Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/10

 

30.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 91

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-003851, 2016-003857

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. valtuustoaloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa
 

        Valtuutettu Leo Straniuksen ym. valtuustoaloite pyöräväylästä Pasilan ja Vallilanlaakson väliseen hylättyyn junatunneliin

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566