Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2016

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/11

 

03.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2016-001414, 2016-001416, 2016-001418, 2016-001419, 2016-001420, 2016-001421

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

        Valtuutettu Hannele Luukkaisen ym. valtuustoaloite kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen yhtiöittämisestä

        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. talousarvioaloite varhaiskasvatuksesta

        Valtuutettu Kauko Koskisen ym. valtuustoaloite Siltamäen liikuntapuiston pysäköintialueen asfaltoimisesta

        Valtuutettu Tuomo Valokaisen Tuomo ym. valtuustoaloite kahvilatoiminnan järjestämisestä Vaasanaukiolle

        Valtuutettu Nina Hurun ym. valtuustoaloite roskakorien sijoituskartasta kaupunginosissa

        Valtuutettu Nasima Razmyarin ym. valtuustoaloite koulukiusaamisen vähentämisestä tukioppilastoiminnan avulla

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566