Helsingfors stad

Protokoll

2/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Pj/4

 

03.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

Frågestund

Beslut

Under frågestunden togs upp ledamoten Johanna Sydänmaas fråga om service och stöd till ensamföräldrar i Helsingfors och ledamoten Ville Jalovaaras fråga om stadens åtgärder med anledning av uppsägningarna vid högskolorna.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige ordnar en frågestund.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566