Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Pj/3

 

03.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä 1 olevan ilmoituksen valtuustoryhmään liittymisestä.

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuustolle on 20.1.2016 jätetty Helsingin kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 3 §:n 1 momentin mukainen ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä.

Lisätiedot

Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Liitteet

1

Ilmoitus valtuustoryhmään liittymisestä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566