Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/28

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 325

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2015-012972, 2015-012973

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        Valtuutettu Yrjö Hakasen ym. valtuustoaloite ammatillisen koulutuksen kehittämisestä
 

-        Valtuutettu Veronika Honkasalon ym. valtuustoaloite nuorten radikalisoinnin ennaltaehkäisemistä koskevan työryhmän perustamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566