Helsingfors stad

Protokoll

5/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

16.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 76

Val av ersättare i kultur- och biblioteksnämnden

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

  1. bevilja Maria Vuorelma avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och biblioteksnämnden 
  2. välja Marianne Niemelä till ny personlig ersättare för Johanna Sydänmaa i kultur- och biblioteksnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Otso Kivekäs under diskussionen hade föreslagit att Marianne Niemelä skulle väljas till ny ersättare i kultur- och biblioteksnämnden. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Maria Vuorelman eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

  1. bevilja Maria Vuorelma avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och biblioteksnämnden 
  2. välja _____________ till ny personlig ersättare för Johanna Sydänmaa i kultur- och biblioteksnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 9.9.2015 (203 §) Maria Vuorelma (Gröna) till ersättare i kultur- och biblioteksnämnden för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017. Maria Vuorelma anhåller (18.1.2016) om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i kultur- och biblioteksnämnden.

Enligt 33 § i kommunallagen (365/1995) är den som har kommunen som hemkommun valbar till kommunens förtroendeuppdrag. När en förtroendevald förlorar sin valbarhet ska det organ som har rätt att utse den förtroendevalde konstatera att förtroendeuppdraget har upphört.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 33 och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Maria Vuorelman eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.02.2016 § 182

HEL 2015-007722 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Maria Vuorelmalle eron kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita _____________ Johanna Sydänmaan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksivuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566