Helsingfors stad

Protokoll

2/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

03.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Val av ledamot i barnomsorgsnämnden

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

  1. bevilja Jani Moliis avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i barnomsorgsnämnden
  2. välja Martti Tulenheimo till ny ledamot i barnomsorgsnämnden för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Pauliina Lehtinen blir personlig ersättare för den nya ledamoten i barnomsorgsnämnden.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Tuuli Kousa under diskussionen hade föreslagit att Martti Tulenheimo skulle väljas till ledamot i barnomsorgsnämnden. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jani Moliisin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä maiinittu

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

  1. bevilja Jani Moliis avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i barnomsorgsnämnden
  2. välja _____________ till ny ledamot i barnomsorgsnämnden för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Pauliina Lehtinen blir personlig ersättare för den nya ledamoten i barnomsorgsnämnden.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Jani Moliis (Gröna) till ledamot i barnomsorgsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016. Jani Moliis anhåller 14.1.2016 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i nämnden.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för barnomsorgsväsendet (6.6.2012, 2 §) ska ledamöterna och ersättarna i barnomsorgsnämnden vara från den finska språkgruppen. Den som utses ska vara valbar till nämnden med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jani Moliisin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä maiinittu

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Varhaiskasvatuslautakunta

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.01.2016 § 56

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Jani Moliisille eron varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita _____________ uudeksi jäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen varhaiskasvatuslautakunnassa on Pauliina Lehtinen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566