Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/6

 

27.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 109

Eron myöntäminen liikuntaviraston liikuntajohtajan virasta

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaistesti myöntää Anssi Rauramolle eron liikuntaviraston liikuntajohtajan virasta 1.8.2016 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Anssi Rauramo on ilmoittanut eroavansa liikuntajohtajan virasta siirtyäkseen eläkkeelle 1.8.2016 alkaen.

Hallintosäännön 16 §:n mukaan virkasuhteen päättämisestä päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Liikuntatoimen johtosäännön 12 §:n mukaan kaupunginvaltuusto ottaa liikuntajohtajan virkaan.

Kaupunginhallitus on 21.3.2016 johtamisjärjestelmän uudistusta koskevassa täytäntöönpanopäätöksessä linjannut, ettei vapautuvia virasto- ja osastopäälliköiden virkoja täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan määräaikaisjärjestelyin. Kaupunginhallitus katsoo, ettei liikuntajohtajan virkaa ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa julistaa haettavaksi meneillään olevan johtamisjärjestelmän uudistuksen vuoksi.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Valtuuston täyttämien virkojen osalta kaupunginhallitus voi määrätä avoimen viran hoitajan enintään 180 päivän ajaksi. Kaupunginhallituksen tarkoituksena on määrätä liikuntajohtajan avoimen viran hoitaja erikseen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntajohtaja

Liikuntavirasto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.04.2016 § 352

HEL 2016-003056 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Anssi Rauramolle eron liikuntaviraston liikuntajohtajan virasta 1.8.2016 alkaen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566