Helsingfors stad

Protokoll

5/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/8

 

16.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 80

Detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 250 i Sörnäs (nr 12358, Vilhelmsberg, Göksgränd 6)

HEL 2015-002145 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för tomten 2 i kvarteret 250 i 10 stadsdelen (Sörnäs, Vilhelmsberg) enligt ritning nr 12358, daterad 22.9.2015, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12358 kartta, päivätty 22.9.2016

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12358 selostus, päivätty 22.9.2015, täydennetty 1.2.2016

3

Havainnekuva, 22.9.2015

4

Alustava hankesuunnitelma

5

Vuorovaikutusraportti 22.9.2015, täydennetty 1.2.2016

6

Osa päätöshistoriaa

7

Tilastotiedot

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helen Oy

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Detaljplaneändringen möjliggör kompletteringsbyggande på tomten på Göksgränd 6. På tomten finns ett bostadshus med en våningsyta på 2 240 m² vy i detaljplanen. Våningsytan för kompletteringsbyggandet är 1 400 m². Tomtens nuvarande exploateringstal (e) är 1,6. Om kompletteringsbyggandet genomförs enligt detaljplanen uppgår tomtexploateringstalet till 2,6. Tomtens disposition ändras inte.

Föredragandens motiveringar

Detaljplaneändringen följer de riksomfattande målen för områdesanvändningen och generalplanen med rättsverkan. Detaljplaneändringen bidrar dessutom till att stadens strategiska mål uppnås. Detaljplaneändringen har utarbetats på initiativ av staden.

Detaljplaneändringen gäller för tomten på Göksgränd 6. Tomten ligger söder om Katri Valas park i stadsdelen Sörnäs.

I Generalplan 2002 tas området upp som ett flervåningshusdominerat område.

Planområdet ligger vid en värdefull byggd kulturmiljö av riksintresse. De bredvidliggande kvarteren tas upp i museiverkets förteckning över byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY (2009) under Andelsrörelsernas och industrins Sörnäs.

För området gäller detaljplan nr 8559 från 1985. Området anges som ett kvartersområde för flervåningshus.

För området gäller byggförbud nr 12259 (20.1.2014). Byggförbudet gäller ombyggnad av butiks-, affärs- och verksamhetslokaler i byggnadernas första våning och vid gatorna till bostäder.

På tomten finns Fastighets Ab Auroraborgs flervåningshus i åtta våningar och ett parkeringsdäck.

Området är i Helsingfors stads ägo.

Detaljplaneändringens innehåll och motiveringar

Detaljplaneändringen syftar till att göra det möjligt att tillbygga på Fastighets Ab Auroraborgs tomt för flervåningshus utgående från att ett nytt punkthus i åtta våningar uppförs vid Göksgränd.

Detaljplaneändringen medför tomten ny byggrätt på 1 400 m² vy.

Om kompletteringsbyggprojektet genomförs uppgår antalet bilplatser till 13.

Detaljplaneändringens konsekvenser och kostnader

Detaljplaneändringen påverkar grannbyggnadernas utsikter och ljusförhållanden. Huvudutsikterna mot Katri Valas park bevaras. Göksgränds stadsbild blir mer bebyggd och harmonisk. En tätare stadsstruktur dämpar klimatförändringen på stadens nivå och stadens utvidgningsbehov. Den preliminära kostnadskalkylen för nybyggnaden uppgår till 4,2 miljoner euro.

Att detaljplanen genomförs medför inga kostnader för staden.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningen inleddes på initiativ av staden.

Deltagandet och växelverkan organiserades i enlighet med programmet för deltagande och bedömning. Programmet och utgångspunkterna och målen för detaljplanen presenterades vid ett informationsmöte för allmänheten 4.5.2015.

Myndighetssamarbete och åsikter

Det har inte framförts några skriftliga åsikter i anslutning till beredningen av detaljplaneändringen. Inga frågor kring projektet togs upp vid diskussionsmötet.

I samband med beredningen av detaljplaneändringen har myndighetssamarbete bedrivits med bostadsproduktionsbyrån (Att) och de berörda förvaltningarna.

Stadsmuseet föreslog att det ska byggas affärslokaler vid Göksgränd i stället för en kompakt väggyta, vilket följer principen för detaljplanelösningen för området norr om Göksgränd. Stadsplaneringsnämnden konstaterade i sitt genmäle till åsikten att man har strävat att öppna gemensamma lokaler vid Göksgränd. Det är ekonomiskt inte möjligt att förlägga affärslokaler till byggnaden i ett så litet projekt som detta. Jämfört med nuläget förbättrar projektet dock Göksgränds gaturum.

I den bifogade rapporten om växelverkan anges myndigheternas ställningstaganden i sammandrag och genmälena till dessa mer i detalj.

Offentligt framläggande av förslaget till detaljplan, utlåtanden

Stadsplaneringsnämnden framställde 22.9.2015 att förslaget till detaljplan ska godkännas och förslaget hölls därefter offentligt framlagt 9.10–9.11.2015.

Inga anmärkningar gjordes mot förslaget till detaljplaneändring.

Följande myndigheter gav utlåtande om förslaget: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen), Helen Elnät Ab, vattenförsörjningen vid samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM), fastighetsnämnden, räddningsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, byggnadstillsynsverket och miljöcentralen. Behandlingen av nämndernas utlåtanden omfattade inga omröstningar. Helen Ab meddelade att det inte har någonting att yttra i saken.

NTM-centralen föreslog i sitt utlåtande en komplettering i detaljplanebeskrivningen i fråga om bedömningen av buller- och luftkvaliteten i området. I de övriga utlåtandena fanns det ingenting att påpeka.

Detaljplanebeskrivningen har kompletterats med anledning av NTM-centralens utlåtande.

Det har inte gjorts några ändringar i förslaget till detaljplaneändring och det har därför inte varit nödvändigt att framlägga förslaget på nytt.

Till slut

Förslaget gäller inte område i statens fastighetsregister.

Beslutsförslaget motsvarar stadsplaneringsnämndens enhälliga framställning. Stadsplaneringskontoret har justerat detaljplanebeskrivningen med anledning av utlåtandena.

Fastighetskontoret kommer att genomföra de ändringar som detaljplaneändringen medför i det nuvarande arrendeavtalet tillsammans med arrendetagaren.

Dessutom följs i objektet de vid tidpunkten gällande principerna fastställda av stadsfullmäktige och tillämpningsanvisningarna fastställda av fastighetsnämnden i fråga om förfarandet för kompletteringsbyggande av bostäder och kompletteringsbyggersättning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12358 kartta, päivätty 22.9.2016

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12358 selostus, päivätty 22.9.2015, täydennetty 1.2.2016

3

Havainnekuva, 22.9.2015

4

Alustava hankesuunnitelma

5

Vuorovaikutusraportti 22.9.2015, täydennetty 1.2.2016

6

Osa päätöshistoriaa

7

Tilastotiedot

Bilagematerial

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, godkännande av generalplan_detaljplan_byggnadsordning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helen Oy

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helen Sähköverkko Oy

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen

För kännedom

Asuntotuotantotoimisto

Kaupunginmuseo

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Pelastuslautakunta

Rakennusvalvontavirasto

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristökeskus

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.03.2016 § 203

HEL 2015-002145 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhonvuori) korttelin 250 tontin 2 asemakaavan muutoksen 22.9.2015 päivätyn piirustuksen nro 12358 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 1.2.2016

HEL 2015-002145 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 2483_2, karttaruutu 674496-2

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on tarkistanut 22.9.2015 päivätyn 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhonvuori) korttelin nro 250 tontin nro 2 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12358. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei kaavan muutosehdotukseen ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Tiivistelmä

Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin täydennysrakentamisen. Nykyisen Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuokrakerrostalotontin pysäköintikansi korvataan osittain kahdeksankerroksisella asuinkerrostalolla. Tontin uusi rakennusoikeus on 3 640 k-m². Tontin pinta-ala on 1 400 m².

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kiinteistö Oy Auroranlinnan asuinkerrostalotontin täydennysrakentaminen siten, että Käenkujan varteen sijoittuu uusi kahdeksankerroksinen pistetalo.

Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä ja siitä saatiin lausunnot. Esitetyt huomautukset kohdistuivat melun ja ilmanlaadun tarkempaan huomioimiseen kaavaselostuksessa. Kaavaehdotukseen ei tehty muutoksia.

Muistutuksia ei esitetty.

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on uuden yleiskaavaehdotuksen mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alue on rakennettua asuinkerrostalovaltaista kantakaupunkia.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1985) alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK).

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista kannanotoista ja lausunnoista sekä vastineet niihin.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §)

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaavaehdotuksen hyväksymistä 22.9.2015 ja sen jälkeen kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 9.10.–9.11.2015.

Muistutukset

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta:

        Helen Oy

        Helen Sähköverkko Oy

        Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

        Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

        kiinteistölautakunta

        pelastuslautakunta

        rakennusvalvontavirasto

        yleisten töiden lautakunta

        ympäristökeskus

ELY-keskuksen lausunnossa esitettiin, että selostusta täydennetään ympäristön melu- ja ilmanlaadun osalta. 

Muissa lausunnoissa ei ollut huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Lausunnoissa esitetyt asiat on otettu huomioon mahdollisuuksien mukaan. Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Lausunnot eivät anna aihetta muuttaa asemakaavan muutosehdotusta.

Kaavaselostusta on täydennetty tiivistelmän, suunnittelu- ja käsittelyvaiheiden, lähtökohtien sekä ympäristöhäiriöt-kappaleen osalta.

Vuorovaikutusraportti on liitteenä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kiinteistövirasto tulee tekemään vuokralaisen kanssa nykyiseen maanvuokrasopimukseen asemakaavan muutoksen aiheuttamat muutokset.

Lisäksi kohteella noudatetaan asuntorakentamisen täydennysrakentamismenettelyn ja -korvauksen osalta kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston päättämiä periaatteita ja kiinteistölautakunnan päättämiä soveltamisohjeita.

Lisätiedot

Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 26.11.2015 § 552

HEL 2015-002145 T 10 03 03

Kiinteistökartta 75/674 497, Käenkuja 6

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunkisuunnittelulautakunnalle 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhonvuori) korttelin 250 tontin 2 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12358 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaupunki omistaa muutoksen kohteena olevan tontin 10250/2. Tontti on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Kiinteistö Oy Auroranlinnalle ajaksi 1.1.2003 - 31.12.2032.

Muutosehdotus mahdollistaa tontin täydennysrakentamisen, kun tontille on osoitettu uusi rakennusala 1 400 k-m²:n suuruisen asuinkerrostalon rakentamista varten.

Kiinteistövirasto tulee tekemään vuokralaisen kanssa nykyiseen maanvuokrasopimukseen asemakaavan muutoksen aiheuttamat muutokset.

Lisäksi kohteella noudatetaan asuntorakentamisen täydennysrakentamismenettelyn ja -korvauksen osalta kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston päättämiä periaatteita ja kiinteistölautakunnan päättämiä soveltamisohjeita.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse asemakaavan muutosehdotukseen.

Käsittely

26.11.2015 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jaakko Stauffer (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Esittelijä

osastopäällikkö

Sami Haapanen

Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 10.11.2015 § 357

HEL 2015-002145 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antoi ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 03.11.2015 § 122

HEL 2015-002145 T 10 03 03

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon Sörnäisten (10.ko) Käenkuja 6 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12358.

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutokseen.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306

kimmo.kartano(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 20.10.2015 § 448

HEL 2015-002145 T 10 03 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin täydennysrakentamisen. Kiinteistö Oy Auroranlinnan vuokrakerrostalotontin pysäköintikansi korvataan osittain kahdeksankerroksisella asuinkerrostalolla. Rakennettavaksi osoitettavalla osalla sijaitsee tällä hetkellä pysäköintikansi sekä ajoluiska olemassa olevaan Vilhonvuorenkujan puoleiseen pysäköintilaitokseen. Tontin uusi rakennusoikeus on 3 640 k-m².

Asemakaavamuutoksen toteuttamisesta ei aiheudu rakennusvirastolle kustannuksia.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.09.2015 § 260

HEL 2015-002145 T 10 03 03

Ksv 2483_2, Käenkuja 6, karttaruutu H4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

        22.9.2015 päivätyn 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Vilhonvuori) korttelin 250 tontin 2 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12358 hyväksymistä
 

        asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta päätti

        että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot
 

        valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta ehdotuksen sisältöä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Perttu Pulkka, arkkitehti, puhelin: 310 37465

perttu.pulkka(a)hel.fi

Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37252

mikko.juvonen(a)hel.fi

Taneli Nissinen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37447

taneli.nissinen(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 30.4.2015

HEL 2015-002145 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 10.4.2015

 

Kaupunginmuseo on tutustunut Käenkuja 6:n asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja asemakaavaluonnokseen sekä hankesuunnitelmaan. Museo esittää lausuntonaan seuraavan.

Käenkuja 6:n tontti on valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 2009) ”Osuusliikkeiden ja teollisuuden Sörnäinen” välittömässä läheisyydessä Käenkujan varrella vastapäätä entistä OTK:n korttelia. Hämeentien ja Käenkujan kulmauksessa sijaitsee vuonna 1933 valmistunut entinen OTK:n pääkonttori (suunn. Väinö Vähäkallio, Georg Jägerroos ja Antero Pernaja), jonka jatkeena ovat laajennusosat: vuoden 1939 punatiilinen laajennus suunnittelijat Georg Jägerroos ja Pauli A. Salomaa ja vuoden 1964 laajennus suunnittelijanaan Leevi Aarnio.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Käenkuja 6:n tontille kahdeksankerroksisen asuinrakennuksen rakentaminen olemassa olevan pysäköintikannen paikalle Käenkujan varteen.  Autopaikoitus sijoitetaan pihakannen alle.

Käenkujan pohjoispuolen voimassa oleva asemakaavaratkaisu perustuu tonttien Vilhovuorenkujan puolelle sijoitettuihin korkeisiin pistetaloihin ja Käenkujan mataliin liikerakennuksiin ja autokansiratkaisuun. Pistetalot sijoittuvat Käenkujan matalia kadunvarsirakennuksia taaemmaksi. Kaupunginmuseo esittää, että nyt esillä oleva täydennysrakentaminen noudattaisi naapuritonttien periaatetta ja katutasoon avautuisi tiloja umpinaisen seinäpinnan sijaan.

Asuintalon rakentaminen liitteenä olevan hankesuunnitelman mukaisena tulisi vaikuttamaan Käenkujan katutilaan, joka muuttuu aikaisempaa pimeämmäksi ja kapeammaksi.

Kaupunginmuseo puoltaa esillä olevan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavaluonnoksen hyväksymistä edellä mainituin huomautuksin.

Lisätiedot

Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 17.4.2015

HEL 2015-002145 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1204-00/15 sekä asemakaavaluonnoksesta, osoitteessa Käenkuja 6, 8.5.2015 mennessä. Muutosalue sijaitsee 10. kaupunginosassa (Sörnäinen) ja koskee korttelin 250 tonttia 2.

Asemakaavan muutos mahdollistaa tontin täydennysrakentamisen. Nykyisen As. Oy Auroranlinnan vuokrakerrostalotontin pysäköintilaitos korvataan osittain kahdeksankerroksisella asuinkerrostalolla. Tontin uusi rakennusoikeus on 3 440 k-m².

Kaikki prosessiin liittyvät asiakirjat kuten asemakaavaluonnos ja selostusluonnos, joista kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa, tulee viedä Ahjojärjestelmään lausuntopyynnön liitteinä. Lisätiedon antajat ovat rakennusviraston yhteyshenkilöt asian valmistelussa.

Asemakaavan muutos ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle. Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa muutosasiassa.

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566