Helsingfors stad

Protokoll

20/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/12

 

02.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 337

Motion inlämnad vid sammanträdet

HEL 2015-013296

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

        Motion av ledamoten Sari Mäkimattila m.fl. om internetförbindelser till gruppboenden för utvecklingsstörda

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionen till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566