaan asuntojen ääneneristävyydestä liikennemelua ja ilmanvaihdon aiheuttamaa melua vastaan sekä pihan olosuhteista. Tontille osoitettu hissi- ja porrasyhteys sekä uloskäytävät mahdollistavat jatkossa korttelin yhteisen maanalaisen huoltotilan toteuttamisen.

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen liikenteeseen tai teknisen huollon järjestämiseen.

Tontti on yksityisomistuksessa (Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 Kiinteistö Oy). Kaavoitustyö on käynnistetty tontin omistajan aloitteesta. Kaavamuutos on hakemuksen mukainen ja sen sisällöstä on sovittu hakijan kanssa

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Niissä ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia. 

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1836, jossa on määritelty ainoastaan tontin rajat.

Kortteli kuuluu vuonna 2004 hyväksytyn keskustan maanalaisen huoltoliikenteen ja pysäköinnin asemakaavaan, jossa korttelin kohdalla on huoltoliikenne- ja lastaustila sekä tontin kohdalla sen uloskäynti, hormi ja osa pysäköintilaitoksen ajoyhteyttä.

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi sekä maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto, joka koskee 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön.

Tontilla sijaitsee vuosina 1891–1896 rakennettu asuinrakennus, joka oli muutettu vähitellen toimistokäyttöön. Tontille on myönnetty vuonna 2012 rakennuslupa, jonka mukaisesti rakennuksen muutos takaisin asuinkäyttöön valmistui vuonna 2014. Lönnrotinkadun puolella on myymälätila.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausunnoista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 9.12.2014 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 16.1.-16.2.2015.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

        Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

        kaupunginmuseo

        kiinteistövirasto

        pelastuslautakunta

        rakennusvalvontavirasto

        yleisten töiden lautakunta

        ympäristölautakunta/ ympäristökeskus

Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Kiinteistövirasto toteaa, että maapoliittisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavaselostusta on lisäksi täydennetty lisäämällä Ote Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta (kaupunkisuunnittelulautakunta 10.11.2015) sekä täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.

Vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot

Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto 19.2.2015

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Lönnrotinkatu 3 - Yrjönkatu 15

 

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalueen tontti
91-4-63-2 on yksityisen omistuksessa.

Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1863, jossa on määritelty ainoastaan tontin rajat.

Asemakaavan muutoksella päivitetään asemakaava vastaamaan tontin nykyistä asuinkäyttöä, rakennus suojellaan ja tontin rakennuskielto poistetaan.

Kaavamuutoksesta ei koidu tontin omistajalle kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen edellyttämää merkittävää hyötyä ja maapoliittisia neuvotteluja ei ole siten tarpeen käydä.

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen suhteen.

Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 17.02.2015 § 77

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavamuutos mahdollistaa historiallisen rakennuksen palauttamisen asumiskäyttöön.

Hankkeella ei ole vaikutusta yleisiin alueisiin.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12242.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 56

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.2.2015

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 19.12.2014

 

Kaupunginmuseo on tutustunut Lönnrotinkatu 3:n asemakaavan muutosehdotukseen ja  esittää kulttuurihistorian ja kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta lausuntonaan seuraavan.

Asemakaavan tavoitteena on ollut päivittää kaava vastaamaan tontin nykyistä käyttöä asuinrakennuksena. Rakennus on merkitty suojelluksi rakennukseksi ja tontin rakennuskielto poistuu. Alun perin asuintaloksi rakennetun rakennuksen muutos toimistotalosta takaisin asuinrakennukseksi on valmistunut vuonna 2014.

Tontti on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja rakennus rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokkaana suojeltavaksi (sr-1). Rakennussuojelu koskee myös sisätiloja. Kadunvarsirakennuksen ensimmäinen kerros Lönnrotinkadun puolella on varattava myymälä- ja asiakaspalvelutiloiksi.

Nyt esillä oleva asemakaavan muutosehdotuksen sr-1 suojelumääräys perustuu museon asettamiin suojelutavoitteisiin. Museo pitää asemakaavan suojelumääräystä hyvänä ja riittävänä. Kaupunginmuseolla ei näin ollen ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen ja se puoltaa muutosehdotuksen hyväksymistä.

7.10.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot

Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 7

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Lönnrotinkatu 3:n, Kampin korttelin 63 tontin 2, asemakaavan muutoksesta (nro 12242):

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta pelastuslaitoksen toimintaan.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2014 § 397

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Ksv 0888_18, Lönnrotinkatu 3 - Yrjönkatu 15, karttaruutu G3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        9.12.2014 päivätyn 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin 2, tason +7,0 yläpuolella olevan alueen, asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 hyväksymistä
 

        asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti

        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin
 

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
 

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä
 

        kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Lisätiedot

Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 16.9.2014

HEL 2012-007520 T 10 03 03

 

Taustaa

Asemakaava päivitetään vastaamaan tontin nykyistä käyttöä ja tontin rakennuskielto poistetaan.
Tontti merkitään asuinkerrostalojen kortteli-alueeksi. Ullakolle sallitaan asuntoja ja pohjakerrokseen Lönnrotinkadun puolelle määrätään sijoitettavaksi myymälä- ja asiakas-palvelutiloja. Rakennus merkitään rakennus-taiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokkaana suojeltavaksi. Tontille pihan puolelle osoitetaan keskustan maanalaiseen huoltotunneliin liittyvä korttelikohtaisen huoltotilan hissi- ja porrasyhteys sekä ilmanvaihtohormi.

Kannanotto

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566