Helsingfors stad

Protokoll

5/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/9

 

16.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 81

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2016-003258, 2016-003259, 2016-003260, 2016-003261

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

        Motion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om ett tillräckligt utbud av nödinkvartering
 

        Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om införande av digitalt arbete
 

        Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om gångförbindelse från Nordsjö metrostation till köpcentret Columbus
 

        Motion av ledamoten Helena Kantola m.fl. om inkvartering av bostadslösa i containrar

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566