Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/23

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 320

Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite liikuntapaikkojen käyttämisestä välituntitoimintaan

HEL 2015-007313 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten nuorten kuulemista voidaan parantaa esimerkiksi pyytämällä Ruudilta lausuntoa eri lautakuntien nuoria koskettavissa asioissa. (Sanna Vesikansa)

 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Sanna Vesikansa oli valtuutettu Sami Muttilaisen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten nuorten kuulemista voidaan parantaa esimerkiksi pyytämällä Ruudilta lausuntoa eri lautakuntien nuoria koskettavissa asioissa.

 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

4 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Sanna Vesikansan ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää, miten nuorten kuulemista voidaan parantaa esimerkiksi pyytämällä Ruudilta lausuntoa eri lautakuntien nuoria koskettavissa asioissa.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 54
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Harri Lindell, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Johanna Nuorteva, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomas Tuure, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 1
Wille Rydman

Tyhjä: 23
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Pekka Majuri, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Ulla-Marja Urho

Poissa: 7
Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Nasima Razmyar

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Sanna Vesikansan ehdottaman toivomusponnen

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sanna Vesikansa ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että opetusvirasto selvittää,

-        pääsevätkö kaikki Helsingin peruskoululaiset liikkumaan välituntisin liikuntakentälle, jos se sijaitsee koulun vieressä eikä vaadi vaarallista kadunylitystä tm.

-        mitkä tekijät estävät vapaaehtoisen liikuntamahdollisuuden lisäämistä välituntisin ja mitä pitäisi tehdä näiden esteiden poistamiseksi

-        millä muilla toimenpiteillä välituntiliikuntaa saadaan lisättyä tavoilla, joita lapset ja nuoret itse haluavat ja miten heidän mielipiteitään otetaan huomioon koulujen välituntitoiminnan kehittämisessä.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Opetuslautakunta on aloitteen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että kaupungin uuden opetussuunnitelman mukaisesti koulujen rakenteet ja käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat monipuolisen liikunnan. Koulun toimintakulttuuri muodostuu jaettujen arvojen, yhteisöllisten rakenteiden, toiminnan ja käytäntöjen pohjalta.

Välituntitoiminnan kehittäminen on yksi toimenpide kaupungin peruskoulujen Liikkuva koulu -ohjelmassa. Koulupihojen toiminnallisuutta kehitetään perusparannusten ja erilaisten lähiöprojektien yhteydessä.

Koulupihaa laajemman toimintaympäristön käytöstä on koulukohtaiset toimintaperiaatteet, jotka on tehty yhdessä oppilaiden kanssa turvallisuustekijät ja valvonta huomioiden. Tällöin on otettu huomioon myös lähistöllä mahdollisesti sijaitseva lähiliikuntapaikka. Välituntitoimintaa kehitetään oppilaslähtöisesti huomioiden eri ikäluokat.

Lähiliikuntapaikkoja ja kenttiä hyödynnetään välituntiliikuntaan ja oppitunneilla vaihtelevasti. Jos koulu hyödyntää lähikenttää oppitunneilla, on useimmiten käytäntönä, että koulun vanhemmat oppilaat saavat välitunnilla ulkoilla alueella sovitusti.

Opetuslautakunta on lausunnossaan todennut, ettei kaikkia lähiliikuntapaikkoja voi suunnittelematta ottaa oppilaiden välituntikäyttöön, vaikka lähiliikuntapaikka sijaitsisikin koulun vieressä turvallisen matkan päässä. Lähiliikuntapaikat eivät ole kouluisännän hallinnoimaa aluetta, joten niiden sopivuus oppilaiden koulupäivän aikaiseen käyttöön täytyy ensin arvioida ja tarkistaa. Toinen koulun arvioitava asia on, miten aikuisen läsnäolo ja valvonta varmistetaan. Valvonnan edellytykset ja turvallisuus mietitään rehtorin johdolla, ja pelisääntöjen rakentamiseen on hyvä saada mukaan kaikki koulun oppilaat ja aikuiset. Helsingin koulujen toimintakulttuuriin kuuluu, että ympäristön tuomia mahdollisuuksia ja koulun ulkopuolisten toimijoiden asiantuntijuutta hyödynnetään, mikä varsinkin yläkouluissa vahvistaa toimintakulttuurin kehittymistä oppilaslähtöisempään ja oppilaita aktivoivampaan suuntaan.

Välituntitoimintaa aktivoivia toimenpiteitä ovat mm. välituntileikittäjät ja jatkuvat välkkärikoulutukset. Välitunneilla olevan opettajan rooli on kannustaa liikkumaan, ei ohjata. Oppilasliikuttajat voivat kausiluontoisesti vastata ohjatuista toiminnoista.

Selkeiden pelisääntöjen luominen esimerkiksi välineiden käytöstä ja niiden lainaamisesta sekä sisävälituntien toiminnasta tuo jatkuvuutta ja vahvistaa yhteishenkeä henkilökunnan ja oppilaiden välillä. Välituntilainaamon käytännön järjestelyjä tehdään yhdessä oppilaiden kanssa. Jatkuvasti kehittyvä pelillisyys ja teknologian tuomat ulottuvuudet, kuten mobiilisovellukset ja pelimatot tuovat liikuntaan hauskuutta ja lisäävät mm. sitä kautta oppilaiden motivaatiota.

Pitkien välituntien rakentaminen lukujärjestykseen mahdollistaa koko kouluyhteisön yhteisten turnausten, kerhojen ja tempausten toteuttamisen niin sisätiloissa kuin koulun pihalla. Tärkeää on ottaa oppilaat alusta lähtien mukaan ja laajentaa koulun yhteisöverkostoa koskemaan muita kaupungin virastoja ja alueen toimijoita.

Välituntiliikunnan kehittämisestä käydään jatkuvaa keskustelua kaupungin Liikkuva koulu -verkostoissa ja alueellisissa rehtoritapaamisissa. Helsinki on aktiivisesti mukana Liikkuva koulu -ohjelman valtakunnallisessa kehittämistyössä. Tavoitteena on, että kaikki kaupungin suomenkieliset peruskoulut ja merkittävä osa ruotsinkielisistä peruskouluista on Liikkuvia kouluja vuonna 2016.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sanna Vesikansan aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1060

HEL 2015-007313 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sanna Vesikansan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 15.09.2015 § 169

HEL 2015-007313 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin uuden opetussuunnitelman mukaisesti koulujen rakenteet ja käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat monipuolisen liikunnan. Koulun toimintakulttuuri muodostuu jaettujen arvojen, yhteisöllisten rakenteiden, toiminnan ja käytäntöjen pohjalta. Koulupihaa laajemman toimintaympäristön käytöstä on koulukohtaiset toimintaperiaatteet, jotka on tehty yhdessä oppilaiden kanssa turvallisuustekijät ja valvonta huomioiden. Tällöin on otettu huomioon myös lähistöllä mahdollisesti sijaitseva lähiliikuntapaikka ja kenttä. Välituntitoimintaa kehitetään oppilaslähtöisesti ikäluokat huomioiden sekä rohkaistaan toiminnallisuuteen aktivoivien oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Liikkuminen ja muu toiminnallisuus ovat luonteva osa jokaista koulupäivää. Koulun lähiympäristö ja Helsinki kaupunkina ovat monien mahdollisuuksien oppimisympäristöjä. Koulujen toimintakulttuuri syntyy niistä yhteisön käytännöistä, arvoista, asenteista ja tavoista, joita yhdessä kaikki kouluyhteisössä olevat toteuttavat.

Välituntitoiminnan kehittäminen on yksi toimenpideporras Helsingin kaupungin peruskoulujen Liikkuva koulu -ohjelman kolmesta toimenpideportaasta. Lähiliikuntapaikkoja ja kenttiä hyödynnetään välituntiliikuntaan ja oppitunneilla vaihtelevasti. Jos koulu hyödyntää lähikenttää oppitunneilla, on useimmiten käytäntönä, että koulun vanhemmat oppilaat saavat välitunnilla ulkoilla alueella sovitusti. Oppitunneilla koulun ulkopuolisten alueiden käytöstä on useita toimivia ratkaisuja ja silloin valvonnasta vastaavat opettajat.

Vaikka lähiliikuntapaikka sijaitsee koulun vieressä turvallisen matkan päässä, ei kaikkia lähiliikuntapaikkoja voi suunnittelematta ottaa oppilaiden välituntikäyttöön. Koska alue ei ole kouluisännän hallinnoimaa aluetta, sen siisteys ja sopivuus oppilaiden koulupäivän aikaiseen käyttöön täytyy ensin arvioida ja tarkistaa. Toinen koulun arvioitava asia on, miten aikuisen läsnäolo ja valvonnan toteutuminen varmistetaan. Rehtorin johdolla mietitään valvonnan edellytykset ja turvallisuuden toteutuminen. Pelisääntöjen ja toimintaperiaatteiden rakentamiseen on hyvä saada mukaan kaikki koulun oppilaat ja aikuiset. Helsingin koulujen toimintakulttuuriin kuuluu, että ympäristön tuomia mahdollisuuksia ja koulun ulkopuolisten toimijoiden asiantuntijuutta hyödynnetään, mikä varsinkin yläkouluissa vahvistaa toimintakulttuurin kehittymistä oppilaslähtöisempään ja oppilaita aktivoivampaan suuntaan.

Välituntitoimintaa aktivoivia toimenpiteitä ovat mm. välituntileikittäjät ja jatkuvat välkkärikoulutukset. Välitunneilla olevan opettajan rooli on kannustaa liikkumaan, ei ohjata. Oppilasliikuttajat voivat kausiluontoisesti vastata ohjatuista toiminnoista.

Lisäksi selkeiden pelisääntöjen luominen esimerkiksi välineiden käytöstä ja niiden lainaamisesta sekä sisävälituntien toiminnasta tuo jatkuvuutta ja vahvistaa yhteishenkeä henkilökunnan ja oppilaiden välillä. Välituntilainaamon toiminnan käytännön järjestelyjä voidaan tehdä yhdessä oppilaiden kanssa. Jatkuvasti kehittyvä pelillisyys ja teknologian tuomat ulottuvuudet, kuten mobiilisovellukset ja pelimatot tuovat liikuntaan hauskuutta ja lisäävät mm. sitä kautta oppilaiden motivaatiota.

Pitkien välituntien rakentaminen lukujärjestykseen mahdollistaa koko kouluyhteisön yhteisten turnausten, kerhojen ja tempausten toteuttamisen niin sisätiloissa kuin koulun pihalla. Tärkeää on osallistaa oppilaat alusta lähtien mukaan ja laajentaa koulun yhteisöverkostoa koskemaan muita hallintokuntia ja alueen toimijoita.

Koulupihojen toiminnallisuutta ja aktivoimista kehitetään koulujen pihojen perusparannusten ja erilaisten lähiöprojektien yhteydessä.

Edellä kuvatuista asioista käydään jatkuvaa kehittämiskeskustelua kaupungin Liikkuva koulu -verkostoissa ja alueellisissa rehtoritapaamisissa. Helsinki on aktiivisesti mukana Liikkuva koulu -ohjelman valtakunnallisessa kehittämistyössä.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Leena Palve-Kaunisto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566