Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/8

 

02.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 333

Varhaiskasvatuksen yksityisen päivähoitotoiminnan käynnistämistuen vakinaistaminen

HEL 2014-014404 T 05 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti puheenjohtajan ehdotuksesta panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää vakinaistaa 11.11.2009 § 244 päättämänsä yksityisen varhaiskasvatustoiminnan (päivähoitotoiminnan) käynnistämistuen myöntämisen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa varhaiskasvatuslautakunnan myöntämään käynnistämistukea yksityiseen päiväkoti- ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan liitteenä yksi olevien, valtuuston 28.10.2010 § 229 päättämien ja lautakunnan vahvistamien myöntämisperiaatteiden mukaisesti sekä lautakunnan vuosittain vahvistaman määrän mukaisena määrärahojen puitteissa.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2009 § 244 (liite 2) hyväksyä päivähoitotoiminnan käynnistämistukikokeilun ja tuen myöntämisperiaatteet (liite 3) 1.1.2010 alkaen. Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti sosiaaliviraston myöntämään käynnistämistukea yksityiseen päiväkoti- ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkoti toimintaan 1.1.2010 alkaen. Käynnistämistuella haluttiin tukea kaupungin strategiaohjelman mukaista yritysmyönteisyyttä, lisätä yksityisen päivähoidon palvelustrategian mukaisesti yksityisiä päivähoitopalveluja sekä mahdollistaa vanhemmille valinnanmahdollisuuksia kunnallisen päivähoidon rinnalla. Päätöksen liitteenä olevien myöntämisperiaatteiden mukaan käynnistämistukea myönnettiin enintään 21 000 / 10 500 euroa palveluntuottajaa kohden.

Kaupunginvaltuusto päätti 20.10.2010 § 229 (liite 4) muuttaa 11.11.2009 tekemäänsä päätöstä päivähoitotoiminnan käynnistämistuen myöntämisperiaatteiden (liite 5) osalta siten, että käynnistämistukea voidaan myöntää enintään 30 000 / 15 000 euroa palveluntuottajan toimipistettä kohden.

Varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan (äänestys ja yksi eriävä mielipide) 29.9.2015 § 115 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että yksityisen varhaiskasvatustoiminnan (päivähoitotoiminnan) käynnistämistuen myöntäminen vakinaistetaan. Samalla varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää, että kaupunginvaltuusto oikeuttaa varhaiskasvatuslautakunnan myöntämään käynnistämistukea yksityiseen päiväkoti- ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan voimassa olevien (liite 1) tai lautakunnan vahvistamien myöntämisperiaatteiden ja lautakunnan vuosittain vahvistaman määrän mukaisesti.

Kokeilun kuluessa kaupunginhallitus on vastannut valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponteen Khs 22.3.2010 (liitteet 6 ja 7). Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponnessa edellytettiin, että päivähoidon uusien toimijoiden tukemisen kokeilun ei tule vaarantaa kunnallisen päivähoidon rahoitusta. Vastauksessa todettiin, että oma kunnallinen palvelutuotanto on pääsääntöinen tapa järjestää päivähoitoa eikä kokeilu vaaranna kunnallisen päivähoidon rahoitusta.

Lisäksi kaupunginhallitus on vastannut valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponteen 4.10.2010 (liitteet 8 ja 9). Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponnessa edellytettiin, että valtuustolle tuodaan selvitys kokeilun tuloksista ja vaikutuksista päivähoidon rakenteeseen. Vastauksessa todettiin muun muassa, että toukokuussa 2010 yksityisessä päivähoidossa hoidettiin 1864 lasta,  mikä oli 5,8 % 1 - 6-vuotiaiden väestöstä. Vuonna 2009 toukokuussa luvut olivat 1635 lasta, 5,3 %.

Käynnistämistuen käyttö vuosina 2010 - 2014

Yksityisessä päivähoidossa olevien lasten määrä on vuosina 2010–2014 kasvanut 1 778 lapsesta 2 887 lapseen. Prosentuaalinen kasvu näinä vuosina oli 63 %. Kunnallisessa päivähoidossa kasvu vastaavana aikana oli 20 704 lapsesta 24 094 lapseen eli 16,4 %. Käynnistämistuella on perustettu vuosina  2010 –2014 yhteensä 1 020 uutta hoitopaikkaa. Uusia yksityisiä päiväkoteja on perustettu vuosittain noin kymmenen. Seitsemän olemassa olevaa yksityistä päiväkotia on laajentanut toimintaansa. Kokeiluvuosina 2010 –2015 käynnistämistukea on myönnetty yhteensä 1 012 500 euroa, 29 eri tuottajalle.

Vuosi

Tuottajien lukumäärä

Myönnetty summa yhteensä €

2010

8

139 500

2011

8

168 000

2012

11

239 500

2013

11

282 500

2014

9

130 000

2015*

3

53 000

 

Vuoden 2015 luku sisältää 12.8.2015 mennessä myönnetyt avustukset. Valmistelussa olevia käynnistämistukihakemuksia  kuluvalle vuodelle on vielä useita.

Joulukuussa 2014 yksityisen päivähoidon tuki jakaantui suurpiireittäin seuraavasti:

Suurpiiri

Lasten määrä

Eteläinen suurpiiri

809 lasta

Läntinen suurpiiri

584 lasta

Keskinen suurpiiri

296 lasta

Pohjoinen suurpiiri

221 lasta

Koillinen suurpiiri

354 lasta

Kaakkoinen suurpiiri

267 lasta

Itäinen suurpiiri

317 lasta

Östersundom

 3 lasta

 

Joulukuussa 2009, vuosi ennen käynnistämistukea, yksityisen päivähoidon tuki jakaantui seuraavasti:

Suurpiiri

Lasten määrä

Eteläinen suurpiiri

404 lasta

Läntinen suurpiiri

309 lasta

Keskinen suurpiiri

112 lasta

Pohjoinen suurpiiri

145 lasta

Koillinen suurpiiri

242 lasta

Kaakkoinen suurpiiri

192 lasta

Itäinen suurpiiri

212 lasta

Östersundom

5 lasta

 

Tulosidonnaista hoitolisää saavien lasten suhteellinen osuus  kokeiluvuosina on pysynyt lähes samana ollen nyt 14 % kaikista tuen saajista. Palvelutoiminnan järjestämisen näkökulmasta yksityisen päivähoidon tukemisen hinta on keskimäärin 11 % halvempi alle kolmevuotiailla  ja yli 3 vuotiailla 5 % halvempi verrattuna kunnalliseen päivähoidon järjestämiseen. Laskennassa on huomioitu yksityisen hoidon tuki ja kunnan menettämä maksutuotto. Yksityisen päivähoidon kattavuus vuonna 2009 oli 4,9 % ja vuonna 2014 7,4 %.

Marraskuussa 2014 yksityisille palveluntuottajille käynnistämistuesta tehdyssä kyselyssä yksityisen hoidon kuntalisän vaikuttavuus arvioitiin tasolle 4,68 ja käynnistämistuki tasolle 3,83 (asteikolla 1-5).
Palveluntuottajat pitivät toiminnan kannalta tärkeinä yhteistyöasioina kuntalisän riittävää tasoa, käynnistämistukea sekä riittävää tiedottamista.

Vuoden 2014 kaikille perheille suunnatussa asiakaskyselyssä yksityisestä päivähoidosta saatiin noin 600 vastausta. Yksityinen päivähoito sai yleisarvosanaksi 4,76 ja vastaava luku kunnallisessa päivähoidossa oli 4,45.

Kaupunginvaltuusto on päätöksessään 11.11.2009 edellyttänyt, että kaupunginvaltuustolle tuodaan selvitys kokeilun tuloksista ja vaikutuksesta päivähoidon rakenteeseen. Kaupunginhallitus viittaa edellä esitettyihin selvityksiin ja toteaa, että varhaiskasvatusalueilla yksityisen hoidon määrä on kasvanut, mutta tulosidonnaista hoitolisää saavien lasten määrä on pysynyt samana. Rakenteellisesti varhaiskasvatuksen järjestämisessä ei ole muutosta ja voidaan todeta yksityisen hoidon kasvun tukevan kunnallisen varhaiskasvatuspalvelun järjestämistä.

Käynnistämistuki on osaltaan vaikuttanut sitovana, strategisena tavoitteena olleen yksityisen päivähoidon määrän lisääntymiseen. Se on osoittautunut kunnalle kustannustehokkaaksi tavaksi tukea yksityistä päivähoitoa ja luoda uusia hoitopaikkoja.

Varhaiskasvatusalueilla yksityinen päivähoito tuo monipuolisuutta ja vähentää omalta osaltaan kunnallisen päivähoidon painetta. Käynnistämistuki on linjassa kaupungin yrittäjyyttä tukevan strategian kanssa. Käynnistämistuki esitetään vakinaistettavaksi kokeilun aikana saatujen kokemusten perusteella.

Varhaiskasvatustoimen johtosääntö tuli voimaan 1.1.2013. Tässä yhteydessä sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle ja sosiaalijohtajalle kuuluneet lasten päivähoitoa koskevat tehtävät siirtyivät
varhaiskasvatuslautakunnalle, varhaiskasvatusvirastolle ja varhaiskasvatusjohtajalle.

Kaupunginvaltuuston 11.11.2009 päättämän päivähoitotoiminnan käynnistämistuen myöntämisperiaatteet niihin tehtyine muutoksineen on päivitetty uutta organisaatiota vastaaviksi (liite 1).

Asia on valmisteltu yhdessä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Päivitetyt käynnistämistuen myöntämisperiaatteet

2

Kvsto 11.11.2009 § 244

3

Käynnistämistuen myöntämisperiaatteet 1.6.2009 alkaen

4

Kvsto 20.10.2010 § 229

5

Käynnistämistuen myöntämisperiaatteet 26.8.2010 alkaen

6

Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi Khs 22.3.2010

7

Valtuutettu Tarja Kantolan toivomusponsi_Khs päätös 22.3.2010

8

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi Khs 4.10.2010

9

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi_ Khs päätös 4.10.2010

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Varhaiskasvatuslautakunta

Varhaiskasvatusvirasto

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.11.2015 § 1119

HEL 2014-014404 T 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vakinaistaa 11.11.2009 § 244 päättämänsä yksityisen varhaiskasvatustoiminnan (päivähoitotoiminnan) käynnistämistuen myöntämisen.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa varhaiskasvatuslautakunnan myöntämään käynnistämistukea yksityiseen päiväkoti- ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan liitteenä yksi olevien, valtuuston 28.10.2010 § 229 päättämien ja lautakunnan vahvistamien myöntämisperiaatteiden mukaisesti sekä lautakunnan vuosittain vahvistaman määrän mukaisena määrärahojen puitteissa.

Käsittely

23.11.2015 Ehdotuksen mukaan äänestyksin

Vastaehdotus:
Silvia Modig: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto jatkaa määräaikaisena 11.11.2009 (§ 244) päättämänsä varhaiskasvatustoiminnan (päivähoitotoiminnan) käynnistämistuen myöntämistä 31.12.2017 saakka. Täten valtuuston oikeuttaa varhaiskasvatuslautakunnan myöntämään käynnistämistukea yksityiseen päiväkoti- ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan voimassa olevien tai lautakunnan vahvistamien myöntämisperiaatteiden ja lautakunnan vuosittain vahvistaman määrän mukaisesti.

Tuen myöntämistä jatkettaisiin määräaikaisena, jotta alueellista kehitystä ja eri tulotilanteissa olevien perheiden mahdollisuutta käyttää yksityisen hoidon tukea voidaan vielä seurata.

Kannattaja: Veronika Honkasalo

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Silvia Modigin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Björn Månsson, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Mirka Vainikka

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Silvia Modig

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 13 - 2.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatuslautakunta 29.09.2015 § 115

HEL 2014-014404 T 05 01 00

Esitys

Varhaiskasvatuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että kaupunginvaltuusto vakinaistaa 11.11.2009 (§ 244) päättämänsä varhaiskasvatustoiminnan (päivähoitotoiminnan) käynnistämistuen myöntämisen ja oikeuttaa varhaiskasvatuslautakunnan myöntämään käynnistämistukea yksityiseen päiväkoti- ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan voimassa olevien (liite 1) tai lautakunnan vahvistamien myöntämisperiaatteiden ja lautakunnan vuosittain vahvistaman määrän mukaisesti.

Käsittely

29.09.2015 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Petra Malin: Vastaehdotus, Malin Petra
Varhaiskasvatuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että kaupunginvaltuusto jatkaa määräaikaisena 11.11.2009 (§ 244) päättämänsä varhaiskasvatustoiminnan (päivähoitotoiminnan) käynnistämistuen myöntämisen 31.12.2017 saakka ja oikeuttaa varhaiskasvatuslautakunnan myöntämään käynnistämistukea yksityiseen päiväkoti- ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan voimassa olevien (liite 1) tai lautakunnan vahvistamien myöntämisperiaatteiden ja lautakunnan vuosittain vahvistaman määrän mukaisesti.

Lautakunta esittää, että tuen myöntämistä jatkettaisiin määräaikaisena, jotta alueellista kehitystä ja eri tulotilanteissa olevien perheiden mahdollisuutta käyttää yksityisen hoidon tukea voidaan vielä seurata.

Petra Malinin ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus:
Aleksi Niskanen: Lisäys kappaleen 1 loppuun:
Varhaiskasvatuslautakunta korostaa, että on erittäin tärkeää ennakoivasti tarkastella yksityisten palveluntarjoajien historiaa hyvissä ajoin ennen kuin ne tulevat esityslistoihin. Tässä ennakkotarkastelussa korostuu sekä yrityksen taloudellinen historia, että henkilökunnan pätevyys tuottaa laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita.

Kannattaja: Lea Pinomaa

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys kappaleen 1 loppuun:
Varhaiskasvatuslautakunta korostaa, että on erittäin tärkeää ennakoivasti tarkastella yksityisten palveluntarjoajien historiaa hyvissä ajoin ennen kuin ne tulevat esityslistoihin. Tässä ennakkotarkastelussa korostuu sekä yrityksen taloudellinen historia, että henkilökunnan pätevyys tuottaa laadukkaita varhaiskasvatuspalveluita.

Jaa-äänet: 5
Mukhtar Abib, Emma Kari, Juha Levo, Jani Moliis, Laura Simik

Ei-äänet: 2
Aleksi Niskanen, Lea Pinomaa

Tyhjä: 2
Petra Malin, Terhi Mäki

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Aleksi Niskasen vastaehdotuksen äänin 5 – 2. Tyhjää äänesti 2.

Petra Malin: Jätän eriävän mielipiteen. Katson, että tuen myöntämistä olisi tullut jatkaa määräaikaisena, jotta alueellista kehitystä ja eri tulotilanteissa olevien perheiden mahdollisuutta käyttää yksityisen hoidon tukea olisi voitu vielä seurata.

18.08.2015 Palautettiin

16.06.2015 Pöydälle

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Timo Tapani Korhonen, lakimies, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566