Helsingfors stad

Protokoll

8/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/13

 

27.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 116

Detaljplaneändring för tomterna 11 och 14 i kvarteret 46117 och gatu- och parkområden i Sockenbacka (nr 12349, området vid Fjäderstigen)

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för tomterna 11 och 14 i kvarteret 46117 och gatu- och parkområden i 46 stadsdelen (Sockenbacka, Reimars) enligt ritning nr 12349, daterad 3.11.2015 och ändrad 15.3.2016, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12349 kartta, päivätty 3.11.2015, muutettu 15.3.2016

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12349 selostus, päivätty 3.11.2015, muutettu 15.3.2016, päivitetty Kslk:n 15.3.2016 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva, 3.11.2015

4

Vuorovaikutusraportti 3.11.2015 liitteineen, täydennetty 15.3.2016

5

Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Senaatti-kiinteistöt

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Sähköverkko Oy

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Helsinki

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bygga två nya flervåningshus vid Sockenbackavägen och Skinnhandlarvägen och att ersätta en affärsbyggnad från 1970-talet med två nya flervåningshus. Bostadshusen i två våningar från 1940-talet skyddas med beteckningen sr-2. Husen har kulturhistoriskt värde som en del av uppbyggnaden av området vid Sockenbackavägen och stationsmiljön. För byggnaderna bildas samtidigt egna tomter som är mindre än i nuläget, och en gemensam körförbindelse ordnas via Fjäderstigen.

Nybyggnaderna i detaljplaneområdet får bostadsvåningsyta på 12 310 m², och våningsytan i de bostadshus som skyddas uppgår till sammanlagt 1 000 m². På tomten 46117/11 stryks 4 000 m² vy för affärsbyggnader och på tomten 46117/14 stryks 3 600 m² outnyttjad bostadsvåningsyta. Parkremsan norr om Sockenbackavägen ansluts till en tomt för flervåningshus som bildas vid gatan. Ytan på parkremsan som ska strykas är 949 m². Området får ca 300 nya invånare.

Föredragandens motiveringar

Detaljplanelösningen följer de riksomfattande målen för områdesanvändningen och generalplanen med rättsverkningar. Detaljplaneändringen bidrar dessutom till att stadens strategiska mål uppnås.

Den utarbetade detaljplanelösningen stämmer överens med förslaget till ny generalplan.

Utgångspunkter för området och nuläge

I planeringsområdet finns en affärs- och kontorsbyggnad från 1970-talet och två låghus från 1940-talet som har bedömts vara stadsbildsmässigt och kulturhistoriskt värdefulla. Dessutom finns det vid Sockenbackavägens och Fjäderstigens korsning en kioskbyggnad med ett arrendeavtal som löper ut år 2019. Byggnadsbeståndet i området daterar från 1950–1970-talen och utgörs av ytterstadsliknande flervåningshus. Sockenbackavägen i områdets södra kant medför bullerstörningar.

De gällande detaljplanerna i detaljplaneområdet har i huvudsak fastställts år 1974. Tomten för affärsbyggnader (AL) har byggrätt på 4 000 m² vy, och söder om denna finns en bostadstomt (AK) som på 1970-talet planlades för ett flervåningshus i tre våningar på de nuvarande 1940-talshusens plats. Byggrätten på tomten uppgår till 3 600 m² vy. Bostadsbyggandet enligt detaljplanen har inte genomförts.

Området är i Helsingfors stads ägo. Planläggningen inleddes på initiativ av staden. Pohjola Rakennus Oy Uusimaa har (med fullmakt av innehavaren av tomten 46177/11) ansökt om ändring av dispositionen för tomten för affärsbyggnader till ett kvartersområde för flervåningshus (AK). Detaljplanelösningens innehåll har förhandlats fram med sökanden. Asunto Oy Pitäjä har tagit initiativ till att ändra detaljplanen så att bolagets bostadshus bevaras.

Detaljplanelösningens motiveringar, konsekvenser och kostnader

Målet för detaljplaneändringen är att kompletteringsbygga bostäder i den omedelbara närheten av tjänsterna i Sockenbacka områdescentrum och järnvägsstation. Dessutom skyddas en del av byggnadsbeståndet i den särpräglade stationsmiljön, och Sockenbackavägens stadsliknande gaturum och serviceutbudet vid stationsbron stärks. Målet i fråga om trafiken är att förbättra säkerheten för gång- och cykeltrafiken vid Sockenbacka station och öka möjligheterna att cykla mellan Fjäderstigen och Kogergränden och på Sockenbackavägens norra kant.

Detaljplanen har en särskild inverkan på att Sockenbackavägens gatubild blir mer harmonisk och Fjädertorgets miljö iståndsatt. Detaljplanen främjar bevarandet av de lokalhistoriskt värdefulla bostadshusen i området och berikar därigenom också stadsbilden. Med tanke på samhällsstrukturen bidrar det bostadsbyggande som detaljplanen möjliggör i den färdiga stadsstrukturen och vid färdiga kommunala nät till att mångsidiga tjänster bevaras i området.

Byggandet i området förutsätter åtgärder av den privata fastighetsägaren. Kostnaderna för staden för byggarbetena på Fjäderstigen och Kogergränden beräknas uppgå till 73 000 euro och för ändringsarbetena på Sockenbackavägen till 400 000 euro. Kostnaderna för gatubelysningen eller vattenförsörjningen ingår inte i kostnadskalkylen.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Planläggningen inleddes på initiativ av staden. Pohjola Rakennus Oy Uusimaa har (med fullmakt av innehavaren av tomten 46117/11) 28.11.2014 ansökt om ändring av dispositionen för tomten för affärsbyggnader till ett kvartersområde för flervåningshus (AK). Asunto Oy Pitäjä har 31.3.2008 tagit initiativ till att ändra detaljplanen så att bolagets bostadshus bevaras.

Deltagandet och växelverkan organiserades i enlighet med programmet för deltagande och bedömning. Programmet och detaljplanens utgångspunkter presenterades på en detaljplanejour på Sockenbacka bibliotek i början av 2015.

Under beredningen av detaljplaneändringen kom det in 20 skrivelser med åsikter, varav 13 gällde programmet för deltagande och bedömning och 7 utkastet till detaljplaneändring. En del av skrivelserna med åsikter har skickats i flera personers namn.

I den bifogade rapporten om växelverkan anges de under beredningen inkomna ställningstagandena, åsikterna, anmärkningarna och utlåtandena i sammandrag och genmälena till dessa.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt (MBL 65 §)

Stadsplaneringsnämnden framställde 10.11.2015 att förslaget till detaljplan ska godkännas och förslaget hölls därefter offentligt framlagt 4.12.2015–11.1.2016.

Anmärkningar

Två anmärkningar gjordes mot förslaget till detaljplan.

Asunto Oy Syreeni motsatte sig i sin anmärkning skyddet av byggnaden på tomten 46117/16 och de föreslagna parkeringsarrangemangen. I den andra anmärkningen föreslog Asunto Oy Sulkapolku 6 att granntomtens bilplatsservitut på bostadsaktiebolagets tomt ska avskaffas i samband med detaljplaneändringen och att nybyggnadernas höjd och fasadernas riktning på granntomten ska ändras så att inverkan på vyerna från bolagets bostäder blir så liten som möjligt.

Utlåtanden

Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget: Helen Elnät Ab, samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), stadsmuseet, räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten och miljöcentralen.

Behandlingen av nämndernas utlåtanden omfattade inga omröstningar.

NTM-centralen tog det fram i sitt utlåtande att den föreslagna bestämmelsen om att bostäderna ska vetta mot två riktningar inte leder till det önskade resultatet i fråga om bullerbekämpning. Detaljplanebestämmelserna ska preciseras i fråga om bostädernas riktning utgående från att de ska vetta också mot den tysta sidan av byggnaden. Dessutom ska bestämmelserna om bullerbekämpning utsträckas att gälla hela AK-kvarteret vid Sockenbackavägen och inte bara byggnadernas fasad mot Sockenbackavägen. Därtill föreslog man att eventuellt stombuller ska utredas eftersom berget ligger nära markytan i området.

Räddningsnämndens utlåtande gällde säkerställande av att Pilbärarstigens räddningsvägs längdlutning följer bestämmelserna och att körförbindelsen fungerar. Förslaget till detaljplan har inte ändrats i dessa delar eftersom längdlutningen på platsen inte överskrider maximikraven och räddningsvägens körförbindelse är kopplad till Kogergrändens gatuområde.

Nämnden för allmänna arbeten påminde i sitt utlåtande om att man i samband med att detaljplaner utarbetas ska se till att det finns tillräckligt med utrymme för snö både på tomter och i allmänna områden. Nämnden tillstyrkte detaljplaneändringen.

I de övriga utlåtandena fanns det ingenting att påpeka.

Byggnadstillsynsverket och fastighetskontoret meddelade att de inte har någonting att yttra.

Åtgärder efter det offentliga framläggandet

Frågorna i anmärkningarna och utlåtandena har beaktats enligt möjligheterna. Genmälena till anmärkningarna och utlåtandena anges i rapporten om växelverkan.

I förslaget till detaljplan har det gjorts ändringar för vilka redogörs i detalj i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. Detaljplanebeskrivningen har kompletterats i fråga om planerings- och behandlingsfaserna och förslaget till ny generalplan.

Ändringarna är inte väsentliga och det har därför inte varit nödvändigt att framlägga förslaget på nytt.

Utförligare motiveringar

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår mer i detalj av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Till slut

Beslutsförslaget motsvarar stadsplaneringsnämndens 15.3.2016 justerade framställning. Nämndens beslut var enhälligt.

Fastighetskontoret kommer att göra de nödvändiga justeringarna i arrendeavtalen för tomterna efter att detaljplanen trätt i kraft.

Senatfastigheter har begärt att få kännedom om beslutshandlingarna i ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12349 kartta, päivätty 3.11.2015, muutettu 15.3.2016

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12349 selostus, päivätty 3.11.2015, muutettu 15.3.2016, päivitetty Kslk:n 15.3.2016 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva, 3.11.2015

4

Vuorovaikutusraportti 3.11.2015 liitteineen, täydennetty 15.3.2016

5

Osa päätöshistoriaa (Internet-versio)

Bilagematerial

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Senaatti-kiinteistöt

Förslagstext
Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Helen Sähköverkko Oy

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Helsinki

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

För kännedom

Kaupunginmuseo

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Kaupunkisuunnitteluvirasto/Koski

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 323

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Reimarla) korttelin 46117 tonttien 11 ja 14 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksen 3.11.2015 päivätyn ja 15.3.2016 muutetun piirustuksen nro 12349 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.03.2016 § 95

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Ksv 0563_5, Sulkapolku 1 ja 3 sekä Pitäjänmäentie 25, karttaruutu R4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        3.11.2015 päivätyn ja 15.3.2016 muutetun 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Reimarla) korttelin 46117 tonttien 11 ja 14 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12349 hyväksymistä. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaavaselostuksesta.

Lisäksi lautakunta päätti

        ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

        antaa esityksestään perusteluineen ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton tehtyihin muistutuksiin.

10.11.2015 Ehdotuksen mukaan

03.11.2015 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom(a)hel.fi

Pirjo Koivunen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37128

pirjo.koivunen(a)hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi

Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 19.01.2016 § 5

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon Pitäjänmäen (46ko.) asemakaavan muutoksesta nro 12349:

Asemakaavassa tulee huomioida toimivien pelastustiejärjestelyjen rakentaminen. Pelastustiet on suunniteltava ohjeen: "Helsingin pelastuslaitos, Pelastustien suunnittelu ja toteutus 1.7.2013" mukaisesti. Nyt esitetyssä kaavaluonnoksessa Kolkkapojanpolulle suunnitellun pelastustien nostopaikan pituuskaltevuus ylittää ohjeen raja-arvon.

Kaavassa on myös varmistettava, että nostolava-autoilla on esteetön pääsy Kolkkapojanpolun nostopaikalle. Nyt ajoyhteys on suunniteltu kevyen liikenteen väyläksi merkittyä reittiä pitkin.

Esittelijä

vs. pelastuskomentaja

Kari Virtanen

Lisätiedot

Markku Holopainen, palomestari, puhelin: 310 30224

markku.holopainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 12.01.2016 § 10

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen vanhan ostoskeskuksen tilalle osoitteeseen Sulkapolku 3 sekä täydennysrakentamista Pitäjänmäentien ja Turkismiehentien varteen.

Asemakaavan muutoksen ja liikennesuunnitelman toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia rakennusvirastolle yhteensä noin 500 000 euroa, josta Sulkapolun ja Viinenkujan katurakennustöiden osuus on noin
80 000 euroa ja Pitäjänmäentien muutostöiden osuus noin 420 000 euroa.

Yleisten töiden lautakunta muistuttaa, että asemakaavojen laatimisen yhteydessä on muistettava huolehtia riittävästä lumitilasta sekä tonteilla että yleisillä alueilla.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta nro 12349.

Käsittely

12.01.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään päätösehdotukseen seuraava teksti:

        "Yleisten töiden lautakunta muistuttaa, että asemakaavojen laatimisen yhteydessä on muistettava huolehtia riittävästä lumitilasta sekä tonteilla että yleisillä alueilla."

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

olli.haanpera(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 15.12.2015 § 403

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 25.11.2015

HEL 2012-004558 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 20.11.2015

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Sulkapolun ympäristön asemakaavan muutosehdotuksesta.  Kaupunginmuseo on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Asemakaavan muutos mahdollistaa kahden uuden asuinkerrostalon rakentamisen Pitäjänmäentien ja Turkismiehentien varteen sekä lisäksi 1970-luvun liikerakennuksen korvaamisen kahdella uudella asuinkerrostalolla. Asemakaavan muutoksessa suojellaan korttelin kaksikerroksiset 1940-luvun asuinrakennukset siten, että niille muodostetaan omat, nykyistä pienemmät tontit ja yhteinen ajoyhteys Sulkapolun kautta.

Kaupunginmuseon antamat suojelutavoitteet, jotka koskevat Pitäjänmäentie 23 ja 25:n kaksikerroksisia asuintaloja, on otettu asemakaavaehdotuksessa hyvin huomioon. Rakennukset on merkitty kaavaehdotukseen sr-2 -merkinnällä, kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaina rakennuksina. Rakennusten kaupunkikuvallinen asema kuitenkin muuttuu, kun Pitäjänmäentien varteen rakennetaan kaksi uutta nelikerroksista asuinkerrostaloa. Näiden väliin jää avoin piha-alue, joten Pitäjänmäentie 23 on edelleen nähtävissä Pitäjänmäentieltä päin.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta ja puoltaa sen hyväksymistä.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.5.2015

20.1.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot

Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483

sari.saresto(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 1.6.2015

HEL 2012-004558 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Sulkapolun ympäristön asemakaavan muutosluonnoksesta (Pitäjänmäen 46.ko) 1.6.2015 mennessä.

Alueelle suunnitellaan vanhaa ostoskeskusta korvaavia asuinkerrostaloja osoitteeseen Sulkapolku 3 sekä täydennysrakentamista Pitäjänmäentien varteen samassa korttelissa.

Tavoitteena on säilyttää yleinen jalankulku- ja pyöräily-yhteys korttelin läpi Sulkapolulta Viinenkujalle. Seuraaviin kaavamerkintöihin tulee lisätä määräys yleisestä jalankulusta ja pyöräilystä: autopaikkojen korttelialue (LPA), alueen osa, joka tulee rakentaa aukiomaiseksi (au) ja Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa (pp).

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa -merkintää tulee jatkaa LPA-alueen poikki Sulkapolun katualueeseen saakka.

Rakennusviraston yhteyshenkilöt kaavayhteystyössä ovat lisätiedonantajat.

5.2.2015 Lausunto annettu

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566