Helsingfors stad

Protokoll

8/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/7

 

27.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 110

Trafikplan för Tavastvägen, Aspnäsgatan och Femte linjen

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna den på stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings ritningar 6511-1 och 6512-7 angivna trafikplanen för Tavastvägen, Femte linjen och Aspnäsgatan som underlag för den fortsatta planeringen.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

  1. Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen vid sidan av trafikplanen för Tavastvägen bereder en övergripande plan för förbättring av gatan. Planen ska beakta behoven med avseende på bostadsgatan, de små butikerna, gångtrafiken, de äldre och barnfamiljerna osv. vid Tavastvägen. Vid gatan ska det planteras träd och annan växtlighet som förbättrar trivsamheten och möjligheterna att vistas där. Spårtrafik och elbussar hör till Tavastvägens framtid. (Osku Pajamäki)
     
  2. Stadsfullmäktige förutsätter att fotgängarvänligheten beaktas i den fortsatta beredningen. (Sirpa Asko-Seljavaara)
     
  3. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av trafikplanen för Tavastvägen, Aspnäsgatan och Femte linjen att det vid den fortsatta planeringen av området beaktas tillräckligt väl hur trafiken löper på de gator som tar över trafik från Tavastvägen eller som annars påverkas, speciellt rutten Österleden-Tågvägen-Industrigatan. (Jape Lovén)
     
  4. Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av planen att trafiksäkerheten utreds också i fråga om synskadade. (Sami Muttilainen)

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Maria Landén understödd av ledamoten Tuomo Valokainen under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning så att genomfart inte begränsas för privatbilar på Tavastvägen.

Redogörelsen befanns vara riktig.

6 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Maria Landéns förslag om återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera trafikplanen för Tavastvägen, Aspnäsgatan och Femte linjen för ny beredning så att genomfart inte begränsas för privatbilar på Tavastvägen.

Ja-röster: 57
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 17
Harry Bogomoloff, Juha Hakola, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Maria Landén, Harri Lindell, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Tuomo Valokainen

Blanka: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Heimo Laaksonen, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki

Frånvarande: 1
Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen på nytt hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Risto Rautava understödd av ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning. Innan beslut om att eventuellt avbryta genomfartstrafiken på Tavastvägen fattas, utreds det hur de stora trafikprojekten i området Fiskehamnen-Sörnäs-Havshagen-Hagnäs påverkar trafiken i området och med vilka lösningar det går att underlätta möjligheterna att ta sig till centrumområdet också med personbilar både under byggprojekten och efter dessa.

Redogörelsen befanns vara riktig.

7 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Risto Rautavas förslag om återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige beslutar återremittera trafikplanen för Tavastvägen, Aspnäsgatan och Femte linjen för ny beredning. Innan beslut om att eventuellt avbryta genomfartstrafiken på Tavastvägen fattas, utreds det hur de stora trafikprojekten i området Fiskehamnen-Sörnäs-Havshagen-Hagnäs påverkar trafiken i området och med vilka lösningar det går att underlätta möjligheterna att ta sig till centrumområdet också med personbilar både under byggprojekten och efter dessa.

Ja-röster: 51
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 31
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Nina Huru, Maritta Hyvärinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ilkka Taipale, Ulla-Marja Urho, Tuulikki Vuorinen

Blanka: 2
Eero Heinäluoma, Tuomo Valokainen

Frånvarande: 1
Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande fem hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Osku Pajamäki understödd av ledamoten Maija Anttila hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen vid sidan av trafikplanen för Tavastvägen bereder en övergripande plan för förbättring av gatan. Planen ska beakta behoven med avseende på bostadsgatan, de små butikerna, gångtrafiken, de äldre och barnfamiljerna osv. vid Tavastvägen. Vid gatan ska det planteras träd och annan växtlighet som förbättrar trivsamheten och möjligheterna att vistas där. Spårtrafik och elbussar hör till Tavastvägens framtid.

 

Ledamoten Sirpa Asko-Seljavaara understödd av ledamoten Timo Raittinen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att fotgängarvänligheten beaktas i den fortsatta beredningen.

 

Ledamoten Jape Lovén understödd av ledamoten Björn Månsson hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av trafikplanen för Tavastvägen, Aspnäsgatan och Femte linjen att det vid den fortsatta planeringen av området beaktas tillräckligt väl hur trafiken löper på de gator som tar över trafik från Tavastvägen eller som annars påverkas, speciellt rutten Österleden-Tågvägen-Industrigatan.

 

Ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten René Hursti hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av planen att trafiksäkerheten utreds också i fråga om synskadade. Förändringsarbetena innebär att trafikljus tas bort, varför också synskadades säkerhet ska beaktas.

 

Ledamoten Nina Huru understödd av ledamoten Mika Raatikainen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av trafikplanen för Tavastvägen att trafikljusen på gatuavsnittet bevaras med tanke på fotgängarnas säkerhet.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Varje hemställningskläm tas särskilt upp till omröstning.

8 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Osku Pajamäkis förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att stadsstyrelsen vid sidan av trafikplanen för Tavastvägen bereder en övergripande plan för förbättring av gatan. Planen ska beakta behoven med avseende på bostadsgatan, de små butikerna, gångtrafiken, de äldre och barnfamiljerna osv. vid Tavastvägen. Vid gatan ska det planteras träd och annan växtlighet som förbättrar trivsamheten och möjligheterna att vistas där. Spårtrafik och elbussar hör till Tavastvägens framtid.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 52
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 3
Seppo Kanerva, Maria Landén, Wille Rydman

Blanka: 29
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Maritta Hyvärinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho, Tuulikki Vuorinen

Frånvarande: 1
Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Osku Pajamäkis förslag till hemställningskläm.

9 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att fotgängarvänligheten beaktas i den fortsatta beredningen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 77
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 6
Seppo Kanerva, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Hannu Oskala, Wille Rydman, Ville Ylikahri

Frånvarande: 2
Jan D Oker-Blom, Tuomo Valokainen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Sirpa Asko-Seljavaaras förslag till hemställningskläm.

10 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Jape Lovéns förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av trafikplanen för Tavastvägen, Aspnäsgatan och Femte linjen att det vid den fortsatta planeringen av området beaktas tillräckligt väl hur trafiken löper på de gator som tar över trafik från Tavastvägen eller som annars påverkas, speciellt rutten Österleden-Tågvägen-Industrigatan.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 76
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Blanka: 8
Harry Bogomoloff, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Otto Lehtipuu, Harri Lindell

Frånvarande: 1
Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Jape Lovéns förslag till hemställningskläm.

11 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av planen att trafiksäkerheten utreds också i fråga om synskadade. Förändringsarbetena innebär att trafikljus tas bort, varför också synskadades säkerhet ska beaktas.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 73
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 1
Wille Rydman

Blanka: 10
Seppo Kanerva, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Matti Niiranen, Timo Raittinen, Risto Rautava, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 1
Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Sami Muttilainens förslag till hemställningskläm.

12 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av trafikplanen för Tavastvägen att trafikljusen på gatuavsnittet bevaras med tanke på fotgängarnas säkerhet.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 24
Zahra Abdulla, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Matti Niiranen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Ulla-Marja Urho

Nej-röster: 6
Otto Lehtipuu, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Tuomas Rantanen, Osmo Soininvaara, Ville Ylikahri

Blanka: 54
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Patrik Gayer, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Jouko Malinen, Silvia Modig, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Marcus Rantala, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 1
Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade inte godkänt ledamoten Nina Hurus förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6511-1

3

Piirustus 6512-7

4

Hämeentien liikennesuunnitelma - raportti

5

Vuorovaikutusraportti

6

Rakennuslautakunnan lausunto

7

HSLn lausunto internet

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Tavastvägen planeras få enkelriktade cykelbanor i enlighet med målen för cykelnätet i innerstaden. Dessutom vidtas åtgärder som gör buss- och spårvagnstrafiken smidigare. Förändringen kräver att genomfart begränsas för personbilar på avsnittet Hagnäs torg–Helsingegatan.

Busstrafiken blir 1 minut snabbare. Spårvagnstrafiken blir 1,5 minuter snabbare i nordlig riktning och 2 minuter snabbare i sydlig riktning. Biltrafiken beräknas bli 0,5 minuter långsammare i genomsnitt.

Det kostar ca 14,1 mn euro att genomföra trafikplanen vad Tavastvägen beträffar. En andel på 8 mn euro hänför sig till spårvägen. Kostnaderna för förändringarna på Femte linjen och Aspnäsgatan uppgår till sammanlagt 1,5 mn euro. De årliga kostnaderna för spårvagnstrafiken beräknas bli ca 0,5 mn euro lägre.

Föredragandens motiveringar

Motivering till och utgångspunkter för projektet

Ett av målen i stadens strategiprogram 2013–2016 är att hållbar mobilitet ska främjas genom att andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik blir större i trafiken. Till de åtgärder som vidtas för att målet ska nås hör att nätet av gång- och cykelbanor görs mer sammanhängande och att projekt som ökar andelen kollektiv-, gång- eller cykeltrafik prioriteras.

Målen i programmet för utveckling av mobiliteten i Helsingfors (stadsstyrelsen 12.1.2015) är följande: Hållbara färdsätt ska bli så mycket mer tillgängliga att de kan konkurrera med biltrafiken i vardagen. Trafikplaneringsvalen ska vara sådana att de olägenheter som invånarna utsätts för genom trafiksystemet minskar. Trafikökningen ska styras mot hållbara färdsätt.

Tavastvägen planeras få enkelriktade cykelbanor i enlighet med målen för cykelnätet i innerstaden. Nätet har godkänts av stadsplaneringsnämnden. Det finns för närvarande inga cykelbanor på det avsnitt av Tavastvägen som ingår i planeringsområdet. Femte linjen och Aspnäsgatan har en dubbelriktad cykelbana utmed västra kanten.

Tavastvägen är utifrån gatuklassificeringen en regional matargata för biltrafik. Antalet fordon varierar i planeringsområdet mellan 10 000 och 13 500 per dag. Bussar inom HRT:s trafik står för en andel på 3 000. Hastighetsbegränsningen är beroende på kvartersavsnitt 30, 40 eller 50 km i timmen. Gatan har spårvagnsfält, bussfält och ett enda bilfält i vardera riktningen. Spårvagnarna 6, 7A och 7B går för närvarande mellan Sörnäskurvan och Hagnäs, men enligt en plan för spårvagnstrafiken ska linjerna i fråga förenklas och i framtiden bestå av linjerna 6 och 7.

Trafikplan

Trafiken på Tavastvägen mellan Hagnäs och Sörnäskurvan har planerats på så sätt att det på båda sidorna av gatan finns en gångbana intill byggnaderna, utmed vardera gångbanan en cykelbana åtskild från gångbanan och körbanan med kantsten och utmed vardera cykelbanan ett enda bilfält avsett för buss-, taxi- och servicetrafik och för körning till tomterna. Bilfälten ersätter de nuvarande bussfälten. Mitt på gatan finns en spårväg som är avskild med kantsten.

Trafikplanen förbättrar förutsättningarna för gångtrafik på Tavastvägen även om gångbanorna måste bli smalare på de smalaste gatuavsnitten. I korsningsområdena fortsätter gångbanorna över sidogatorna, vilket främjar målen med anknytning till en hållbar miljö. Avståndet mellan fotgängarna och busstrafiken blir större, vilket gör att gatan blir trivsammare.

Vad cykeltrafiken på Tavastvägen beträffar har det planerats enkelriktade cykelbanor som är åtskilda från körbanan och gångbanan med kantsten. Tack vare att cykeltrafiken är ordentligt åtskild från gångtrafiken får fotgängarna en trivsam gatumiljö. Cykeltrafiken på Femte linjen och Aspnäsgatan blir enkelriktad för att vara i överensstämmelse med det som planerats för Tavastvägen.

Mitt på Tavastvägen finns en spårväg som är avskild med kantsten. Målet för bredden nås. Den förbättrade spårvägen gör resorna snabbare och mer störningsfria. Hållplatserna inom kollektivtrafiken ändras på flera ställen i planeringsområdet, både i Sörnäs och i korsningen Tavastvägen/Femte linjen. Tack vare ändringarna kan bussresenärerna och cyklisterna bättre samsas om hållplatsområdena. Hållplatsen vid Göksgränden för spårvagnstrafiken söderut slopas.

Hållplatserna och cykelbanorna gör att två entréer till biljetthallen på metrostation Sörnäs måste stängas. HST, HRT och räddningsmyndigheterna håller med om att ändringen är möjlig.

Genomfart på Tavastvägen begränsas för personbilar mellan Hagnäs och Sörnäs, men körning till fastigheterna är fortfarande tillåten. I och med att genomfart förhindras på Tavastvägen minskar personbilstrafiken på gatan tillräckligt för att bussar, taxibilar och andra motorfordon ska kunna dela ett körfält.

Genomfart begränsas på fyra ställen på Tavastvägen. Bara buss- och taxitrafik är tillåten söderifrån på avsnittet Broholmsgatan–Hagnästorgsgatan. Servicetrafiken till saluhallen leds via Hagnästorgsgatan. Bara buss- och taxitrafik är tillåten norrut på avsnittet Aspnäsgatan–Ekogatan. Servicetrafiken till Väinö Tanners plan leds via Aspnäsgatan och Ekogatan. När det gäller trafik norrifrån får bara bussar och taxibilar fortsätta söderut på Tavastvägen från korsningen Tavastvägen/Helsingegatan. I korsningen Tavastvägen/Femte linjen får bara bussar och taxibilar fortsätta direkt genom korsningen söderut. Personbilstrafiken leds mot Aspnäsgatan eller Femte linjen.  

Där Tavastvägen korsar Fjärde linjen, Ekogatan. Fågelviksgatan och Zachrisgatan ska det enligt trafikplanen bli ensidiga anslutningar. Tavastvägen skärs av för motorfordonstrafik från Tredje linjen och Näckens gränd. Åtgärder som gör trafiken lugnare behövs för att trafiken från sidogatorna ska styras till de signalreglerade korsningarna på Tavastvägen och kollektivtrafiken utsättas för mindre störningar.  

Det finns nu trafiksignaler i tio korsningar i planeringsområdet, och dessutom är fyra övergångsställen vid spårvagnshållplatser signalreglerade. Eftersom trafikmängden minskar och de körfält för motorfordon som korsas blir färre på Tavastvägen kan trafiksignalerna slopas i fyra korsningar och på tre separata övergångsställen. Det blir i regel fler mittrefuger i korsningarna för att fotgängarna ska kunna gå tryggt över gatan. Positiva följder av att trafiksignalerna slopas är att ett hinder för fotgängarna att snabbt korsa gatan försvinner, att cykeltrafiken blir smidigare och att kollektivtrafiken blir snabbare. Trafiksignalerna slopas där Tavastvägen korsar Tredje linjen, Fjärde linjen, Ekogatan och Fågelviksgatan, vidare där Vilhelmsbergsgränden möter korsningen Tavastvägen/Helsingegatan vad trafiken mot korsningen beträffar och dessutom på separata övergångsställen vid spårvagnshållplatserna Göksgränden och Aspnäs.    

Parkeringen ändras genom trafikplanen. Antalet platser för boende ökar med fem och antalet besöksplatser minskar med tjugoen. Platserna för boende kan användas också av besökare. Bättre förutsättningar skapas för servicetrafik i planeringsområdet. Lastplatserna bli sju fler (12 m per plats) och placeras jämnare utmed Tavastvägen. Antalet lastplatser och lägena preciseras när planeringen fortskrider.

Möjligheterna att komplettera planteringarna i planeringsområdet utreds i samband med gatuplaneringen.

Konsekvenser

Konsekvenserna av trafikplanen har bedömts med fokus på trivsel, gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, servicetrafik, parkering, biltrafik, säkerhet, hälsosamhet och företagande. De beskrivs närmare i bilagor. Till det positiva hör att kollektivtrafiken blir smidigare, att förhållandena för cyklister förbättras och att bullret och kväveutsläppen från trafiken minskar på Tavastvägen.

Det har misstänkts att de positiva konsekvenserna för Tavastvägen innebär att det i stället blir mer trafik och olägenheter på andra ställen i gatunätet, bl.a. på Sörnäs strandväg. Enligt en beräkning över antalet fordon i korsningar som stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelning gjorde år 2001 var antalet fordon i korsningen Sörnäs strandväg/Vilhelmsbergsgatan ca 55 000 per dygn. År 2014 hade antalet minskat till 42 000. Trafikmängderna har också beräknats utifrån rytmen i utbyggnaden av Fiskehamnen, och resultatet tyder på att det inte blir några svårare stockningar i största delen av gatunätet. Sörnäs strandväg med omgivning är inte heller, efter en eventuell tillbyggnad, så schaktliknande som nuvarande Tavastvägen. Dessutom kan det vid nybyggnad bättre ses till att avgaser renas med byggnadstekniska metoder än när det gäller gammalt byggnadsbestånd.  

Utredningar visar att busstrafiken blir 1 minut snabbare. Spårvagnstrafiken blir 1,5 minuter snabbare i nordlig riktning och 2 minuter snabbare i sydlig riktning. Biltrafiken beräknas bli 0,5 minuter långsammare i genomsnitt. När konsekvenserna undersöktes med modeller blev resultatet dels att belastningen ökade på de sträckor i modellnätet där det redan nu tidvis råder kapacitetsbrist, dels att kapaciteten i nätet av huvudgator i stort sett räckte till på samma sätt som den gör i dagens läge.

Förutsättningarna för företag påverkas bl.a. av huruvida lastplatserna och platserna för besöksparkering räcker till. Med tanke på att det kan ske förändringar i användningen av affärslokaler är avsikten att lastplatserna inte ska anvisas för enskilda affärslokaler utan för hela kvarter. Det har planerats att också tvärgatorna till Tavastvägen ska kunna användas för parkering precis som hittills. Stadsstyrelsen anser det vara viktigt att detta beaktas i tillräckligt hög grad i gatuplaneringen.

Byggande och tidsplan

Det är tänkt att hela gatuområdet för Tavastvägen ska sättas i stånd. El-, gas- och va-systemen m.m. är i stor utsträckning i behov av sanering, likaså spårvägsskenorna i planeringsområdet. Skenorna har visserligen i sig en mycket lång livslängd, men slitaget orsakar buller och gör ibland att spårvagnsmateriel går sönder redan före slutet av den egentliga livslängden. Tavastvägen saneras förmodligen på hela bredden i nästan hela planeringsområdet, vilket är ändamålsenligt för att gatan inte ska behöva grävas upp flera gånger olika år.  

Det som ingår i trafikplanen för Tavastvägen bedöms vara ett av de viktigaste utvecklingsprojekten vad cykel- och kollektivtrafiken beträffar. Genomförandet påskyndas därför om möjligt i stadens investeringsprogram för tio år. De preliminära genomförandeåren är 2017–2019.

Kostnader (exklusive moms)

Tavastvägen      

14,1 mn euro, varav 8,0 mn euro hänför sig till spårtrafiken  

Femte linjen 

0,6 mn euro

Aspnäsgatan 

0,9 mn euro

 

Kostnadsprognosen är preliminär och preciseras när planeringen fortskrider.

Växelverkan

Processen kring växelverkan om trafikplanen var tudelad. Planeringsprinciperna för Tavastvägen diskuterades på webbtjänsten Kerrokantasi 25.11–31.12.2014. Där registrerades då 164 inlägg. Att genomfart på Tavastvägen ska förhindras i fråga om personbilar valdes till principiell lösning inför den fortsatta planeringen.

Den beredda trafikplanen var offentligt framlagd för kommentarer på webbtjänsten Kerrokantasi 28.9–11.10.2015. Där registrerades då 860 inlägg, och dessutom kontaktades stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelning direkt. Åsikterna i sammandrag ingår i en separat rapport över växelverkan (bilaga 5), och genmälen om det centrala innehållet ingår där i sin helhet. Alla kommentarer kan läsas på webbtjänsten Kerrokantasi. 

Ett öppet möte om Tavastvägen arrangerades på informationscentret Plattformen under båda planeringsfaserna. Information om mötet gavs genom meddelanden till medierna, genom e-postmeddelanden till invånarorganisationerna och till intressegrupper som representerar olika färdsätt, genom Helsinki suunnittelee på Facebook och Twitter och via stadens webbplats. Före webbdiskussionen och det öppna mötet hösten 2015 delades meddelanden ut till företagen vid Tavastvägen. Dessutom sattes meddelanden upp på dörrarna till trapphusen vid gatan. 

Företagarna i affärerna i gatunivå vid Tavastvägen intervjuades med en etnografisk forskningsmetod i slutet av år 2014 för att konsekvenserna för företagen skulle fås fram. Dessutom gav Helsingforsregionens handelskammare utlåtande om trafikplanen.

Efter att trafikplanen varit framlagd justerades den utifrån kommentarerna. Helsingforsregionens trafik (HRT), affärsverket trafikverket (HST) och byggnadskontoret deltog i planeringen.

Programmet för utveckling av mobiliteten följs i trafikplanen

Trafikplanen för Tavastvägen är i linje med principerna i det av stadsstyrelsen godkända programmet för utveckling av mobiliteten.

Utlåtanden

Utlåtanden om trafikplanen gavs av nämnden för allmänna arbeten, byggnadsnämnden, direktionen för affärsverket trafikverket, samkommunen Helsingforsregionens trafik, miljönämnden och fastighetsnämnden. Utlåtandena finns i beslutshistorien och i bilagor.

Utlåtandena stöder allmänt taget trafikplanen, och det som tas upp gäller sådant som kan beaktas under den fortsatta planeringen. Affärsverket trafikverket önskar att trafikplanen ska godkännas snarast för att den största utgiftsposten, som hänför sig till för spårflyttning och reparationsarbeten, ska få plats i investeringsplanerna för de närmaste åren. Det som fastighetsnämnden påpekar om bedömning av trafikmässiga och andra konsekvenser kan beaktas i samband med gatuplaneringen.

Invånarinitiativ

Till ärendet ansluter sig ett invånarinitiativ, lämnat till staden 11.11.2015, som gäller ett cykelfält på Tavastvägen. Initiativet är undertecknat av mer än 2 % av de röstberättigade helsingforsarna, vilket innebär att frågan ska tas upp till behandling i stadsfullmäktige inom sex månader från det att den väcktes. Frågan får sin lösning genom det aktuella ärendet.

Stadsplaneringsnämnden fattade sitt beslut efter en omröstning där rösterna föll 5–4. Omröstningen framgår av beslutshistorien.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1

Sijaintikartta

2

Piirustus 6511-1

3

Piirustus 6512-7

4

Hämeentien liikennesuunnitelma - raportti

5

Vuorovaikutusraportti

6

Rakennuslautakunnan lausunto

7

HSLn lausunto internet

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 11.04.2016 § 325

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Hämeentien, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun liikennesuunnitelman kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustusten 6511-1 ja 6512-7 mukaisina jatkosuunnittelun pohjaksi.

Käsittely

11.04.2016 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Palautusehdotus:
Lasse Männistö: Esitän, että asia palautetaan valmisteltavaksi samansisältöisen palautusesityksen mukaisesti, kuin kaupunkisuunnittelulautakunnassa hävinnyt kanta.

Kannattaja: Arja Karhuvaara

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

 

Hylkäysehdotus:
Mika Raatikainen: Tehty Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan
liikennesuunnitelma toteutuessaan varsin todennäköisesti haittaa liikennettä enemmän kuin hyödyttää. Suunnitelma on toteutuessaan sekä kallis että hyödytön.

Mika Raatikaisen hylkäysehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Lasse Männistön palautusehdotuksen mukaan

Jaa-äänet: 10
Jorma Bergholm, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Silvia Modig, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Marcus Rantala, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 5
Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 10 - 5.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

04.04.2016 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 25.02.2016 § 88

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle 11. kaupunginosan (Kallio) ja 10. kaupunginosan (Sörnäinen) alueelle sijoittuvasta Hämeentien ym. liikennesuunnitelmasta seuraavan lausunnon:

Taustaa

Helsingin strategiaohjelman 2013 - 2016 yhtenä tavoitteena on kestävän liikkumisen edistäminen lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä. Tavoitteeseen tähtääviin toimenpiteisiin sisältyvät mm. jalankulku- ja pyöräilyverkostojen jatkuvuuden parantaminen sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn osuutta nostavien hankkeiden priorisointi.

Hämeentielle on suunniteltu kantakaupungin tavoiteverkon mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet sekä bussi- ja raitioliikennettä sujuvoittavat järjestelyt. Muutos edellyttää henkilöautoliikenteen läpiajon rajoittamista Hakaniemen torin ja Helsinginkadun välisellä osuudella.

Suunnitelma

Hämeentien liikenne Hakaniemen ja Helsinginkadun välillä on suunniteltu siten, että kadun reunoilla rakennusten vieressä on jalkakäytävät, niiden vieressä reunakivellä ajoradasta ja jalkakäytävästä erotellut pyörätiet sekä pyörätien vieressä yhdet autokaistat, jossa kulkevat bussit, taksit sekä tontti- ja huoltoliikenne. Kadun keskellä on rakenteellisesti eroteltu raitiotie, joka nopeuttaa ja edesauttaa häiriötöntä kulkua.

Pyöräliikenteelle on suunniteltu ajoradasta ja jalankulusta reunakivellä erotellut yksisuuntaiset pyörätiet. Pyöräliikenteen rakenteellinen erottelu jalankulusta turvaa jalankulkijalle miellyttävän katuympäristön.

Hämeentien henkilöautoliikenteen läpiajo estetään Hakaniemen ja Sörnäisten välillä, mutta jokaiselle kiinteistölle pääsy autolla on edelleen mahdollista. Läpiajon poistaminen Hämeentieltä vähentää henkilöautoliikenteen määrää kadulla riittävästi, jotta bussit, taksit ja muu moottoriajoneuvoliikenne voivat jakaa saman kaistan.

Suunnitelman myötä pysäköintijärjestelyjä muutetaan. Kaikkiaan asukaspaikkojen määrä kasvaa viidellä ja asiointipaikat vähenevät 21:llä. Asukaspaikkoja voi toisaalta käyttää myös asiointiin.

Huoltoliikenteelle muodostetaan aikaisempaa paremmat edellytykset toimia suunnittelualueella. Suunnitelmassa 12 metriä pitkiä lastauspaikkoja on seitsemän enemmän kuin nykyisin ja ne sijaitsevat aikaisempaa tasaisemmin Hämeentien varrella. Kauppahallin huoltoliikenne hoidetaan Hakaniemen torikadun kautta.

Vaikutukset

Suunnitelma parantanee jalankulun edellytyksiä, joskin kapeimmilla katuosuuksilla joudutaan kaventamaan jalkakäytäviä. Jalankulkijoiden etäisyys bussiliikenteestä on nykyistä suurempi, mikä todennäköisesti parantaa kadun miellyttävyyttä ja siten muun muassa ravintoloiden ja muiden kivijalkaliikkeiden toimintaedellytyksiä sekä Hämeentien varrella asuvien asumisolosuhteita.

Liikennesimulointien perusteella liikennesuunnitelman toteuttamisella ei olisi merkittäviä vaikutuksia henkilöautoliikenteeseen aamu- eikä iltapäiväruuhkatunnin aikana. Bussiliikenteen on arvioitu nopeutuvan alueella keskimäärin noin 6 %.

Yrityskyselyn tuloksia

Etnografinen tutkimustoimisto Kenno Oy on tehnyt haastattelututkimuksen alueen yrityksille. Tutkimuksen perusteella Hämeentien erityiseksi valtiksi koetaan sen sijainti yleisen kulkureitin varrella, joka takaa näkyvyyttä ja helppoja kulkureittejä liikkeisiin. Erityisesti bussit koetaan tärkeiksi näkyvyyden kannalta, mutta toisaalta nämä vähentävät suuresti viihtyvyyttä alueella. Toisaalta näkyvyys ja sijainti koetaan sellaisiksi alueen valteiksi, että ollaan valmiita kestämään puutteita ympäristössä.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että autoilun merkitys asiakkaille on yrittäjien keskuudessa osittain ristiriitainen. Toiset näkevät sen tärkeänä, koska autoilevien asiakkaiden on helpompi poiketa sisään ja ohiajavat autot lisäävät näkyvyyttä. Toisaalta osa yrittäjistä ei usko, että asiakkaat saapuvat autolla lainkaan tai että ohiajavan autoliikenteen tuoma näkyvyys olisi merkittävää. Yrittäjät kokevat alueen katutilan hyvin ahtaana. Tämä ei johdu pelkästään sen fyysisestä kapeudesta, vaan myös siitä, että jalkakäytävää käyttävät niin monet erilaiset liikkujat, kuten jalankulkijat, pyöräilijät sekä huoltoliikenne ja parkkeeratut autot.

Kyselyyn vastanneista Hämeentien yrittäjistä moni on sitä mieltä, että alue on hiljentynyt vuosien saatossa. Alueen elinvoimaisuuden tärkein kriteeri on heidän mukaansa se, että alue houkuttelee ihmisiä. Yhtäältä yrittäjät uskovat, että eläväisempi Hämeentie houkuttelisi sinne enemmän asiakkaita. Toisaalta he pelkäävät, että radikaalien muutosten myötä niin ei käykään.

Huoltoliikenteen sujuvuus aiheuttaa kyselyn mukaan huolta sekä tulevaisuuden suunnitelmissa että tämänhetkisessä tilanteessa, koska sille on paikoitellen niin vähän tilaa. Nykyisin pyöräilyn alueella koetaan aiheuttavan vaaratilanteita sekä jalkakäytävällä että autotiellä. Yleinen kokemus on, että asialle on tehtävä jotain, mutta aihe ei kuitenkaan ole sydämen asia yrittäjille.

Johtopäätöksiä

Yhdysvalloissa vastaavalla kadulla tehdyn tutkimuksen perusteella kävelijät käyttivät eniten rahaa palveluihin, joukkoliikenteen käyttäjät toiseksi eniten ja kolmanneksi pyöräilijät. Vähiten käyttivät henkilöautoilijat.

On todennäköistä, että lähialueen asukkaat tuovat suurimman osan ostovoimasta alueen yrityksiin. Yritysten menestyessä hyvin heidän vuokranmaksukykynsä yleensä paranee, mikä voi heijastua positiivisesti kiinteistöjen arvoihin. Myös asuinolojen paraneminen liikenteen vähentyessä nostaisi todennäköisesti alueen ja asuntojen arvoa. Kaupungilla ei kuitenkaan, yleisiä alueita lukuun ottamatta ole, Hämeentien varrella maanomistusta, joten mahdollisesta arvonnoususta hyötyisivät käytännössä lähinnä yksityiset kiinteistöjen ja asuntojen omistajat.

Hakaniemen torin pysäköinti on tälläkin hetkellä parhaiten saavutettavissa Sörnäisten rantatien kautta, joten liikennesuunnitelmalla ei liene negatiivisia vaikutuksia torin kaupalliseen kehittämiseen. Joukkoliikenteellä torin saavutettavuus paranee entisestään. Kallion ja Sörnäisten alueella tulisi tutkia myös alueellisen yksityisen pysäköintilaitoksen toteuttamisedellytyksiä, mikä parantaisi katutilan viihtyvyyttä ja Lintulahden alueen yritysten toimintaedellytyksiä.

Kiinteistölautakunta pitää liikennesuunnitelmaluonnoksen tavoitteita kannatettavina. Kiinteistölautakunta pitää kuitenkin tärkeänä, että jatkosuunnittelussa tutkitaan ja arvioidaan tarkasti esitetyn suunnitelman heijastevaikutukset muuhun katuverkkoon ja Esim. Hakaniemen torin alueen elinvoimaisuuteen. Tällöin tulee kiinnittää huomiota muun ohella esim. Sörnäisten rantatien ja Kalasataman alueen suunnitellun maankäytön kehityssuuntiin.  Kiinteistölautakunta pitää edelleen tärkeänä, että liikennesuunnitelman jatkosuunnittelun yhteydessä selvitetään ja esitetään ne toimenpiteet, joilla mahdolliset negatiiviset heijastevaikutukset voidaan minimoida.

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Hanneli Alho, kiinteistölakimies, puhelin: 310 64159

hanneli.alho(a)hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 18.02.2016 § 34

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Liikennesuunnitelman lähtökohdissa on huomioitu liikennelaitos -liikelaitoksen näkökulmasta raitioliikenteen kehittämistavoitteet. Kehittämistavoitteista molemmissa suunnitelman vaihtoehdoissa on huomioitu sujuvuus, luotettavuus, häiriöttömyys ja raitioliikenteen nopeuttamistavoite.

Vaihtoehtovertailussa kahden eri vaihtoehdon A ja B välillä merkittävin hyöty matkustajan näkökulmasta on havaittavissa vaihtoehto A:ssa. Kyseisessä vaihtoehdossa nousevat esille myös selkeästi raitioliikenteen kehittämistavoitteista liikenteen nopeutuminen sekä luotettavuus. Leveämmät kaistat lisäävät häiriöttömyyttä ja luotettavuutta sekä mahdollistavat nopeamman ajon ja pienemmät kustannukset. Luotettavuus ja häiriöttömyys ovat oleellinen osa joukkoliikenteen houkuttelevuuden näkökulmasta. Helsingin yleiskaavaehdotus sisältää ajatuksen kaupunkibulevardeista, joilla merkittävä osa tiivistyvän kaupungin liikennevirrasta kulkee nopeita raitioteitä pitkin. Edellytys sille, että kaupunkibulevardit vastaavat näitä tavoitteita, on raitioliikenteen nopeus ja luotettavuus. Raitioliikenteen kaistojen riittävä leveys on välttämätön lähtökohta nopealle, luotettavalle ja palvelukykyiselle raitioliikenteelle. Hämeentien raitiotien nopeus ja luotettavuus ovat keskeinen edellytys myös Malmin lentokenttäalueen tärkeäksi säteittäiseksi yhteydeksi suunnitellun Lahdenväylän suuntaisen raitiotien palvelukyvylle.

Liikennesuunnitelman vaihtoehto A:ssa on huomioitu tärkeimmät raitioliikenteen kehittämistavoitteet siten, että kyseinen vaihtoehto on myös HKL:n näkökulmasta paras vaihtoehto.

Liikennesuunnitelman toteutumisen osalta HKL toivoo ajankohdan varmistuvan mahdollisimman pikaisesti. Suunnitelman toteuttamisaikataululla on merkittävä vaikutus siihen, että Hämeentien raitiotiekiskojen huoltotoimet ja korvausinvestoinnit voidaan aikatauluttaa HKL:n toimintasuunnitelmiin ja investointiohjelmiin kokonaistaloudellisesti edullisesti niin, että ne yhteensovitetaan hyvin Hämeentien suunnitelman toteuttamisaikatauluun.

Esittelijä

yksikön johtaja

Karoliina Rajakallio

Lisätiedot

Markus Keisala, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35838

markus.keisala(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 16.02.2016 § 74

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristölautakunnan mielestä Hämeentien liikennesuunnitelma toteuttaa hyvin sekä Helsingin strategiaohjelman että Liikenteen kehittämisohjelman tavoitteita kestävän liikkumisen edistämisessä. Hämeentien muuttamisella osaksi pyöräilyn pääverkkoa voidaan parantaa pyöräilyn edellytyksiä ja sujuvoittaa pyöräliikennettä. Liikennesuunnitelman toteuttaminen vähentää liikennemääriä, mikä parantaa myös myös katuympäristön ilmanlaatu- ja melutilannetta.

Hämeentien läpiajoliikenne siirtyy pääosin Sörnäisten rantatielle. Tämä edellyttää ilman epäpuhtaus- ja melupäästöjen lisääntymisen huomioimista kaavoituksessa ja uusien rakennusten suunnittelussa. Haittojen lieventämiseksi on tarpeen pyrkiä myös vähentämään liikennemääriä mm. joukkoliikennettä ja ajoneuvoliikenteen hinnoittelua kehittämällä.

Ilmanlaatu ja melu

Hämeentie on yksi Helsingin vilkasliikenteisistä katukuiluista, joissa EU:n ilmanlaatudirektiivissä typpidioksidille asetettu vuosiraja-arvo ylittyy. Myös hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylittyminen on mahdollista epäsuotuisissa sääoloissa. Ilmanlaatua heikentävät erityisesti kadun autoliikenne, suuri raskaan liikenteen osuus sekä kadun kuilumainen rakenne, joka heikentää epäpuhtauksien laimenemista. Liikenne aiheuttaa alueelle myös merkittäviä meluhaittoja.

Hämeentiellä on ollut HSY:n siirrettävä ilmanlaadun mittausasema viimeksi vuonna 2014. Tuolloin typpidioksidin (NO2) vuosipitoisuus oli 45 μg/m3, kun sallittu vuosiraja-arvo on 40 μg/m3.  NO2-pitoisuudet ovat viime vuosina laskeneet jonkin verran, mutta eivät riittävästi. Syynä ylitykseen ovat autoliikenteen, etenkin dieselajoneuvojen korkeat typenoksidipäästöt. Hämeentiellä ylittyivät vuonna 2014 myös WHO:n pienhiukkasille antamat ohjearvot. Hiukkasia pidetään terveyshaitoiltaan merkittävimpinä ilman epäpuhtauksina.

HSY on tehnyt ilmansuojelusuunnitelman valmistelun yhteydessä mallinnuksia  Hämeentien liikennesuunnitelman vaikutuksista kadun ilmanlaatuun. Lähtöoletuksena on kadun autoliikennemäärän väheneminen noin 80 %:lla. Muutoksen arvioidaan vähentävän liikenteen typenoksidipäästöjä Hämeentiellä noin 28%, jolloin typpidioksidipitoisuuden arvioidaan laskevan noin 11%. Muutoksen ansiosta alueen ilmanlaatu paranee huomattavasti eikä typpidioksidin vuosiraja-arvon alueella arvioida enää ylittyvän vuonna 2020. NOx-päästöjen ja NO2-pitoisuuden väheneminen jatkuu mallinnusten mukaan edelleen tämän jälkeen.

Suunnitelmaan liittyvän vaikutusarvioinnin mukaan autoliikenteen väheneminen laskisi melutasoa noin 2-3 dB, mikä vastaa lähes liikennemäärän puolittumista.

Liikenteen siirtyminen Sörnäisten rantatielle nostaa liikenteen päästöjä siellä. Tämä nostaa myös typpidioksidipitoisuuksia Sörnäisten rantatiellä, jolla ilmanlaadun raja-arvot voivat jatkossa ylittyä. Taloudelliset ohjauskeinot ovat HSY:n mallinnusten ja muiden tutkimusten mukaan osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi vähentää liikennemääriä ja liikenteen päästöjä, jolloin myös ilmanlaatu paranee. Yleiskaavan liikennejärjestelmän lähtökohtana on, että entistä parempi kestävien kulkumuotojen palvelutaso, tiiviimpi kaupunkirakenne sekä liikenteen hinnoittelun uudistaminen vaikuttavat liikkumistottumuksiin. Kaupunkibulevardien seudullisten vaikutusten arvioinnin lähtöoletuksen mukaan seudulla on käytössä ajoneuvoliikenteen hinnoittelu.

Ilmanlaadun paraneminen Hämeentiellä vähentää asukkaiden ja alueella liikkuvien ihmisten altistumista ilmansaasteille. Kadunvarren rakennuskanta on pääosin varsin vanhaa, eikä sen suunnittelussa siten ole voitu huomioida kasvaneen liikenteen haittojen torjuntaa riittävästi. Katukuiluissa ilmansaasteista aiheutuva terveyshaitta on arvion mukaan liikennemäärästä ja sujuvuudesta riippuen moninkertainen verrattuna avoimien väylien varteen. Vanhoissa rakennuksissa on vähemmän mahdollisuuksia parantaa sisäilman laatua kuin uusissa rakennuksissa. Sörnäisten rantatien varren täydennysrakentamisen suunnittelussa on mahdollista suunnitteluratkaisuin vähentää altistumista sekä ilman epäpuhtauksille että melulle, jolloin terveys- ja viihtyisyyshaitat  asukkaille pienenevät.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Outi Väkevä, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31516

outi.vakeva(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 09.02.2016 § 58

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Liikennesuunnitelma on laadittu yhteistyössä rakennusviraston kanssa. Rakennusvirasto on teettänyt samanaikaisesti liikennesuunnittelun kanssa teknisen yleissuunnitelman.

Rakennuskustannukset on arvioitu hankeosalaskennalla teknisen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä. Kadun rakentamista koskevat kustannusarviot ovat alustavia ja tarkentuvat katusuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Toteutuksen ajankohdasta päätetään talousarvion ja investointiohjelman käsittelyn yhteydessä. Liikennesuunnitelman hyväksymisen jälkeen ja teknisen yleissuunnitelman pohjalta voidaan aloittaa katusuunnitelman laatiminen vuonna 2016. Toteutus on mahdollista aloittaa loppuvuodesta 2017 ja parannustyöt valmistuisivat vuonna 2019.

Kadun parantamisen yhteydessä toteutetaan laajamittaiset saneeraukset vesijohdoille, viemäreille, kaasu- ja kaukolämpöjohdoille sekä sähkö- ja tietoliikennekaapelille. Myös raitiotiealue kiskoineen uusitaan.

Pysäkkijärjestelyistä ja pyöräteistä johtuen joudutaan poistamaan kaksi metron sisäänkäyntiä Sörnäisissä. Muutostöiden kustannuksista ei ole vielä laadittu kustannusarvioita. Sörnäisten metroaseman sisäänkäyntien ja kansirakenteiden korjaustyöt tulee toteuttaa ennen kadun pintarakennetöitä.

Hanke on toteutettava ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa”-sopimuksen periaatteiden mukaisesti. Toteutukseen on osapuolten varattava riittävät resurssit.

Käsittely

09.02.2016 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Terhi Koulumies: Hämeentien liikennesuunnitelma pitäisi arvioida ja laatia uudestaan sellaiseksi, ettei ratkaisu rajoita henkilöautoliikenteen läpikulkua kadulla.

Vastaehdotus raukesi kannattamattomana. Terhi Koulumies jätti päätöksestä vastaehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide:

Terhi Koulumies: Hämeentien liikennesuunnitelma pitäisi arvioida ja laatia uudestaan sellaiseksi, ettei ratkaisu rajoita henkilöautoliikenteen läpikulkua kadulla.

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Juha Väätäinen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38547

juha.vaatainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.12.2015 § 393

HEL 2014-002244 T 08 00 00

Hankenro 0926_13

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Hämeentien, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun liikennesuunnitelmat hyväksytään liikennesuunnitteluosaston piirustusten 6511-1 ja 6512-7 mukaisina. Kaupunkisuunnittelulautakunta edellytti myös, että niiden katujen joihin Hämeentieltä poistuva liikenne siirtyy tai muuten vaikuttaa, erityisesti Itäväylä-Junatie-Teollisuuskatu reitin, liikenteen sujuvuus huomioidaan alueen jatkosuunnittelussa riittävällä tasolla.

Käsittely

08.12.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Palautusehdotus:
Matti Niiranen: Palautusehdotus, Niiranen Matti
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää palauttaa Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi siten, että:
-  suunnitelma toteutetaan kun Kalasataman liikennejärjestelyt ovat valmiit, Hanasaaren voimalaitosalueen uudisrakentamisen sekä mm. Kruununsiltojen ja Hakaniemensillan rakentamisen aikataulut ja suunnitelmat ovat valmiit.
- selvitetään nyt esitettyä tarkemmin mm. Sörnäisten tunnelin vaikutukset liikenteen sujuvuuteen, mahdolliset toimet poikittaisliikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä Jokeri 0-linjan toimivuus.
 

Kannattaja: Tom Packalén

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Hämeentien, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun liikennesuunnitelmat hyväksytään liikennesuunnitteluosaston piirustusten 6511-1 ja 6512-7 mukaisina. Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää myös, että niiden katujen joihin Hämeentieltä poistuva liikenne siirtyy tai muuten vaikuttaa, erityisesti Itäväylä-Junatie-Teollisuuskatu reitin, liikenteen sujuvuus huomioidaan alueen jatkosuunnittelussa riittävällä tasolla.

Kannattaja: Osmo Soininvaara

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Palautusehdotus, Niiranen Matti
Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää palauttaa Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi siten, että:
-  suunnitelma toteutetaan kun Kalasataman liikennejärjestelyt ovat valmiit, Hanasaaren voimalaitosalueen uudisrakentamisen sekä mm. Kruununsiltojen ja Hakaniemensillan rakentamisen aikataulut ja suunnitelmat ovat valmiit.
- selvitetään nyt esitettyä tarkemmin mm. Sörnäisten tunnelin vaikutukset liikenteen sujuvuuteen, mahdolliset toimet poikittaisliikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä Jokeri 0-linjan toimivuus.
 

Jaa-äänet: 5
Pekka Buttler, Jape Lovén, Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara, Heta Välimäki

Ei-äänet: 4
Michael Berner, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rautava

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Suoritetussa äänestyksessä  esittelijän ehdotus voitti  äänin  5-4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Hämeentien, Viidennen linjan ja Haapaniemenkadun liikennesuunnitelmat hyväksytään liikennesuunnitteluosaston piirustusten 6511-1 ja 6512-7 mukaisina. Kaupunkisuunnittelulautakunta edellyttää myös, että niiden katujen joihin Hämeentieltä poistuva liikenne siirtyy tai muuten vaikuttaa, erityisesti Itäväylä-Junatie-Teollisuuskatu reitin, liikenteen sujuvuus huomioidaan alueen jatkosuunnittelussa riittävällä tasolla.

Jaa-äänet: 3
Michael Berner, Matti Niiranen, Risto Rautava

Ei-äänet: 6
Pekka Buttler, Jape Lovén, Tom Packalén, Outi Silfverberg, Osmo Soininvaara, Heta Välimäki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Suoritetussa äänestyksessä  jäsen Lovénin vastaehdotus  voitti äänin 6-3.

Matti Niiranen: Eriävä mielipide, Niiranen Matti
Katson, että Hämeentien, Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan liikennesuunnitelma ei ole kiireellinen, vaan se tulisi käsitellä sitten kun
-   Kalasataman liikennejärjestelyt ovat valmiit ja Hanasaaren voimalaitosalueen uudisrakentamisen sekä mm. Kruununsiltojen ja Hakaniemensillan rakentamisen aikataulut ja suunnitelmat ovat valmiit.
-   mm. Sörnäisten tunnelin vaikutukset liikenteen sujuvuuteen, mahdolliset toimet poikittaisliikenteen sujuvuuden parantamiseksi sekä Jokeri 0-linjan toimivuus on selvitetty tarkemmin.
Toisin kuin valmistelussa on perusteluina annettu ymmärtää Hämeentien raitiotiekiskot on tarpeen uudistaa vain osittain vasta 2020-luvun alkupuolelta lukien. Keskimäärin linjan eri osuuksien ratametreillä elinkaarta on jäljellä 8,75 vuotta.

Eriävään mielipiteeseen yhtyivät: Risto Rautava, Michael Berner, Tom Packalén

01.12.2015 Pöydälle

24.11.2015 Pöydälle

17.11.2015 Pöydälle

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Reetta Putkonen

Lisätiedot

Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi

Niko Palo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37220

niko.palo(a)hel.fi

Anna Pätynen, liikenneinsinööri, liikenteen toimivuustarkastelut, puhelin: 310 37110

anna.patynen(a)hel.fi

Jari Rantsi, liikenneinsinööri, ympäristövaikutukset, puhelin: 310 37215

jari.rantsi(a)hel.fi

Hanna Strömmer, liikenneinsinööri, liikenneturvallisuus, puhelin: 310 37106

hanna.strommer(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566