Helsingfors stad

Protokoll

19/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/28

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 325

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2015-012972, 2015-012973

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om utveckling av yrkesutbildningen
 

-        Motion av ledamoten Veronika Honkasalo m.fl. om tillsättande av en arbetsgrupp för förebyggande av att unga radikaliseras

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566