Helsingfors stad

Protokoll

2/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

03.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Val av ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion

HEL 2014-013180 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

  1. bevilja Jani Moliis avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion
  2. välja Mikael Vakkari till ny personlig ersättare för Otso Kivekäs i stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Minerva Krohn under diskussionen hade föreslagit att Mikael Vakkari skulle väljas till ny personlig ersättare för Otso Kivekäs i stadsstyrelsens IT-sektion. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jani Moliisin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

  1. bevilja Jani Moliis avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion
  2. välja _____________ till ny personlig ersättare för Otso Kivekäs i stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 14.1.2015 (§ 8) Jani Moliis (Gröna) till ersättare i stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 2016. Jani Moliis anhåller 14.1.2016 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i IT-sektionen.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för stadsstyrelsen väljs ledamöterna och ersättarna i stadsstyrelsen, koncernsektionen, ledarskapssektionen och IT-sektionen av stadsfullmäktige. Den som utses ska vara valbar till stadsstyrelsen med stöd av 33 § och 35 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jani Moliisin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 25.01.2016 § 57

HEL 2014-013180 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. myöntää Jani Moliisille eron kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston varajäsenen luottamustoimesta ja
  2. valita _____________ Otso Kivekkään henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566