Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/11

 

27.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 114

Kampin korttelin 63 tontin 2 asemakaavan muuttaminen (nro 12242, Lönnrotinkatu 3)

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin 2, tason +7,0 yläpuolella olevan alueen, asemakaavan muutoksen 9.12.2014 päivätyn piirustuksen nro 12242 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 kartta, päivätty 9.12.2014, päivitetty Kslk:n 9.12.2014 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 selostus, päivätty 9.12.2014, täydennetty 8.3.2016

3

Havainnekuva

4

Vuorovaikutusraportti päivätty 9.12.2014, täydennetty 8.3.2016

5

Tilastotiedot

6

Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Sähköverkko Oy

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Asemakaava päivitetään vastaamaan tontin nykyistä asuinkäyttöä ja rakennus suojellaan.

Tontti merkitään asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja rakennus arvokkaine sisätiloineen merkitään rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokkaana suojeltavaksi. Ensimmäinen kerros Lönnrotinkadun puolella varataan myymälä- ja asiakaspalvelutiloiksi. Pihalle osoitetaan korttelikohtaisten maanalaisten huoltotilojen hissi- ja porrasyhteys sekä ilmanvaihtohormi.

Esittelijän perustelut

Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Asemakaavan muutos koskee Vanhan Kirkkopuiston laidalla sijaitsevaa Lönnrotinkadun ja Yrjönkadun kulmatonttia.

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1836, jossa on määritelty ainoastaan tontin rajat. Kortteli kuuluu vuonna 2004 hyväksytyn keskustan maanalaisen huoltoliikenteen ja pysäköinnin asemakaavaan, jossa korttelin kohdalla on huoltoliikenne- ja lastaustila sekä tontin kohdalla sen uloskäynti, hormi ja osa pysäköintilaitoksen ajoyhteyttä. 

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi. Kantakaupungin alueella voimassa oleva yleiskaavan laatimista koskeva rajattu rakennuskielto, joka koskee 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön, ei koske tätä tonttia.

Tontilla sijaitsee vuosina 1891–1896 rakennettu asuinrakennus, joka oli muutettu vähitellen toimistokäyttöön. Tontille on myönnetty vuonna 2012 rakennuslupa, jonka mukaisesti rakennuksen muutos takaisin asuinkäyttöön valmistui vuonna 2014. Lönnrotinkadun puolella on myymälätila.  

Vanha Kirkkopuisto on osa valtakunnallisesti merkittävää Esplanadin-Bulevardin rakennettua kulttuuriympäristöä.

Tontti on yksityisomistuksessa (Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 Kiinteistö Oy).

Asemakaavan muutos on tehty hakemuksen johdosta. Kaavamuutos on hakemuksen mukainen ja sen sisällöstä on sovittu hakijan kanssa.

Asemakaavan muutoksen sisältö ja perustelut

Tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan nykyistä asuinkäyttöä, turvata kadunvarsitilan säilyminen myymälätilana, turvata korttelikohtaisen huollon yhteydet sekä asettaa rakennukselle suojelumääräykset.

Tontti on asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). Ullakolle saa rakentaa asuntoja. Ensimmäinen kerros Lönnrotinkadun puolella on varattava myymälä- tai muiksi asiakaspalvelutiloiksi.

Rakennus ja sen arvokkaat sisätilat suojellaan (sr-1). Suojelumerkinnät perustuvat kaupunginmuseon määrittelyyn.

Pihalle osoitetaan korttelikohtaisten maanalaisten huoltotilojen hissi- ja porrasyhteys sekä ilmanvaihtohormi rakennusluvan mukaisesti.

Rakennusoikeus on yhteensä 5 260 k-m².

Asemakaavamuutoksen vaikutukset ja kustannukset

Rakennuksen muutos takaisin asuinkäyttöön hyvien palvelujen äärelle elävöittää keskustaa. Suojelulla säilytetään kulttuurihistoriallisia arvoja ja tuetaan valtakunnallisten suojelutavoitteiden toteutumista.  

Melumääräyksillä huolehditaan asuntojen ääneneristävyydestä liikennemelua ja ilmanvaihdon aiheuttamaa melua vastaan sekä pihan olosuhteista. Tontille osoitettu hissi- ja porrasyhteys sekä uloskäytävät mahdollistavat jatkossa korttelin yhteisen maanalaisen huoltotilan toteuttamisen.

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen liikenteeseen tai teknisen huollon järjestämiseen. Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. 

Asemakaavan hyväksymisen johdosta tontille asemakaavan laatimiseksi määrätyn MRL 53 §:n 1 momentin mukaisen rakennuskiellon voimassaolo päättyy.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Tontin 4/63/2 omistaja Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 Kiinteistö Oy on hakenut 15.5.2012 asemakaavan muuttamista siten, että rakennus ja ullakko muutetaan asuinkäyttöön ja pohjakerrokseen osoitetaan liiketiloja.  

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä asemakaavan muutosluonnoksesta ei ole esitetty huomautuksia.

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä asianomaisten hallintokuntien, kuntayhtymien ja liikelaitosten sekä Museoviraston ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.

Viranomaisten kannanotot ja lausunnot ovat liitteenä ja ne on otettu huomioon kaavaehdotuksessa.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 9.12.2014 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 16.1.-16.2.2015.

Ehdotuksesta ei ole esitetty muistutuksia.

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

        Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

        kaupunginmuseo

        kiinteistövirasto

        pelastuslautakunta

        rakennusvalvontavirasto

        yleisten töiden lautakunta

        ympäristölautakunta/ ympäristökeskus

Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa. Lautakuntien lausuntojen käsittelyyn ei ole liittynyt äänestyksiä. Kiinteistövirasto toteaa, että maapoliittisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavaehdotukseen ei ole ollut tarpeen tehdä muutoksia.

Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden sekä liitteiden osalta.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Lopuksi

Ehdotus koskee valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin kuulumatonta aluetta.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan 9.12.2014 tekemän yksimielisen esityksen mukainen. Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut kaavaehdotuksen ja täydentänyt asiakirjoja edellä mainitulla tavalla.

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 kartta, päivätty 9.12.2014, päivitetty Kslk:n 9.12.2014 päätöksen mukaiseksi

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 selostus, päivätty 9.12.2014, täydennetty 8.3.2016

3

Havainnekuva

4

Vuorovaikutusraportti päivätty 9.12.2014, täydennetty 8.3.2016

5

Tilastotiedot

6

Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Oheismateriaali

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Sähköverkko Oy

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunginmuseo

Kiinteistölautakunta

Pelastuslautakunta

Rakennusvalvontavirasto

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2016 § 353

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin 2, tason +7,0 yläpuolella olevan alueen, asemakaavan muutoksen 9.12.2014 päivätyn piirustuksen nro 12242 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 8.3.2016

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Ksv:n 0888_18, Lönnrotinkatu 3- Yrjönkatu 15, karttaruutu G3

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 9.12.2014 päivätyn 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin 2 tason +7,0 yläpuolella olevan alueen asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavaehdotukseen ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin 2 tason +7,0 yläpuolella olevaa aluetta (Lönnrotinkatu 3), joka sijaitsee Vanhan Kirkkopuiston laidalla Lönnrotinkadun ja Yrjönkadun kulmassa (Lönnrotinkatu 3-Yrjönkatu 15).

Asemakaava päivitetään vastaamaan tontin nykyistä asuinkäyttöä, rakennus suojellaan ja tontin rakennuskielto poistetaan.

Tontti merkitään asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja rakennus merkitään rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokkaana suojeltavaksi (sr-1). Ensimmäinen kerros Lönnrotinkadun puolella varataan myymälä- ja asiakaspalvelutiloiksi. Pihalle osoitetaan korttelikohtaisten maanalaisten huoltotilojen hissi- ja porrasyhteys sekä ilmanvaihtohormi.

Rakennusoikeus on yhteensä 5 260 k-m2, josta myymälä- ja liiketilaa on yhteensä 104 k-m2. Tonttitehokkuus e = 4,47.

Rakennuksen muutos takaisin asuinkäyttöön hyvien palvelujen äärelle elävöittää keskustaa. Suojelulla säilytetään kulttuurihistoriallisia arvoja ja tuetaan valtakunnallisten suojelutavoitteiden toteutumista. 

Melumääräyksillä huolehditaan asuntojen ääneneristävyydestä liikennemelua ja ilmanvaihdon aiheuttamaa melua vastaan sekä pihan olosuhteista. Tontille osoitettu hissi- ja porrasyhteys sekä uloskäytävät mahdollistavat jatkossa korttelin yhteisen maanalaisen huoltotilan toteuttamisen.

Kaavalla ei ole merkittävää vaikutusta alueen liikenteeseen tai teknisen huollon järjestämiseen.

Tontti on yksityisomistuksessa (Fastighets Ab Lönnrotsgatan 3 Kiinteistö Oy). Kaavoitustyö on käynnistetty tontin omistajan aloitteesta. Kaavamuutos on hakemuksen mukainen ja sen sisällöstä on sovittu hakijan kanssa

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Niissä ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia. 

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1836, jossa on määritelty ainoastaan tontin rajat.

Kortteli kuuluu vuonna 2004 hyväksytyn keskustan maanalaisen huoltoliikenteen ja pysäköinnin asemakaavaan, jossa korttelin kohdalla on huoltoliikenne- ja lastaustila sekä tontin kohdalla sen uloskäynti, hormi ja osa pysäköintilaitoksen ajoyhteyttä.

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi sekä maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto, joka koskee 1. kerrosten ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön.

Tontilla sijaitsee vuosina 1891–1896 rakennettu asuinrakennus, joka oli muutettu vähitellen toimistokäyttöön. Tontille on myönnetty vuonna 2012 rakennuslupa, jonka mukaisesti rakennuksen muutos takaisin asuinkäyttöön valmistui vuonna 2014. Lönnrotinkadun puolella on myymälätila.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipiteistä ja lausunnoista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 9.12.2014 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 16.1.-16.2.2015.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

        Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

        kaupunginmuseo

        kiinteistövirasto

        pelastuslautakunta

        rakennusvalvontavirasto

        yleisten töiden lautakunta

        ympäristölautakunta/ ympäristökeskus

Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Kiinteistövirasto toteaa, että maapoliittisia neuvotteluja ei ole tarpeen käydä. 

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavaselostusta on lisäksi täydennetty lisäämällä Ote Helsingin uudesta yleiskaavaehdotuksesta (kaupunkisuunnittelulautakunta 10.11.2015) sekä täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden osalta.

Vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaavaratkaisun johdosta ei maanomistajille koidu merkittävää hyötyä, joten kaupunginhallituksen 9.6.2014 (§ 685) tekemän päätöksen mukaiselle maankäyttösopimusmenettelylle ei ole tarvetta.

Lisätiedot

Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto 19.2.2015

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Lönnrotinkatu 3 - Yrjönkatu 15

 

Kiinteistövirasto toteaa, että asemakaavan muutosalueen tontti
91-4-63-2 on yksityisen omistuksessa.

Tontilla on voimassa asemakaava vuodelta 1863, jossa on määritelty ainoastaan tontin rajat.

Asemakaavan muutoksella päivitetään asemakaava vastaamaan tontin nykyistä asuinkäyttöä, rakennus suojellaan ja tontin rakennuskielto poistetaan.

Kaavamuutoksesta ei koidu tontin omistajalle kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen edellyttämää merkittävää hyötyä ja maapoliittisia neuvotteluja ei ole siten tarpeen käydä.

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksen suhteen.

Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 17.02.2015 § 77

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavamuutos mahdollistaa historiallisen rakennuksen palauttamisen asumiskäyttöön.

Hankkeella ei ole vaikutusta yleisiin alueisiin.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12242.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 10.02.2015 § 56

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 2.2.2015

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 19.12.2014

 

Kaupunginmuseo on tutustunut Lönnrotinkatu 3:n asemakaavan muutosehdotukseen ja  esittää kulttuurihistorian ja kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta lausuntonaan seuraavan.

Asemakaavan tavoitteena on ollut päivittää kaava vastaamaan tontin nykyistä käyttöä asuinrakennuksena. Rakennus on merkitty suojelluksi rakennukseksi ja tontin rakennuskielto poistuu. Alun perin asuintaloksi rakennetun rakennuksen muutos toimistotalosta takaisin asuinrakennukseksi on valmistunut vuonna 2014.

Tontti on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja rakennus rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokkaana suojeltavaksi (sr-1). Rakennussuojelu koskee myös sisätiloja. Kadunvarsirakennuksen ensimmäinen kerros Lönnrotinkadun puolella on varattava myymälä- ja asiakaspalvelutiloiksi.

Nyt esillä oleva asemakaavan muutosehdotuksen sr-1 suojelumääräys perustuu museon asettamiin suojelutavoitteisiin. Museo pitää asemakaavan suojelumääräystä hyvänä ja riittävänä. Kaupunginmuseolla ei näin ollen ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen ja se puoltaa muutosehdotuksen hyväksymistä.

7.10.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot

Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 20.01.2015 § 7

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Lönnrotinkatu 3:n, Kampin korttelin 63 tontin 2, asemakaavan muutoksesta (nro 12242):

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoksesta. Asemakaavan muutoksella ei ole vaikutusta pelastuslaitoksen toimintaan.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2014 § 397

HEL 2012-007520 T 10 03 03

Ksv 0888_18, Lönnrotinkatu 3 - Yrjönkatu 15, karttaruutu G3

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        9.12.2014 päivätyn 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 63 tontin 2, tason +7,0 yläpuolella olevan alueen, asemakaavan muutosehdotuksen nro 12242 hyväksymistä
 

        asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti

        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin
 

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
 

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä
 

        kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset -liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä

virastopäällikkö

Mikko Aho

Lisätiedot

Anne Karppinen, arkkitehti, puhelin: 310 37200

anne.karppinen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 16.9.2014

HEL 2012-007520 T 10 03 03

 

Taustaa

Asemakaava päivitetään vastaamaan tontin nykyistä käyttöä ja tontin rakennuskielto poistetaan.
Tontti merkitään asuinkerrostalojen kortteli-alueeksi. Ullakolle sallitaan asuntoja ja pohjakerrokseen Lönnrotinkadun puolelle määrätään sijoitettavaksi myymälä- ja asiakas-palvelutiloja. Rakennus merkitään rakennus-taiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokkaana suojeltavaksi. Tontille pihan puolelle osoitetaan keskustan maanalaiseen huoltotunneliin liittyvä korttelikohtaisen huoltotilan hissi- ja porrasyhteys sekä ilmanvaihtohormi.

Kannanotto

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista asemakaavamuutokseen.

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566