Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/9

 

16.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 81

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-003258, 2016-003259, 2016-003260, 2016-003261

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        Valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. valtuustoaloite hätämajoituksen riittävästä tarjonnasta
 

        Valtuutettu Arja Karhuvaaran ym. valtuustoaloite digityöskentelyn käyttöönotosta
 

        Valtuutettu Ville Jalovaaran ym. valtuustoaloite kulkuyhteydestä Vuosaaren metroasemalta Columbukseen
 

        Valtuutettu Helena Kantolan ym. valtuustoaloite asunnottomien kontti-majoituksesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566