Helsingfors stad

Protokoll

6/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

30.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 85

Val av ledamot i ungdomsnämnden

HEL 2016-002853 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

  1. bevilja Sirkku Ingervo avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i ungdomsnämnden
  2. välja Jussi Chydenius till ledamot i ungdomsnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Marlon Moilanen blir personlig ersättare för den nya ledamoten i ungdomsnämnden.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Otso Kivekäs under diskussionen hade föreslagit att Jussi Chydenius skulle väljas till ny ledamot i ungdomsnämnden. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Sirkku Ingervon eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

  1. bevilja Sirkku Ingervo avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i ungdomsnämnden
  2. välja __________________ till ledamot i ungdomsnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Marlon Moilanen blir personlig ersättare för den nya ledamoten i ungdomsnämnden.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 11.12.2013 (§ 438) Sirkku Ingervo till ledamot i ungdomsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016. Sirkku Ingervo anhåller 7.3.2016 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i ungdomsnämnden.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Sirkku Ingervon eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Nuorisolautakunta

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.03.2016 § 242

HEL 2016-002853 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Sirkku Ingervolle eron nuorisolautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita __________________ jäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä kiinteistölautakunnassa on Marlon Moilanen.
Hallintolain 51 §:n mukainen kirjoitusvirheen korjaus lautakunnan nimessä, LSM, 30.3.2016

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä nuorisolautakunnassa on Marlon Moilanen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättä tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566