Helsingfors stad

Protokoll

6/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/10

 

30.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 91

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2016-003851, 2016-003857

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

        Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om efterlevnad av kollektivavtalen vid köp av tjänster som förmedlar assistenter
 

        Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om ett cykelstråk i den övergivna tågtunneln mellan Böle och Vallgårdsdalen

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566