Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/12

 

02.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 337

Kokouksessa jätetty aloite

HEL 2015-013296

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluva aloite

        Valtuutettu Sari Mäkimattilan ym. valtuustoaloite internet-yhteyksien saamisesta kehitysvammaisten ryhmäkoteihin.

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566