Helsingfors stad

Protokoll

19/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/16

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 313

Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om påverkande i TTIP-avtalsförhandlingarna

HEL 2015-007314 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Dan Koivulaakso under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning.

Redogörelsen befanns vara riktig.

1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens förslag om återremiss godkänts.

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning.

Ja-röster: 46
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Maria Landén, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Ville Ylikahri

Nej-röster: 32
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Anna Vuorjoki

Blanka: 3
Harri Lindell, Erkki Perälä, Tuomas Tuure

Frånvarande: 4
Eero Heinäluoma, Nina Huru, Nasima Razmyar, Jukka Relander

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 17.6.2015 asia 22

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 16 andra ledamöter föreslår på grunder som nämns i motionen att Helsingfors stad ska försöka påverka regeringen så att den dels kräver att TTIP-förhandlingsmandatet begränsas med målet att den offentliga servicen och kommunernas ställning ska tryggas, dels förhåller sig negativ till avtalet om det försvagar den offentliga servicen eller inkluderar tvistlösningsmekanismen (ISDS) eller ett råd för regleringssamarbete, eftersom dessa är hot mot den offentliga servicen och det demokratiska beslutsfattandet. Staden bör dessutom understryka vikten av öppenhet, välbefinnande hos de anställda och miljöskydd. 

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen påpekar att det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) är ett frihandelsavtal mellan EU och USA som förhandlingar förts om sedan juni 2013. Syftet med avtalet är att skapa enhetliga standarder för handel mellan EU och USA och öka handeln och investeringarna mellan dessa. Avtalet är avsett att öka marknadstillträdet för produkter och tjänster, öppna marknaden för offentliga upphandlingar, producera vinster gemensamma för alla medlemsstater, förbättra den internationella konkurrenskraften och leda till att de icke-tariffiära handelshindren minskar.  

Utrikesministeriet framhåller följande: Finlands målsättning med TTIP-avtalet är att tillträdet till marknaden för de europeiska företagen ska förbättras, detta genom att handeln med varor och tjänster frigörs samt genom att USA:s offentliga anskaffningar i större utsträckning öppnas för konkurrens. Avsikten är att underlätta särskilt små och medelstora företags tillträde till marknaden. I förhandlingarna befattar man sig inte med den strikta EU-lagstiftning som gäller till exempel hormoner eller som finns till för att skydda människors liv och hälsa, djurs hälsa och välfärd och miljöns och konsumenternas intressen. Avsikten med förhandlingarna är inte att försvaga existerande standarder utan att avskaffa tullar och onödig byråkrati. När det gäller säkerhet, konsumentskydd och miljö görs inga kompromisser.

EU-parlamentet antog 8.7.2015 sina rekommendationer till EU-kommissionens förhandlare för TTIP-avtalet. Följande ingår i rekommendationerna: Ett handelsavtal mellan EU och USA måste öka europeiska företags marknadstillträde i USA men får inte undergräva EU:s standarder. För att lösa handelsrelaterade tvister mellan investerare och stater bör ett nytt rättsligt system ersätta systemet med privata skiljedomstolar "ISDS". Det nya tvistlösningssystemet bör vara baserat på demokratiska principer och föremål för tillsyn. Potentiella fall bör där behandlas på ett transparent sätt av offentligt tillsatta oberoende professionella domare vid offentliga utfrågningar. Systemet bör innehålla en överklagandemekanism, garantera konsekventa rättsliga beslut, respektera EU-domstolens och de nationella domstolarnas jurisdiktion och se till att privata intressen inte kommer åt att undergräva den offentliga politikens intressen.

EU-kommissionen kom 16.9.2015 med sitt eget förslag till lösning av investeringstvister i EU-förhandlingar. Den föreslår ett nytt investeringsdomstolssystem som ersätter den befintliga mekanismen för tvistlösning mellan investerare och stat i alla pågående och framtida förhandlingar om investeringar som EU för, inklusive samtalen mellan EU och USA om ett TTIO-avtal. Systemet bygger på samma nyckelfaktorer som inhemska och internationella domstolar och ger regeringarna rätt att reglera och ser till att beakta öppenhet och ansvarighet.

Det av EU-kommissionen föreslagna nya investeringsdomstolssystemet kommer att bestå av högt kvalificerade domare, förfarandet kommer att vara öppet för insyn, och besluten kommer att fattas på grundval av tydliga regler. Dessutom kan tribunalens beslut överklagas hos en appellationsdomstol. Med det nya systemet kommer man enligt kommissionen att skydda regeringarnas rätt att reglera och se till att investeringstvister prövas i enlighet med rättsstatsprincipen. Investerarnas möjligheter att anhängiggöra ett mål vid tribunalen kommer att vara exakt definierade och begränsade till fall såsom riktad diskriminering på grund av kön, ras, religion eller nationalitet, expropriation utan ersättning, eller rättsvägran. Regeringarnas rätt att reglera kommer att vara garanterad i bestämmelserna i handels- och investeringsavtal.

Parallellt med TTIP-förhandlingarna kommer EU-kommissionen att börja arbeta tillsammans med andra länder för att inrätta en permanent internationell investeringsdomstol. Målet är att den internationella investeringsdomstolen så småningom ska ersätta alla de tvistlösningsmekanismer i samband med investeringar som föreskrivs i EU-avtal, i EU:s medlemsstaters avtal med tredje länder och i handels- och investeringsavtal mellan länder utanför EU. Detta kommer ytterligare att öka effektiviteten, konsekvensen och legitimiteten för det internationella tvistlösningssystemet i samband med investeringar.

Ett färdigförhandlat TTIP-avtal behöver godkännas av EU-parlamentet och EU-rådet för att kunna träda i kraft.

Stadsstyrelsen framhåller att förhandlingarna om ett TTIP-avtal gäller ett frihandelsavtal på EU-nivå. Det är medlemsstaterna som ansvarar för åtgärder på medlemsstatsnivå, inte enskilda regionala organ. Helsingfors stad har ringa officiella möjligheter att påverka begränsningar som staten eventuellt tar upp i TTIP-förhandlingarna. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Atte Malmström, chef för koncernstyrningen, telefon: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Bilagor

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 17.6.2015 asia 22

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1053

HEL 2015-007314 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566