Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

02.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 328

Kaupungin talousarvio vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018

HEL 2015-010426 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä talousarvion vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2016-2018.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavat toivomusponnet:

  1. Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet turvata työväenopiston toiminnan jatkuminen Oulunkylä-talolla niiden määrärahojen puitteissa, joita budjetissa on varattu työväenopistolle ja kaupunginhallituksen käytettäväksi (mm. turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työllisyyden edistämiseen). (Yrjö Hakanen)
     
  2. Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet ehkäistä HSL:n lippujen hintoihin esitettyjä suuria korotuksia ja kiirehtiä Raide-Jokeria. (Yrjö Hakanen)
     
  3. Valtuusto edellyttää, että seuraavan talousarvioraamin valmistelun yhteydessä selvitetään valmiudet Raide-Jokerin rahoituksen aikaistamisesta aiemmin linjatun aikataulun mukaiseksi. (Tuomas Rantanen)

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että 25.11.2015 hyväksytyn käsittelyjärjestyksen mukaisesti jatketaan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyä ja että keskustelu puheena olevan käsittelyjärjestyksen mukaisesti on julistettu päättyneeksi.

Puheenjohtaja totesi, että tehdyistä ehdotuksista on jaettu yhdistelmä valtuutetuille sekä että ehdotukset ovat salijärjestelmän paneelissa suomen- ja ruotsinkielisinä.

Puheenjohtaja totesi tulkitsevansa valtuutettu Pentti Arajärven ehdottaman toivomusponnen vastaehdotukseksi.

Puheenjohtaja esitti, että ehdotukset niitä lukematta merkitään selontekona pöytäkirjaan seuraavasti:

Kaupunginvaltuustossa 25.11.2015 tehdyt vastaehdotukset

Vastaehdotus 1:
Mika Ebeling: Ehdotan, että kohtaan Tilakeskuksen korjaushankkeet, kiinteistölautakunnan käytettäväksi lisätään 10 miljoonaa euroa. Uusi luku 145,27 miljoonaa

Samalla muutetaan seuraavat ala-kohdat:

Opetustoimen korjaushankkeet – lisätään 9 miljoonaa euroa. Uusi luku 95,37 miljoonaa.
Sosiaali- ja terveysviraston korjausrakennushankkeet – lisätään 500.000 euroa. Uusi luku 9,13 miljoonaa.
Varhaiskasvatusviraston korjausrakennushankkeet – lisätään 500.000 euroa. Uusi luku 5,48 miljoonaa.

Samalla ehdotan, että lisätään kohtaan 9 01 03 Tulot 10 miljoonaa euroa, uusi luku 440 miljoonaa.

Kannattaja: Sari Mäkimattila

Vastaehdotus 2:
Yrjö Hakanen: Hoiva- ja hoitotakuu

Stadin ikäohjelman toteuttamiseen, muun muassa kotihoidon ja muiden palvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseen, palveluasumiseen ja uuden sosiaalihuoltolain edellyttämään palvelujen järjestämiseen kiireettömässä tapauksessa viimeistään 90 päivän kuluessa, kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön lisäämiseen ja palvelujen turvaamiseen sekä suomen että ruotsin kielellä lisätään 7 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveyspalveluihin kullekin vuodelle 2016-2018.

Terveyspalvelujen järjestämiseksi määräajassa ja sujuvien hoitoketjujen turvaamiseksi, terveyden eriarvoistumisen ehkäisemiseksi, lähipalveluperiaatteen toteuttamiseksi kaupungin omana toimintana perusterveydenhuollossa, päihde- ja mielenterveyspalveluihin pääsyn parantamiseksi lisätään 8 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016-2018. Lisäksi HUS:lle lisää 2 miljoonaa.
Palvelusetelien käyttöä ei laajenneta. Tilojen 1 % vähentämissuunnitelma perutaan. Vanhusten pitkäaikaishoidon paikkoja ei vähennetä.

3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
            1 465 391 000 €
             + 7 miljoonaa € hoivatakuuseen
             + 8 miljoonaa € hoitotakuuseen
            Menot yht. 1 480 391 000 €

3 10 06 HUS
            Menot 519 229 000 €
            Lisätään 2 milj.€
            Yhteensä 521 229 000 €

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 12:
Anna Vuorjoki: Esitän lisättäväksi 12,7 milj € talousarvion kohtaan 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Vastaehdotus 3:
Yrjö Hakanen:        Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lastensuojelulain edellyttämän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseksi lapsiperheiden palveluihin ehkäisevän työn, kotipalvelun ja varhaisen tuen, harkinnanvaraisen toimeentulotuen sekä lastensuojelun sosiaalityön lisäämiseen uuden sosiaalihuoltolain velvoitteiden mukaisesti lisätään 7 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016-2018.

1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi
            8 000 000 €
            Lisätään 7 miljoonaa
            Yhteensä 15 miljoonaa

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 4:
Yrjö Hakanen:        Työllisyys
Työllisyys

Nuorten oppisopimustoiminnan, Tulevaisuustiskin, Respan ja ohjaamon toimintaan sekä uuden sosiaalihuoltolain edellyttämään nuorten työllistämiseen lisätään 5 miljoonaa euroa.
Pitkään työttömänä olleiden työllistämiseen (myös kaupungin omiin tehtäviin ja hankkeisiin) ja jatkosijoittamiseen palkkatuella ja oppisopimustoiminnalla lisätään 5 miljoonaa euroa.

1 10 04 Työllisyyspolitiikka  
             Menot 33 609 000 €
             Lisätään 10 miljoonaa euroa
             Yhteensä 43 609 000 €

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 17:
Sirkku Ingervo: Opetustoimeen lisätään 20 miljoonaa euroa. (budjettikohta 4 02)

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Vastaehdotus 5:
Yrjö Hakanen:   Opetus

Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun, uuden opetussuunnitelman käyttöönoton, sähköisen opetuksen ja uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittämisen, erityisopetuksen, koulupsykologien ja muiden tukipalvelujen sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien opetuksen (valmentava opetus, suomen/ruotsin kielen opetus) edellyttämään resurssien lisäämiseen 10 miljoonaa kullekin vuodelle 2016-2018. Lisäksi tietotekniikan hankintoihin 2 miljoonaa. Luovutaan siivous-, kiinteistö- ja ruokapalvelujen kilpailuttamisen laajentamisesta.

4 02 Opetusvirasto
          Menot 685 096 000 €
          Lisätään 10 milj.€
          Yhteensä 695 096 000 €
4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut
           Menot 599 043 000 €
           Lisätään 2 milj.€ tieto- ja viestintätekniikan hankintapalveluihin
           Yhteensä 601 043 000 €     

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 16:
Petra Malin: Esitän lisättäväksi 4,2 milj € talousarvion kohtaan 3 20 Varhaiskasvatusvirasto.

Kannattaja: Sirkku Ingervo

Vastaehdotus 6:
Yrjö Hakanen: Varhaiskasvatus

Kaupungin omien päiväkotipaikkojen ja lastentarhanopettajien lisäämiseen, päiväkotien käyttöasteen ja tilanormien lieventämiseen lisätään 3 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016-2018

3 20 Varhaiskasvatusvirasto
        Menot 385 006 000 €
        Lisätään 3 milj.€
        Yhteensä 388 006 000 €

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 7:
Yrjö Hakanen: Pakolaisten auttaminen ja maahanmuuttajien kotouttaminen

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrän kasvun edellyttämään koulutukseen, työllistämiseen ja kulttuuritoimintaan sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen (erityisesti suomi/ruotsi toisena kielenä ja alle 29-vuotiaiden nuorten ammatillinen koulutus) lisätään kullekin vuodelle 2016-2018 lisätään yhteensä 5,1 miljoonaa

1 14 03 Menovaraus, Khn käytettäväksi
             10 000 0000
             Lisätään 2 milj.€ pakolaisten ja maahanmuuttajien työllisyyden edistämiseen
             Menot yhteensä 14 000 000 €

4 02   Opetusvirasto
          Lisätään 3 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016-2018

4 02 13 Työllisyyden hoitaminen
           Menot 310 000
           Lisätään 100 000, suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus
           Menot yhteensä 410 000

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 8:
Yrjö Hakanen: Kirjasto ja kulttuuri

Lähikirjastojen henkilön ja muiden resurssien turvaamiseen, kirjastoverkon laajentamiseen ja aineistohankintoihin lisätään 1 miljoona euroa kullekin vuodelle 2016-2018.

4 15 Kaupunginkirjasto
        36 944 000 €
        Lisätään 1 milj.€
        yhteensä 37 944 000 €

Asukaslähtöiseen kaupunkikulttuuriin, Helsinki-mallin kehittämiseen, kansainväliseen kulttuurikeskus Caisan toimintaan ja taiteilijoiden avustuksiin lisätään 1 miljoona euroa kullekin vuodelle 2016-2018.

4 17 Kulttuuritoimi
        Menot 43 410 000 €
        lisätään 1 miljoona
        Yhteensä 44 410 000 €

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 13:
Sami Muttilainen: Esitän kohtaan 4 17 Kulttuurikeskukselle 206 000 euroa vuodelle 2016.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Vastaehdotus 9:
Yrjö Hakanen: Liikunta

Liikuntatoimeen, erityisesti matalan kynnyksen lähiöliikuntaan ja liikuntapaikkojen kunnossapitoon, sekä maksuttoman liikuntakortin valmistelemiseen ikäihmisille lisää 1 miljoona.

4 41 Liikuntatoimi
        Menot 80 146 000 €
        Lisäys 1 milj €
        Yhteensä 81 146 000 €.

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 14:
Sami Muttilainen: Esitän kohtaan 4 41 Liikuntatoimelle 153 000 euroa vuodelle 2016.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Vastaehdotus 10:
Yrjö Hakanen: Tulot ja rahoitus

Menolisäykset rahoitetaan pienentämällä kaupungin talouden ylijäämää, mahdollisilla Helen Oy:n osinkotuloilla ja luopumalla investointiohjelmassa Sörnäistenrannan autotunnelista (jonka sijaan valmistellaan edullisempi raitioyhteys Kalasatamaan).

Kannattaja: Rene Hursti

Vastaehdotus 11:
Rene Hursti: Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioehdotukseen luku 3 kohta 310 lisätään lasten- ja nuorten ennalta ehkäisevän päihdetyön lisääntyvään tarpeeseen kohdennettuna kahden psykososiaalisen ns. olohuoneen perustamiseen sekä päihteiden hoito- ja kuntoutuspaikkojen lisäämiseen 1 milj.€ korvamerkintänä. 

Sillä mahdollistetaan pääsy päihdevieroitus- ja kuntouttavaan hoitoon silloinkin kun sosiaaliset asiat ovat vielä hyvin. Hoidon aikana tehdään sitten maksusuunnitelma. Ihmisen kokonaisvaltainen hoito, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalisen elämän palauttaminen, kokonaisvaltainen hyvinvointi tulisi olla ensisijainen mahdollisuus kaikille.

Kannattaja: Yrjö Hakanen

Vastaehdotus 15:
Vesa Korkkula: Esitän lisättäväksi  185 000 € talousarvion kohtaan 4 31 Nuorisotoimi.

Kannattaja: Dan Koivulaakso

Vastaehdotus 18:
Paavo Arhinmäki: Budjettikirjan sivulta 258 poistetaan kolmannen kappaleen toinen lause ja se korvataan virkkeellä: "Kaikille helsinkiläisille lapsille taataan oikeus täysipäiväiseen subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ja henkilöstömitoitus päivähoidossa pidetään vuoden 2015 tasolla, riippumatta mahdollisista laki- tai asetusmuutoksista."

Kannattaja: Zahra Abdulla

Vastaehdotus 19:
Nina Huru: Poistetaan kohta (sosiaali- ja terveystoimi s. 239)

Lonkkamurtumapotilaiden hoitoketjua kehitetään yhdessä HUSin kanssa ja osana sitä keskitetään leikkauksen jälkeinen akuuttihoito ja sairaalakuntoutus Töölön sairaalaan avattavalle sairaalaosastolle keväällä 2016. Samassa yhteydessä vähennetään nykyisiä traumakuntoutuksen sairaalaosastopaikkoja Laakson sairaalasta.

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

Vastaehdotus 20:
Pentti Arajärvi: Talousarvion perusteluissa sivulla 242 otsikon 5 jälkeiset kaksi virkettä muutetaan seuraavaksi: Tavoitteena on, että palvelun saatavuus paranee
keskeisissä toiminnoissa kaupungin strategiassa asetettujen velvollisuuksien ja yksilöiden oikeuksien ja tarpeiden mukaiseksi.
Määritellään kaupungin velvollisuus ja tavoitteet perusterveydenhuollon, mielenterveystyön ja suun terveydenhuollon vastaanottopalveluille.

Kannattaja: Kaarin Taipale

Kaupunginvaltuustossa 25.11.2015 tehdyt ponsiehdotukset

Yrjö Hakanen:

 

Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet turvata työväenopiston toiminnan jatkuminen Oulunkylä-talolla niiden määrärahojen puitteissa, joita budjetissa on varattu työväenopistolle ja kaupunginhallituksen käytettäväksi (mm. turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työllisyyden edistämiseen).

 

 

 

Kannattaja: Rene Hursti

 

Yrjö Hakanen:

 

Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet ehkäistä HSL:n lippujen hintoihin esitettyjä suuria korotuksia ja kiirehtiä Raide-Jokeria.

 

 

 

Kannattaja: Rene Hursti

 

Yrjö Hakanen:

 

Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet kaupungin tonttien vuokrien korotusten kohtuullistamiseen koskien kaikkia uusien vuokranmääritysperusteiden pohjalta tehtyjä ja tulevia korotuksia.

 

 

 

Kannattaja: Rene Hursti

 

Yrjö Hakanen:

 

Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet parantaa kaupungin työntekijöiden palkkojen, erityisesti matalien palkkojen korottamiseen.

 

 

 

Kannattaja: Rene Hursti

 

Rene Hursti:

 

Hyväksyessään talousarvioehdotuksen, valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet kohdentaa budjetin puitteissa resursseja lasten- ja nuorten ennalta ehkäisevän päihdetyön lisääntyvään tarpeeseen, kuten ns. psykososiaalisten olohuoneiden perustamiseen, sekä päihdehoidon ja kuntoutuksen paikkojen riittävyyden turvaamiseen niin, että mahdollistetaan pääsy esimerkiksi Myllyhoitoon silloinkin kun sosiaaliset asiat ovat vielä hyvin. Hoidon aikana tehdään sitten maksusuunnitelma.

 

 

 

Kannattaja: Yrjö Hakanen

 

Helena Kantola:

 

Valtuusto edellyttää, että nuorisotoimi selvittää mahdollisuudet hyödyntää Ohjaamo-hankkeessa PosiVire Oy:ssä kehitettyä työpaikkakoulu-mallia.

 

Tuomas Rantanen:

 

Valtuusto edellyttää, että seuraavan talousarvioraamin valmistelun yhteydessä selvitetään valmiudet Raide-Jokerin rahoituksen aikaistamisesta aiemmin linjatun aikataulun mukaiseksi.

 

 

 

Kannattaja: Yrjö Hakanen

 

Nina Huru:

 

Hyväksyessään kaupungin talousarvion vuodeksi 2016 kaupunginvaltuusto selvittää mahdollisuuden säilyttää käyttöyksikön henkilöstön osana pelastustoimen organisaatiota.

 

 

 

Kannattaja: Nuutti Hyttinen

 

Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Helena Kantolan ponsiehdotusta ei ollut kannatettu, joten se raukesi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen:

Vastaehdotuksista äänestetään jokaisesta erikseen, kuitenkin siten, että saman talousarvion kohdan määrärahoja koskevien esitysten hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänestetään esitysten suuruusjärjestyksessä.

Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen.

1 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Mika Ebelingin vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Ehdotan, että kohtaan Tilakeskuksen korjaushankkeet, kiinteistölautakunnan käytettäväksi lisätään 10 miljoonaa euroa. Uusi luku 145,27 miljoonaa Samalla muutetaan seuraavat ala-kohdat: Opetustoimen korjaushankkeet – lisätään 9 miljoonaa euroa. Uusi luku 95,37 miljoonaa.
Sosiaali- ja terveysviraston korjausrakennushankkeet – lisätään 500.000 euroa. Uusi luku 9,13 miljoonaa.
Varhaiskasvatusviraston korjausrakennushankkeet – lisätään 500.000 euroa. Uusi luku 5,48 miljoonaa. Samalla ehdotan, että lisätään kohtaan 9 01 03 Tulot 10 miljoonaa euroa, uusi luku 440 miljoonaa.

Jaa-äänet: 68
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 4
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Sari Mäkimattila

Tyhjä: 10
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Poissa: 3
Harri Lindell, Sami Muttilainen, Anita Vihervaara

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Mika Egelingin vastaehdotusta.

2 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Hoiva- ja hoitotakuu Stadin ikäohjelman toteuttamiseen, muun muassa kotihoidon ja muiden palvelujen saatavuuden ja laadun parantamiseen, palveluasumiseen ja uuden sosiaalihuoltolain edellyttämään palvelujen järjestämiseen kiireettömässä tapauksessa viimeistään 90 päivän kuluessa, kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön lisäämiseen ja palvelujen turvaamiseen sekä suomen että ruotsin kielellä lisätään 7 miljoonaa euroa sosiaali- ja terveyspalveluihin kullekin vuodelle 2016-2018. Terveyspalvelujen järjestämiseksi määräajassa ja sujuvien hoitoketjujen turvaamiseksi, terveyden eriarvoistumisen ehkäisemiseksi, lähipalveluperiaatteen toteuttamiseksi kaupungin omana toimintana perusterveydenhuollossa, päihde- ja mielenterveyspalveluihin pääsyn parantamiseksi lisätään 8 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016-2018. Lisäksi HUS:lle lisää 2 miljoonaa.
Palvelusetelien käyttöä ei laajenneta. Tilojen 1 % vähentämissuunnitelma perutaan. Vanhusten pitkäaikaishoidon paikkoja ei vähennetä.  3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut
            1 465 391 000 €
             + 7 miljoonaa € hoivatakuuseen
             + 8 miljoonaa € hoitotakuuseen
            Menot yht. 1 480 391 000 € 3 10 06 HUS
            Menot 519 229 000 €
            Lisätään 2 milj.€
            Yhteensä 521 229 000 €

Jaa-äänet: 68
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 2
Yrjö Hakanen, Rene Hursti

Tyhjä: 13
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Mari Rantanen, Pekka Saarnio

Poissa: 2
Harri Lindell, Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Yrjö Hakasen vastaehdotusta.

3 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Anna Vuorjoen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Esitän lisättäväksi 12,7 milj € talousarvion kohtaan 3 10 01 Sosiaali- ja terveyspalvelut.

Jaa-äänet: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 13
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Tyhjä: 1
Mari Rantanen

Poissa: 2
Maritta Hyvärinen, Harri Lindell

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Anna Vuorjoen vastaehdotusta.

4 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: 2.  Lasten ja nuorten hyvinvointi Lastensuojelulain edellyttämän lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttamiseksi lapsiperheiden palveluihin ehkäisevän työn, kotipalvelun ja varhaisen tuen, harkinnanvaraisen toimeentulotuen sekä lastensuojelun sosiaalityön lisäämiseen uuden sosiaalihuoltolain velvoitteiden mukaisesti lisätään 7 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016-2018. 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi
            8 000 000 €
            Lisätään 7 miljoonaa
            Yhteensä 15 miljoonaa

Jaa-äänet: 70
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 2
Yrjö Hakanen, Rene Hursti

Tyhjä: 11
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Poissa: 2
Harri Lindell, Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Yrjö Hakasen vastaehdotusta.

5 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: 3.Työllisyys
Työllisyys Nuorten oppisopimustoiminnan, Tulevaisuustiskin, Respan ja ohjaamon toimintaan sekä uuden sosiaalihuoltolain edellyttämään nuorten työllistämiseen lisätään 5 miljoonaa euroa.
Pitkään työttömänä olleiden työllistämiseen (myös kaupungin omiin tehtäviin ja hankkeisiin) ja jatkosijoittamiseen palkkatuella ja oppisopimustoiminnalla lisätään 5 miljoonaa euroa.

1 10 04 Työllisyyspolitiikka  
             Menot 33 609 000 €
             Lisätään 10 miljoonaa euroa
             Yhteensä 43 609 000 €

Jaa-äänet: 68
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 4
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Sari Mäkimattila

Tyhjä: 11
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Poissa: 2
Harri Lindell, Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Yrjö Hakasen vastaehdotusta.

6 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Sirkku Ingervon vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Opetustoimeen lisätään 20 miljoonaa euroa. (budjettikohta 4 02)

Jaa-äänet: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 13
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Tyhjä: 2
Seppo Kanerva, Helena Kantola

Poissa: 1
Harri Lindell

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Sirkku Ingervon vastaehdotusta.

7 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Opetus  Perusopetuksen oppilasmäärän kasvun, uuden opetussuunnitelman käyttöönoton, sähköisen opetuksen ja uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittämisen, erityisopetuksen, koulupsykologien ja muiden tukipalvelujen sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien opetuksen (valmentava opetus, suomen/ruotsin kielen opetus) edellyttämään resurssien lisäämiseen 10 miljoonaa kullekin vuodelle 2016-2018. Lisäksi tietotekniikan hankintoihin 2 miljoonaa. Luovutaan siivous-, kiinteistö- ja ruokapalvelujen kilpailuttamisen laajentamisesta.  4 02 Opetusvirasto
          Menot 685 096 000 €
          Lisätään 10 milj.€
          Yhteensä 695 096 000 €
4 02 02 Kaupungin tuottamat palvelut
           Menot 599 043 000 €
           Lisätään 2 milj.€ tieto- ja viestintätekniikan hankintapalveluihin
           Yhteensä 601 043 000 €     
 

Jaa-äänet: 70
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 13
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Tyhjä: 1
Seppo Kanerva

Poissa: 1
Harri Lindell

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Yrjö Hakasen vastaehdotusta.

8 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Petra Malinin vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Esitän lisättäväksi 4,2 milj € talousarvion kohtaan 3 20 Varhaiskasvatusvirasto.

Jaa-äänet: 71
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 12
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Tyhjä: 1
Rene Hursti

Poissa: 1
Harri Lindell

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Petra Malinin vastaehdotusta.

9 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Varhaiskasvatus Kaupungin omien päiväkotipaikkojen ja lastentarhanopettajien lisäämiseen, päiväkotien käyttöasteen ja tilanormien lieventämiseen lisätään 3 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016-2018 3 20 Varhaiskasvatusvirasto
        Menot 385 006 000 €
        Lisätään 3 milj.€
        Yhteensä 388 006 000 €

Jaa-äänet: 70
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 13
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Poissa: 2
Harri Lindell, Osmo Soininvaara

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Yrjö Hakasen vastaehdotusta.

10 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Pakolaisten auttaminen ja maahanmuuttajien kotouttaminen Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten määrän kasvun edellyttämään koulutukseen, työllistämiseen ja kulttuuritoimintaan sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen (erityisesti suomi/ruotsi toisena kielenä ja alle 29-vuotiaiden nuorten ammatillinen koulutus) lisätään kullekin vuodelle 2016-2018 lisätään yhteensä 5,1 miljoonaa 1 14 03 Menovaraus, Khn käytettäväksi
             10 000 0000
             Lisätään 2 milj.€ pakolaisten ja maahanmuuttajien työllisyyden edistämiseen
             Menot yhteensä 14 000 000 € 4 02   Opetusvirasto
          Lisätään 3 miljoonaa euroa kullekin vuodelle 2016-2018 4 02 13 Työllisyyden hoitaminen
           Menot 310 000
           Lisätään 100 000, suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus
           Menot yhteensä 410 000

Jaa-äänet: 70
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 2
Yrjö Hakanen, Rene Hursti

Tyhjä: 9
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Pekka Saarnio

Poissa: 4
Sirkku Ingervo, Harri Lindell, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka

Valtuutetut Sirkku Ingervo ja Sirpa Puhakka ilmoittivat tarkoituksenaan olleen äänestä jaa.

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Yrjö Hakasen vastaehdotusta.

11 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Kirjasto ja kulttuuri Lähikirjastojen henkilön ja muiden resurssien turvaamiseen, kirjastoverkon laajentamiseen ja aineistohankintoihin lisätään 1 miljoona euroa kullekin vuodelle 2016-2018. 4 15 Kaupunginkirjasto
        36 944 000 €
        Lisätään 1 milj.€
        yhteensä 37 944 000 € Asukaslähtöiseen kaupunkikulttuuriin, Helsinki-mallin kehittämiseen, kansainväliseen kulttuurikeskus Caisan toimintaan ja taiteilijoiden avustuksiin lisätään 1 miljoona euroa kullekin vuodelle 2016-2018. 4 17 Kulttuuritoimi
        Menot 43 410 000 €
        lisätään 1 miljoona
        Yhteensä 44 410 000 €

Jaa-äänet: 71
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 2
Yrjö Hakanen, Rene Hursti

Tyhjä: 10
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Poissa: 2
Harri Lindell, Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Yrjö Hakasen vastaehdotusta.

12 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Sami Muttilaisen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Esitän kohtaan 4 17 Kulttuurikeskukselle 206 000 euroa vuodelle 2016.

Jaa-äänet: 71
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 13
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Poissa: 1
Harri Lindell

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Sami Muttilaisen vastaehdotusta.

13 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Liikunta Liikuntatoimeen, erityisesti matalan kynnyksen lähiöliikuntaan ja liikuntapaikkojen kunnossapitoon, sekä maksuttoman liikuntakortin valmistelemiseen ikäihmisille lisää 1 miljoona. 4 41 Liikuntatoimi
        Menot 80 146 000 €
        Lisäys 1 milj €
        Yhteensä 81 146 000 €.

Jaa-äänet: 71
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 2
Yrjö Hakanen, Rene Hursti

Tyhjä: 11
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Poissa: 1
Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Yrjö Hakasen vastaehdotusta.

14 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Sami Muttilaisen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Esitän kohtaan 4 41 Liikuntatoimelle 153 000 euroa vuodelle 2016.

Jaa-äänet: 69
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 14
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Pekka Saarnio

Tyhjä: 1
Helena Kantola

Poissa: 1
Mirka Vainikka

Valtuutettu Mirka Vainikka ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestä jaa.

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Sami Muttilaisen vastaehdotusta.

15 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Tulot ja rahoitus Menolisäykset rahoitetaan pienentämällä kaupungin talouden ylijäämää, mahdollisilla Helen Oy:n osinkotuloilla ja luopumalla investointiohjelmassa Sörnäistenrannan autotunnelista (jonka sijaan valmistellaan edullisempi raitioyhteys Kalasatamaan).

Jaa-äänet: 71
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 3
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Helena Kantola

Tyhjä: 10
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Poissa: 1
Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Yrjö Hakasen vastaehdotusta.

16 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu René Hurstin vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Sosiaali- ja terveysviraston talousarvioehdotukseen luku 3 kohta 310 lisätään lasten- ja nuorten ennalta ehkäisevan päihdetyön lisääntyvään tarpeeseen kohdennettuna kahden psykososiaalisen ns. olohuoneen perustamiseen sekä päihteiden hoito- ja kuntoutuspaikkojen lisäämiseen 1 milj.€ korvamerkintänä.   Sillä mahdollistetaan pääsy päihdevieroitus- ja kuntouttavaan hoitoon silloinkin kun sosiaaliset asiat ovat vielä hyvin. Hoidon aikana tehdään sitten maksusuunnitelma. Ihmisen kokonaisvaltainen hoito, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalisen elämän palauttaminen, kokonaisvaltainen hyvinvointi tulisi olla ensisijainen mahdollisuus kaikille.

Jaa-äänet: 70
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 2
Yrjö Hakanen, Rene Hursti

Tyhjä: 12
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Mari Rantanen, Pekka Saarnio

Poissa: 1
Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt René Hurstin vastaehdotusta.

17 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Vesa Korkkulan vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Esitän lisättäväksi  185 000 € talousarvion kohtaan 4 31 Nuorisotoimi.

Jaa-äänet: 72
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 13
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Vesa Korkkulan vastaehdotusta.

18 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Paavo Arhinmäen vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Budjettikirjan sivulta 258 poistetaan kolmannen kappaleen toinen lause ja se korvataan virkkeellä: "Kaikille helsinkiläisille lapsille taataan oikeus täysipäiväiseen subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen ja henkilöstömitoitus päivähoidossa pidetään vuoden 2015 tasolla, riippumatta mahdollisista laki- tai asetusmuutoksista."

Jaa-äänet: 70
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 13
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Tyhjä: 1
Kaarin Taipale

Poissa: 1
Päivi Storgård

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Paavo Arhinmäen vastaehdotusta.

19 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Nina Hurun vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Poistetaan kohta (sosiaali- ja terveystoimi s. 239) Lonkkamurtumapotilaiden hoitoketjua kehitetään yhdessä HUSin kanssa ja osana sitä keskitetään leikkauksen jälkeinen akuuttihoito ja sairaalakuntoutus Töölön sairaalaan avattavalle sairaalaosastolle keväällä 2016. Samassa yhteydessä vähennetään nykyisiä traumakuntoutuksen sairaalaosastopaikkoja Laakson sairaalasta.

Jaa-äänet: 61
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 11
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri Lindell, Sari Mäkimattila, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen

Tyhjä: 12
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Veronika Honkasalo, Sirkku Ingervo, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Poissa: 1
Sami Muttilainen

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Nina Hurun vastaehdotusta.

20 äänestys

Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa: jos ei voittaa on valtuutettu Pentti Arajärven vastaehdotus hyväksytty.

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Talousarvion perusteluissa sivulla 242 otsikon 5 jälkeiset kaksi virkettä muutetaan seuraavaksi: Tavoitteena on, että palvelun saatavuus paranee
keskeisissä toiminnoissa kaupungin strategiassa asetettujen velvollisuuksien ja yksilöiden oikeuksien ja tarpeiden mukaiseksi.
Määritellään kaupungin velvollisuus ja tavoitteet perusterveydenhuollon, mielenterveystyön ja suun terveydenhuollon vastaanottopalveluille.

Jaa-äänet: 57
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 27
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Anita Vihervaara

Poissa: 1
Fatbardhe Hetemaj

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt Pentti Arajärven vastaehdotusta.

Kaupunginvaltuusto päätti siten hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Valtuutettu René Hursti ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi liitteenä olevan eriävän mielipiteensä.

21 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet turvata työväenopiston toiminnan jatkuminen Oulunkylä-talolla niiden määrärahojen puitteissa, joita budjetissa on varattu työväenopistolle ja kaupunginhallituksen käytettäväksi (mm. turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kotouttamiseen ja työllisyyden edistämiseen).
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 48
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 18
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Maritta Hyvärinen, Tapio Klemetti, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Tom Packalén, Timo Raittinen, Mari Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 19
Gunvor Brettschneider, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Osmo Soininvaara

Valtuutettu Johanna Sydänmaa ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestä tyhjää.

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen.

22 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet ehkäistä HSL:n lippujen hintoihin esitettyjä suuria korotuksia ja kiirehtiä Raide-Jokeria.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 46
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 11
Mukhtar Abib, Maija Anttila, Fatbardhe Hetemaj, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Risto Rautava, Wille Rydman, Mirka Vainikka

Tyhjä: 28
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Maritta Hyvärinen, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Anita Vihervaara

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen.

23 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet kaupungin tonttien vuokrien korotusten kohtuullistamiseen koskien kaikkia uusien vuokranmääritysperusteiden pohjalta tehtyjä ja tulevia korotuksia.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 14
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Ei-äänet: 19
Mukhtar Abib, Maija Anttila, Maritta Hyvärinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Harri Lindell, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Osmo Soininvaara, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Ville Ylikahri

Tyhjä: 52
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottamaa toivomuspontta.

24 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet parantaa kaupungin työntekijöiden palkkojen, erityisesti matalien palkkojen korottamiseen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 16
Zahra Abdulla, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio

Ei-äänet: 8
Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Pia Pakarinen, Risto Rautava, Wille Rydman, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 61
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottamaa toivomuspontta.

25 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu René Hurstin ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään talousarvioehdotuksen, valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet kohdentaa budjetin puitteissa resusseja lasten- ja nuorten ennalta ehkäisevan päihdetyön lisääntyvään tarpeeseen, kuten ns. psykososiaalisten olohuoneiden perustamiseen, sekä päihdehoidon ja kuntoutuksen paikkojen riittävyyden turvaamiseen niin, että mahdollistetaan pääsy esimerkiksi Myllyhoitoon silloinkin kun sosiaaliset asiat ovat vielä hyvin. Hoidon aikana tehdään sitten maksusuunnitelma.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 39
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Tom Packalén, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Heimo Laaksonen, Risto Rautava

Tyhjä: 44
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Maritta Hyvärinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Terhi Mäki, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu René Hurstin ehdottamaa toivomuspontta.

26 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että seuraavan talousarvioraamin valmistelun yhteydessä selvitetään valmiudet Raide-Jokerin rahoituksen aikaistamisesta aiemmin linjatun aikataulun mukaiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 54
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jarmo Nieminen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mari Rantanen, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 1
Björn Månsson

Tyhjä: 30
Mukhtar Abib, Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Maritta Hyvärinen, Arja Karhuvaara, Tapio Klemetti, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Tuomas Rantasen ehdottaman toivomusponnen.

27 äänestys

Ken hyväksyy valtuutettu Nina Hurun ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupungin talousarvion vuodeksi 2016 kaupunginvaltuusto selvittää mahdollisuuden säilyttää käyttöyksikön henkilöstön osana pelastustoimen organisaatiota.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 13
Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri Lindell, Sami Muttilainen, Sari Mäkimattila, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pekka Saarnio

Tyhjä: 71
Zahra Abdulla, Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Maritta Hyvärinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Otto Lehtipuu, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Petra Malin, Silvia Modig, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Anita Vihervaara, Ville Ylikahri

Poissa: 1
Fatbardhe Hetemaj

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Nina Hurun ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

TAE2016

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

3

Henkilöstötoimikunnan lausunto 21_10_2015

4

Kvstossa 25 11 2015 tehdyt ehdotukset - I Stge 25 11 2015 framställda förslag.

5

Eriävä mielipide Hursti.pdf

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että talousarvio vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 on liitteessä 1. Vastaukset talousarvion yhteydessä käsiteltäviin valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin on liitteessä 2.

Henkilöstötoimikunnan lausunto on liitteenä 3.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Liitteet

1

TAE2016

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

3

Henkilöstötoimikunnan lausunto 21_10_2015

4

Kvstossa 25 11 2015 tehdyt ehdotukset - I Stge 25 11 2015 framställda förslag.

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Virastot ja liikelaitokset

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 25.11.2015 § 307

HEL 2015-010426 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

25.11.2015 Pöydälle

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti käsitellä tämän asian esityslistan asian nro 10 jälkeen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan käsittelyjärjestyksen:

Asiassa käydään ensin keskustelu. Mahdolliset muutosehdotukset ja toivomusponsiehdotukset on tehtävä ja niitä on kannatettava keskustelun aikana. Kun keskustelu on julistettu päättyneeksi, pannaan asia pöydälle kaupunginvaltuuston seuraavaan kokoukseen äänestysten toimittamista varten.

Käsittelyjärjestys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja ilmoitti, että asian käsittelyä jatketaan käsittelyjärjestyksen mukaisesti 2.12.2015.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1066

HEL 2015-010426 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2016-2018.

Samalla kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginvaltuustolle tehtävän esityksen muuttamisen esittelijän kokouksessa tekemien muutosten mukaisesti.

Käsittely

09.11.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti esitystään ennen keskustelun alkamista siten, että talousarviota muutetaan kokouksessa pöydillä jaetun liitteen 4 mukaisesti.

Esittelijä muutti esitystään Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti.

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset tehdään kaupunginvaltuuston esityslistalle.

 

Palautusehdotus:
Silvia Modig: Asia palautetaan valmisteluun siten, että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti:

        Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur

        Opetustoimi 8,5 meur

        Varhaiskasvatus 2 meur

        Kulttuuritoimi 0,25 meur

        Nuorisotoimi 0,25 meur

        Liikuntatoimi 0,1 meur

        Ympäristötoimi 0,29 meur

Kannattaja: Veronika Honkasalo

 

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Muutetaan talousarvioesitystä seuraavasti:

Toimintamenojen määrärahat suhteessa talousarvioesitykseen:

Kohdennetaan määrärahoja 36,8 Meur, josta 29,8 Meur tulee lisäyksenä talousarvioesityksen loppusumman päälle.

Uudelleenkohdennuksista 5 Meur syntyy talousarvioesityksen kaupunginhallituksen kohdennettavaksi varatusta menovarauksesta, 2 Meur Staralle asetettavasta tuottavuustavoitteesta, 11 Meur väestökirjanpidosta kuluvalla valtuustokaudella poistetuista 1700 tietymättömissä olevasta poismuuttajasta ja 18,8 Meur äkillisestä turvapaikanhakijoiden lisääntymisestä Helsingissä 2800 turvapaikanhakijalla.

Valtuustostrategian tuottavuustavoitteesta ja investointiraamista pidetään kiinni.

Toimintamenojen kohdennukset:

Keskushallinnon käyttövaroihin lisätään jakamattomana eränä 10 Meur, jonka kohdentamisesta päätetään kaupunginhallituksen päätöksellä. Jollei kyseistä määrärahaa ole kokonaan tai osin jaettu maaliskuuhun 2016 mennessä, määrärahan jaosta päätetään kevään 2016 raamipäätöksen yhteydessä. Jakamaton erä käytetään erityisesti turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi.

Opetusvirasto +9,56 Meur, josta kohdennettuna:

        Koululaisten liikenneopetus 0,08 Meur

        Yksityiskoulujen tontinvuokrat 0,5 Meur

        Ruotsinkielinen varhaiskasvatus 0,25 Meur

Varhaiskasvatusvirasto +5,1 Meur, josta kohdennettuna:

        Positiivisen diskriminaation raha 0,1 Meur

        Suunnittelussa vuodelle 2016 noudatetaan voimassa olevaa lakia. Mikäli varhaiskasvatuslaki muuttuu koskien subjektiivista päivähoito-oikeutta ja/tai henkilöstömitoitusta tehdään siitä erillinen päätös kaupunginhallituksessa.

Sosiaali- ja terveysvirasto +9,9 Meur, josta kohdennettuna:

        Sotaveteraanien kuntoutus 0,3 Meur

        Vainottujen taiteilijoiden Safe Haven residenssi 0,13 Meur

Muut kohdennukset yht. 2,24 Meur:

        KSV +0,6 Meur , josta voidaan käyttää pyöräilyn edistämiseen 0,1 Meur eri hallinnon aloilla

        Tanssin talo +0,15 Meur. Hankkeen toteutukseen tähtääviä neuvotteluja jatketaan valtion kanssa.

        Arbis +0,1 Meur

        Kulttuuriasiainkeskus +0,2 Meur

        Pelastus +0,27 Meur

        Ympäristö +0,1 Meur

        Kirjasto +0,25 Meur

        Kaupunginorkesteri +0,1 Meur

        Kiinteistö +0,1 Meur, energiatehokkuus- ja aurinkosähköselvityksen toteuttamiseksi

        Pakilan nuorisotilan turvaaminen +0,03 Meur, vuokraan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi

        Nuorisoasiainkeskus, kesätyöseteli +0,34 Meur

Investoinnit:

Toteutetaan Lauttasaaren ala-asteen rakentaminen aikaistetusti, tarvittaessa määrärahasiirto valmistellaan kevään 2016 budjettiraamiin. Koulujen korjausmääräraha-arvioon lisätään 1,6M€ sisäisenä siirtona asukasmäärän lisääntymisestä johtuvan lisääntyneen investointitarpeen vuoksi keväällä 2015 varatusta investointimäärärahasta. Lisäksi koulujen peruskorjauksien kuten Pakilan yläasteen tai uudisrakennusten kuten Vuosaaren, Jätkäsaaren tai Tehtaanpuiston koulujen aikaistamisen osalta opetusvirasto velvoitetaan tuomaan esitys toteutusaikataulusta raamineuvotteluihin mennessä.

Valmistellaan Tukkutorin Pakastamon uudisinvestointi arvioiden erilaiset uudet toteuttamismallit, kuten pakastamoyhtiö, jolle investointisuunnitelman sisältämän rahoituksen lisäksi voidaan hakea osa rahoituksesta vieraan pääoman ehtoisesti.

Kaupunginmuseon muuton varmistamiseen irtaimen omaisuuden hankintarahaan 0,2. Tarvittava määräraha etsitään investointeja jaksottamalla.

Käynnistetään koulutuksen digitalisaation edistämiseen tähtäävä hanke. Ensi vaiheessa toteutetaan koulutuksen ja oppimisen digistrategia, jonka valmistelussa hyödynnetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Strategia ja toimenpidesuunnitelmat valmistellaan kevään 2016 aikana. Strategia ja toimenpidesuositukset tuodaan lautakunnan valmistelun pohjalta kaupunginhallitukseen.

Kannattaja: Otso Kivekäs

 

Vastaehdotus:
Silvia Modig: esitämme että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti:

        Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur

        Opetustoimi 8,5 meur

        Varhaiskasvatus 2 meur

        Kulttuuritoimi 0,25 meur

        Nuorisotoimi 0,25 meur

        Liikuntatoimi 0,1 meur

        Ympäristötoimi 0,29 meur

Kannattaja: Veronika Honkasalo

 

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Asia palautetaan valmisteluun siten, että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti:
Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur
Opetustoimi 8,5 meur
Varhaiskasvatus 2 meur
Kulttuuritoimi 0,25 meur
Nuorisotoimi 0,25 meur
Liikuntatoimi 0,1 meur
Ympäristötoimi 0,29 meur

Jaa-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Silvia Modig

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

 

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: esitämme että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti:
Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur
Opetustoimi 8,5 meur
Varhaiskasvatus 2 meur
Kulttuuritoimi 0,25 meur
Nuorisotoimi 0,25 meur
Liikuntatoimi 0,1 meur
Ympäristötoimi 0,29 meur

Jaa-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Silvia Modig

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän esityksen äänin 13 - 2.

 

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi liitteen 4 ja Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti esittelijän muuttaman esityksen.

 

Silvia Modig ja Veronika Honkasalo jättivät eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen päätöksestä sekä seuraavat perustelut:

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys vuodelle 2016 ei turvaa kaupungin peruspalveluita ja uhkaa siten kasvattaa kaupungin terveys- ja hyvinvointieroja entisestään. Helsingissä ilmenee jo nyt suurta alueellista ja työmarkkina-asemaan perustuuvaa eriarvoisuutta asukkaiden välillä. Talousarvioesitys kaventaa omalta osaltaan varsinkin ennaltaehkäisevän työn merkitystä sosiaali- ja terveystoimessa ja pääpaino siirtyy välttämättömiin korjaaviin toimenpiteisiin.  Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuu budjetissa 12,7 miljoonan säästö. Kun jo nyt palveluiden tilanne esimerkiksi aikuissosiaalityössä, kotihoidossa ja vanhusten palveluissa herättää huolta, lisäsäästöt kuormittavat sosiaali- ja terveyspalveluita kohtuuttomasti. Varsinkin sosiaali- ja terveystoimessa tilanne on se, ettei säästövaraa enää ole. Talousarvioesityksen 2016 mukaan Helsinki säilyttää subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja pitää ryhmäkoot ennallaan. Budjetti sisältää kuitenkin 2,3 miljoonan säästön varhaiskasvatustoimeen, mikä vaikeuttaa tavoitteen täyttämistä. Käytännössä tarpeen mukaisen päivähoitopaikan saaminen on haastavaa, kun kunnalliseen päivähoitoon ei ole varattu riittävää rahoitusta. Riskinä on myös se, että Helsinki ryhtyy siirtämään entistä suurempaa painoarvoa yksityiseen päivähoitoon, joka mahdollistaa voittoa tavoittelevien yritysten laajenemisen Helsingin varhaiskasvatuksessa. Talousarvioesitys 2016 ei myöskään turvaa opetuksen tilannetta ja opetustoimen budjetti ei vastaa lapsimäärän kasvua. Kun taustalla on jo useamman vuoden säästöt, uhkaa talousarvioesitys kasvattaa ryhmäkokoja entisestään. Myös materiaalihankinnoista, avustaja- ja sijaisresursseista joudutaan tinkimään. Tämä vaarantaa opetussunnitelman mukaisen opetuksen Helsingissä ja vaikuttaa oleellisesti myös kouluviihtyvyyden laskuun. Talousarvioesitys ei täten puutu riittävästi kasvavaan eriarvoistumiskehitykseen Helsingissä.

Vasemmistoliiton kaupunginhallituksessa tekemän vastaesityksen mukaan palvelut olisi mahdollista turvata. Palautus- ja vastaesityksemme kaupunginhallituksen kokouksessa 9.11.2015 oli seuraava:

”Esitämme että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti: Sosiaali ja terveystoimi 19 meur, Opetustoimi 8,5 meur, Varhaiskasvatus 2 meur, Kulttuuritoimi 0,25 meur, Nuorisotoimi 0,25 meur, Liikuntatoimi 0,1 meur, Ympäristötoimi 0,29 meur”.

02.11.2015 Pöydälle

19.10.2015 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566