Helsingfors stad

Protokoll

2/2016

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/11

 

03.02.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 29

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2016-001414, 2016-001416, 2016-001418, 2016-001419, 2016-001420, 2016-001421

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

        Motion av ledamoten Hannele Luukkainen m.fl. om bolagisering av affärsverket Helsingfors stads servicecentral
 

        Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om småbarnspedagogiken
 

        Motion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om asfaltering av parkeringsplatsen vid Brobacka idrottspark
 

        Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om kaféverksamhet på Vasaskvären
 

        Motion av ledamoten Nina Huru m.fl. om en karta över papperskorgarnas läge i stadsdelarna
 

        Motion av ledamoten Nasima Razmyar m.fl. om minskning av skolmobbningen med hjälp av stödelevverksamhet

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566