Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/27

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 324

Valtuutettu Matti Niirasen aloite kadun, kujan, aukion tms. nimeämisestä Harri Holkerin mukaan

HEL 2015-007315 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Matti Niirasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Niiranen Matti valtuustoaloite Kvsto 17.6.2015 asia 26

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Matti Niiranen ja 61 muuta valtuutettua ovat tehneet 17.6.2015 seuraavan valtuustoaloitteen:

Valtioneuvos Harri Holkeri (6.1.1937–7.8.2011) toimi Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuosina 1981–1987 ja kaupunginvaltuuston jäsenenä 18 vuotta (1969–1987). Mittavan poliittisen uransa aikana hän toimi myös muun muassa pääministerinä (1987–1991), kansanedustajana (1970–1978), Suomen Pankin johtokunnan jäsenenä (1978–1997) ja Kansallinen Kokoomus rp:n puheenjohtajana (1971–1979). Presidenttiehdokas Holkeri oli kaksi kertaa.

Kotimaisen poliittisen uransa lisäksi Holkeri toimi merkittävällä tavalla rauhanvälittäjänä ja YK:n tehtävissä. Hän työskenteli Pohjois-Irlannin rauhankomitean jäsenenä, YK:n siviilihallinnon UNMIK:n päällikkönä Kosovossa ja muun muassa YK:n 55. yleiskokouksen puheenjohtajana.

Holkerin kuolemasta tulee ensi vuonna kuluneeksi viisi vuotta. Tammikuussa 2017 hänen syntymästään tulee kuluneeksi 80 vuotta. Edellä olevaan viitaten me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Helsingin kaupunki huomioisi pitkään kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja pääministerinä toimineen Harri Holkerin elämäntyön nimeämällä hänen mukaansa sopivaksi katsotun kadun, kujan, aukion, puiston tai puistikon. Kyseeseen voisi tulla esimerkiksi jonkin Holkerin työhön liittyneen rakennuksen läheisyys tai hänen pitkäaikaisen kotinsa ympäristö Kruununhaassa sekä kaduista muun muassa Kansallinen Kokoomus rp:n puoluetoimiston osoite Kansakoulukuja (Harri Holkerin kuja).

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä viittaa asiasta saatuihin kaupunkisuunnittelulautakunnan ja nimistötoimikunnan lausuntoihin ja toteaa niiden pohjalta seuraavaa:

Nimistötoimikunta toteaa, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Henkilön nimeä voidaan harkita käytettäväksi kaavanimessä vasta viiden vuoden kuluttua henkilön kuolemasta. Helsingin muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilautakunnan suosituksia.

Pääministeri, Suomen Pankin johtaja, valtioneuvos Harri Holkerin (1937–2011) kuolemasta ei ole toistaiseksi kulunut muistonimisuosituksen edellyttämää viittä vuotta. Nimistötoimikunta pitää Harri Holkerin elämäntyötä merkittävänä ja päätti hyväksyä hänen nimensä nk. nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten, kun jokin uusi, aiemmin nimeämätön ja Holkerin elämäntyöhön liittyvä kohde tulee nimettäväksi.

Helsingin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyvää tarvetta. Vakiintuneiden kadunnimien muuttaminen aiheuttaisi myös kohtuuttomasti vaivaa ja kustannuksia kadunvarren asukkaille, yrityksille ja yhteisöille sekä sekaannusta ja haittaa pitkälle tulevaisuuteen. Nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä.

Nimistötoimikunta katsoo, että myös jokin muu muistamisen muoto, esimerkiksi muistolaatta pitkäaikaisen asuintalon seinässä voisi tulla vaihtoehtona kysymykseen elävänä muistamisen muotona.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Niiranen Matti valtuustoaloite Kvsto 17.6.2015 asia 26

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1064

HEL 2015-007315 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Matti Niirasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.10.2015 § 298

HEL 2015-007315 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja toteaa, että pääministeri, Suomen Pankin johtaja, valtioneuvos Harri Holkerin (1937–2011) kuolemasta ei ole toistaiseksi kulunut muistonimisuosituksen edellyttämää viittä vuotta. Nimistötoimikunta pitää Harri Holkerin elämäntyötä merkittävänä ja päätti hyväksyä hänen nimensä nk. nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten, kun jokin uusi, aiemmin nimeämätön ja Holkerin elämäntyöhön liittyvä kohde tulee nimettäväksi.

Jonkin käytössä olevan, virallisen kadun- tai muun nimen muuttaminen aloitteen pohjalta ei tule kyseeseen. Helsingin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyvää tarvetta. Vakiintuneiden kadunnimien muuttaminen aiheuttaisi myös kohtuuttomasti vaivaa ja kustannuksia kadunvarren asukkaille, yrityksille ja yhteisöille sekä sekaannusta ja haittaa pitkälle tulevaisuuteen. Nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Nimistötoimikunta 19.08.2015 § 11

HEL 2015-007315 T 00 00 03

 

Nimistötoimikunta keskusteli kaupunginvaltuutettu Matti Niirasen ja 61 muun allekirjoittaneen aloitteesta (17.6.2015), jossa esitetään, että Helsingin kaupunki huomioisi pitkään kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja pääministerinä toimineen valtioneuvos Harri Holkerin elämäntyön nimeämällä hänen mukaansa sopivaksi katsotun kadun, kujan, aukion, puiston tai puistikon.

Nimistötoimikunta kiittää aloitteesta ja mielenkiinnosta Helsingin nimistöä kohtaan.

Nimistötoimikunta toteaa, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Henkilön nimeä voidaan harkita käytettäväksi kaavanimessä vasta viiden vuoden kuluttua henkilön kuolemasta. Helsingin muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilautakunnan suosituksia.

Nimistötoimikunta toteaa, että pääministeri, Suomen Pankin johtaja, valtioneuvos Harri Holkerin (1937–2011) kuolemasta ei ole kulunut muistonimisuosituksen edellyttämää viittä vuotta. Nimistötoimikunta päätti hyväksyä Harri Holkerin nimen nk. nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten, kun jokin uusi aiemmin nimetön kohde tulee nimettäväksi. Minkään käytössä olevan, virallisen kadun- tai muun nimen muuttaminen ei tule kyseeseen.

Nimistötoimikunta katsoo, että myös jokin muu muistamisen muoto, esimerkiksi muistolaatta pitkäaikaisen asuintalon seinässä voisi tulla vaihtoehtona kysymykseen elävänä muistamisen muotona.

Tiedoksi valmistelijalle.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566