Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

16.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 77

Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta

HEL 2016-002303 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

  1. myöntää Kirsi Pihlajalle eron kiinteistölautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Sirkku Ingervon uudeksi jäseneksi kiinteistölautakuntaan toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä kiinteistölautakunnassa on Joonas Pulkkinen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Kirsi Pihlajan eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi Kirsi Pihlajan (Vas.) 16.1.2013 (§ 5) kiinteistölautakunnan jäseneksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kirsi Pihlaja pyytää 24.2.2016 eroa kiinteistölautakunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kuntalain (365/1995) 38 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää se toimielin, jonka valittavana luottamushenkilö on.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 33 ja 36 §:ssä (365/1995) määrätyn mukaisesti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Kirsi Pihlajan eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.03.2016 § 202

HEL 2016-002303 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Kirsi Pihlajalle eron kiinteistölautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita Sirkku Ingervon uudeksi jäseneksi kiinteistölautakuntaan toukokuun 2017 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä kiinteistölautakunnassa on Joonas Pulkkinen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

07.03.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää Sirkku Ingervoa kiinteistölautakunnan uudeksi jäseneksi Veronika Honakasalon ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566