Helsingfors stad

Protokoll

20/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/8

 

02.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 333

Permanent startstöd för privat dagvård inom den småbarnspedagogiska verksamheten

HEL 2014-014404 T 05 01 00

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar göra beviljandet av startstöd för privat småbarnspedagogisk verksamhet (dagvård) permanent. Fullmäktige fattade beslut om startstödet 11.11.2009 (244 §).

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt bemyndiga barnomsorgsnämnden att bevilja startstöd för verksamhet på privata daghem och på privata lägenhetsdaghem med två skötare enligt principerna för beviljande av stödet i bilaga 1, vilka stadsfullmäktige fattade beslut om 28.10.2010 (229 §) och barnomsorgsnämnden fastställt, och till det belopp som nämnden årligen fastställer, inom ramen för anslagen. 

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beslutade 11.11.2009 (244 §, bilaga 2) godkänna ett försök med startstöd för dagvård, likaså principer för beviljande av stödet, räknat från 1.1.2010 (bilaga 3). Fullmäktige beslutade samtidigt bemyndiga dåvarande socialverket att bevilja startstöd för verksamhet på privata daghem och på privata lägenhetsdaghem med två skötare räknat från 1.1.2010. Tanken bakom startstödet var att stödja företagsvänlighet i enlighet med stadens strategiprogram, öka utbudet av privat dagvård i enlighet med servicestrategin för privat dagvård och ge föräldrarna möjlighet att välja annan dagvård än kommunal. Enligt de bifogade principerna för beviljande av startstöd beviljades det högst 21 000/10 500 euro per serviceproducent.

Stadsfullmäktige beslutade 20.10.2010 (229 §, bilaga 4) ändra sitt beslut 11.11.2009 (244 §) om principerna för beviljande av startstöd för dagvård (bilaga 5) så att serviceproducenterna kan beviljas ett startstöd på högst 30 000/15 000 euro per verksamhetsställe.

Barnomsorgsnämnden beslutade 29.9.2015 (115 §, omröstning och en avvikande mening) föreslå stadsstyrelsen, som sedan för ärendet till stadsfullmäktige, att beviljandet av startstöd för privat småbarnspedagogisk verksamhet (dagvård) ska bli permanent. Nämnden beslutade samtidigt föreslå att stadsfullmäktige ska bemyndiga nämnden att bevilja startstöd för verksamhet på privata daghem och på privata lägenhetsdaghem med två skötare enligt de gällande principerna (bilaga 1), eller enligt principer som nämnden fastställer, och till det belopp som nämnden årligen fastställer.

Stadsstyrelsen har sedan försöket inleddes besvarat en hemställningskläm från fullmäktigeledamoten Tarja Kantola (stadsstyrelsen 22.3.2010, bilagorna 6 och 7). Hemställningsklämmen har följande lydelse: "Stadsfullmäktige förutsätter att försöket med understöd till nya aktörer inom dagvården inte bör äventyra finansieringen av den kommunala dagvården." Stadsstyrelsen betonar i svaret att den egna kommunala serviceproduktionen är det huvudsakliga sättet att ordna dagvård och att försöket därför inte äventyrar finansieringen av den kommunala dagvården.

Stadsstyrelsen har dessutom besvarat en hemställningskläm från fullmäktigeledamoten Sirpa Puhakka (stadsstyrelsen 4.10.2010, bilagorna 8 och 9). Hemställningsklämmen har följande lydelse: "Stadsfullmäktige förutsätter att stadsfullmäktige föreläggs en utredning om försökets resultat och verkningar på dagvårdens struktur." Enligt svaret uppgick antalet barn som i maj 2010 fick privat dagvård till 1 864, vilket motsvarade 5,8 % av barnen i åldern 1–6 år. Siffrorna för maj 2009 var 1 635 och 5,3. 

Hur startstödet utnyttjades åren 2010–2014

Antalet barn i privat dagvård ökade åren 2010–2014 från 1 778 till 2 887. Den procentuella ökningen var då 63 %. Antalet barn i kommunal dagvård ökade under samma tid från 20 704 till 24 094, med 16,4 %. Startstödet utnyttjades för 1 020 nya vårdplatser. Ett tiotal nya privata daghem tillkom årligen. Sju privata daghem utvidgade sin verksamhet. De beviljade startstöden uppgår till sammanlagt 1 012 500 euro för åren 2010–2015, och det är fråga om 29 olika serviceproducenter.

År

Antal service- producenter

Beviljat belopp sammanlagt, euro

2010

8

139 500

2011

8

168 000

2012

11

239 500

2013

11

282 500

2014

9

130 000

2015*

3

53 000

 

Siffrorna för år 2015 gäller startstöd som beviljats före 12.8.2015. Det finns flera ansökningar för i år som ännu inte är färdigbehandlade.

Stödet för privat dagvård fördelade sig i december 2014 på nedanstående sätt mellan stordistrikten.

Stordistrikt

Antal barn

Södra stordistriktet

809

Västra stordistriktet

584

Mellersta stordistriktet

296

Norra stordistriktet

221

Nordöstra stordistriktet

354

Sydöstra stordistriktet

267

Östra stordistriktet

317

Östersundom

3

 

I december 2009, ett år innan startstödet infördes, fördelade sig stödet för privat dagvård på nedanstående sätt.

Stordistrikt

Antal barn

Södra stordistriktet

404

Västra stordistriktet

309

Mellersta stordistriktet

112

Norra stordistriktet

145

Nordöstra stordistriktet

242

Sydöstra stordistriktet

192

Östra stordistriktet

212

Östersundom

5

 

Den proportionella andelen barn för vilka inkomstrelaterat vårdtillägg betalas har under försöksåren varit så gott som oförändrad och är nu 14 % av alla barn för vilka stöd betalas. När det gäller serviceproduktionen visar en jämförelse mellan priset för att stödja privat dagvård och priset för att ordna kommunal dagvård att det förra i genomsnitt är 11 % lägre i fråga om barn under 3 år och 5 % lägre i fråga om barn som fyllt 3 år. Stödet för privat vård och de avgiftsintäkter som kommunen går miste om är då beaktade. Andelen barn i privat dagvård var 4,9 % år 2009 och 7,4 % år 2014. 

När de privata serviceproducenterna i november 2014 besvarade en enkät om startstödet bedömde de att effekten av kommuntillägget för privat vård var 4,68 och effekten av startstödet 3,83 (på skalan 1–5). Serviceproducenterna ansåg med tanke på verksamheten att det är viktigt med samarbete när det gäller startstödet, en tillräcklig nivå på kommuntillägget och tillräcklig information. 

En enkät som år 2014 genomfördes bland alla familjer resulterade i ca 600 svar om privat dagvård. Den privata dagvården fick 4,76 som allmänt betyg och den kommunala dagvården 4,45.

Stadsfullmäktige godkände 11.11.2009 hemställningsklämmen "Stadsfullmäktige förutsätter att stadsfullmäktige föreläggs en utredning om försökets resultat och verkningar på dagvårdens struktur." Stadsstyrelsen hänvisar till de ovannämnda utredningarna och framhåller i fråga om områdena med småbarnspedagogisk verksamhet att utbudet av privat dagvård har ökat medan antalet barn för vilka inkomstrelaterat vårdtillägg betalas har förblivit oförändrat. Strukturellt sett har ordnandet av småbarnspedagogisk verksamhet inte förändrats, och man kan säga att ökningen i den privata dagvården stöder den kommunala småbarnspedagogiska verksamheten.

Startstödet har bidragit till att öka utbudet av privat dagvård, vilket varit ett bindande strategiskt mål. Stödet har visat sig vara ett kostnadseffektivt sätt för kommunen att stödja den privata dagvården och skapa nya vårdplatser.

Den privata dagvården för med sig mångsidighet och bidrar till att minska behovet av kommunal dagvård i områdena med småbarnspedagogisk verksamhet. Startstödet är i linje med stadens strategi, där företagande stöds. Med tanke på erfarenheterna under försöket föreslås stödet bli permanent.

Instruktionen för barnomsorgsväsendet trädde ikraft 1.1.2013. De uppgifter som gällde den finska dagvården överfördes då från socialnämnden, socialverket och socialdirektören till barnomsorgsnämnden, barnomsorgsverket och barnomsorgsdirektören.

De av stadsfullmäktige 11.11.2009 godkända principerna för beviljande av startstöd för dagvård, inklusive senare ändringar, har uppdaterats på det sätt som den nya organisationen krävt (bilaga 1).

Ärendet har beretts tillsammans med stadskansliets ekonomi- och planeringsavdelning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Päivitetyt käynnistämistuen myöntämisperiaatteet

2

Kvsto 11.11.2009 § 244

3

Käynnistämistuen myöntämisperiaatteet 1.6.2009 alkaen

4

Kvsto 20.10.2010 § 229

5

Käynnistämistuen myöntämisperiaatteet 26.8.2010 alkaen

6

Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi Khs 22.3.2010

7

Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi_Khs päätös 22.3.2010

8

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi Khs 4.10.2010

9

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi_ Khs päätös 4.10.2010

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Varhaiskasvatuslautakunta

Varhaiskasvatusvirasto

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 23.11.2015 § 1119

HEL 2014-014404 T 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vakinaistaa 11.11.2009 § 244 päättämänsä yksityisen varhaiskasvatustoiminnan (päivähoitotoiminnan) käynnistämistuen myöntämisen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa varhaiskasvatuslautakunnan myöntämään käynnistämistukea yksityiseen päiväkoti- ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan liitteenä yksi olevien, valtuuston 28.10.2010 § 229 päättämien ja lautakunnan vahvistamien myöntämisperiaatteiden mukaisesti sekä lautakunnan vuosittain vahvistaman määrän mukaisena määrärahojen puitteissa.

Käsittely

23.11.2015 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Silvia Modig: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto jatkaa määräaikaisena 11.11.2009 (§ 244) päättämänsä varhaiskasvatustoiminnan (päivähoitotoiminnan) käynnistämistuen myöntämistä 31.12.2017 saakka. Täten valtuuston oikeuttaa varhaiskasvatuslautakunnan myöntämään käynnistämistukea yksityiseen päiväkoti- ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan voimassa olevien tai lautakunnan vahvistamien myöntämisperiaatteiden ja lautakunnan vuosittain vahvistaman määrän mukaisesti.

Tuen myöntämistä jatkettaisiin määräaikaisena, jotta alueellista kehitystä ja eri tulotilanteissa olevien perheiden mahdollisuutta käyttää yksityisen hoidon tukea voidaan vielä seurata.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Silvia Modigin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Björn Månsson, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Silvia Modig

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatuslautakunta 29.09.2015 § 115

HEL 2014-014404 T 05 01 00

Esitys

Varhaiskasvatuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että kaupunginvaltuusto vakinaistaa 11.11.2009 (§ 244) päättämänsä varhaiskasvatustoiminnan (päivähoitotoiminnan) käynnistämistuen myöntämisen ja oikeuttaa varhaiskasvatuslautakunnan myöntämään käynnistämistukea yksityiseen päiväkoti- ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan voimassa olevien (liite 1) tai lautakunnan vahvistamien myöntämisperiaatteiden ja lautakunnan vuosittain vahvistaman määrän mukaisesti.

Käsittely

29.09.2015 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Petra Malin: Vastaehdotus, Malin Petra
Varhaiskasvatuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että kaupunginvaltuusto jatkaa määräaikaisena 11.11.2009 (§ 244) päättämänsä varhaiskasvatustoiminnan (päivähoitotoiminnan) käynnistämistuen myöntämisen 31.12.2017 saakka ja oikeuttaa varhaiskasvatuslautakunnan myöntämään käynnistämistukea yksityiseen päiväkoti- ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan voimassa olevien (liite 1) tai lautakunnan vahvistamien myöntämisperiaatteiden ja lautakunnan vuosittain vahvistaman määrän mukaisesti.

Lautakunta esittää, että tuen myöntämistä jatkettaisiin määräaikaisena, jotta alueellista kehitystä ja eri tulotilanteissa olevien perheiden mahdollisuutta käyttää yksityisen hoidon tukea voidaan vielä seurata.

Petra Malinin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Aleksi Niskanen: Lisäys kappaleen 1 loppuun:
Varhaiskasvatuslautakunta korostaa, että on erittäin tärkeää ennakoivasti tarkastella yksityisten palveluntarjoajien historiaa hyvissä ajoin ennen kuin ne tulevat esityslistoihin. Tässä ennakkotarkastelussa korostuu sekä yrityksen taloudellinen historia, että henkilökunnan pätevyys tuottaa laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita.

Kannattaja: Lea Pinomaa

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys kappaleen 1 loppuun:
Varhaiskasvatuslautakunta korostaa, että on erittäin tärkeää ennakoivasti tarkastella yksityisten palveluntarjoajien historiaa hyvissä ajoin ennen kuin ne tulevat esityslistoihin. Tässä ennakkotarkastelussa korostuu sekä yrityksen taloudellinen historia, että henkilökunnan pätevyys tuottaa laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita.

Jaa-äänet: 5
Mukhtar Abib, Emma Kari, Juha Levo, Jani Moliis, Laura Simik

Ei-äänet: 2
Aleksi Niskanen, Lea Pinomaa

Tyhjä: 2
Petra Malin, Terhi Mäki

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Aleksi Niskasen vastaehdotuksen äänin 5 – 2. Tyhjää äänesti 2.

Petra Malin: Jätän eriävän mielipiteen. Katson, että tuen myöntämistä olisi tullut jatkaa määräaikaisena, jotta alueellista kehitystä ja eri tulotilanteissa olevien perheiden mahdollisuutta käyttää yksityisen hoidon tukea olisi voitu vielä seurata.

18.08.2015 Palautettiin

16.06.2015 Pöydälle

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Timo Tapani Korhonen, lakimies, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566