Helsingfors stad

Protokoll

19/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/20

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 317

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om en ny servicejour för krigsveteraner

HEL 2015-007312 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

2

Vanhusneuvoston lausunto

3

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan lausunto

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seija Muurinen och 27 andra ledamöter föreslår i sin motion att det utöver de nuvarande två serviceställena för veteraner (Dals sjukhus och Forsby sjukhus) ska inrättas en jourenhet där ansökningar om rehabilitering tas emot. Det ska vara en plats som har goda trafikförbindelser, är tillgänglig och besöks av veteraner också i övrigt. Kampens servicecentral är ett alternativ.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtanden och framhåller att det gjorts så enkelt som möjligt för krigsveteraner att få handledning och information och att ansöka om service. Samarbete har också bedrivits med veteranerna i större utsträckning. Initiativ till rehabilitering kan tas skriftligt också av en närstående till veteranen eller av en social- och hälsovårdsmyndighet. Veteranrehabilitering och öppen service i hemmet söks en gång om året, och i ingetdera fallet krävs det ett besök på ett verksamhetsställe utan ansökan kan lämnas per post, ansökan om öppen service dessutom per telefon.

Krigsveteranerna har alltid möjlighet att få sitt servicebehov bedömt i sitt hem av enheten för socialt arbete och närarbete i det egna området. De ska då kontakta enheten eller hemvårdsledaren eller meddela veteranbyrån i samband med ansökan att de vill ha ett hembesök. Alla krigsveteraner fick dessutom i juni en servicehandbok hemskickad. Där finns information om servicen för veteraner och om ansökningsförfarandet. Det är meningen att behovet av att besöka de egentliga byråerna för behandling av ansökningar om service för veteraner ska vara så litet som möjligt och att handledning och information ska kunna fås så snabbt som möjligt. 

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

2

Vanhusneuvoston lausunto

3

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan lausunto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1057

HEL 2015-007312 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.09.2015 § 266

HEL 2015-007312 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

”Kuntoutukseen hakemisesta säädetään rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetussa laissa ja asetuksessa. Valtiokonttorin 29.1.2014 antaman ohjekirjeen mukaan kuntoutushakemuksen tekee rintamaveteraani tai hänen valtuuttamansa. Kirjallisen aloitteen kuntoutukseen voi tehdä rintamaveteraanin puolesta myös omainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen. Helsingin kaupunki noudattaa Valtiokonttorin ohjekirjeen mukaista käytäntöä.

Helsingissä on tällä hetkellä noin 2300 rintamaveteraania, joiden keski-ikä on yli 90 vuotta. Huomattava osa heistä on jo pysyvästi hoidon ja palvelujen piirissä. Vuonna 2014 avo-, päivä- ja laitoskuntoutusta sai yhteensä yli 1500 helsinkiläistä rintamaveteraania. Rintamaveteraaneille kohdennettuja kotiin vietäviä kunnallisia avopalveluja sai yli 1300 veteraania.

Veteraanikuntoutusta ja kotiin vietäviä avopalveluja haetaan kerran vuodessa. Kummankaan palvelun hakeminen ei vaadi käyntiä vaan asian voi hoitaa postitse ja avopalvelut myös puhelimitse. Ainoastaan kotiin vietävänä avopalveluna myönnettävien lounassetelien nouto edellyttää asiointia toimistossa. Vuonna 2014 lounasseteleitä haki noin 600 rintamaveteraania.

Rintamaveteraaneilla on aina mahdollisuus saada palvelutarpeen arviointikäynti kotiin ottamalla yhteyttä oman alueen sosiaali- ja lähityön yksikköön tai kotihoidon ohjaajaan tai ilmaisemalla arviointikäynnin tarve veteraanitoimistoon hakemuksen yhteydessä. Omainen tai muu läheinen voi myös auttaa rintamaveteraania palvelujen hakemisessa ja pyytää arviointikäyntiä kotiin.

Kuntoutushakemukset lähetetään rintamaveteraanitoimistoon, joka on Laakson sairaala-alueella. Toimistossa on puhelinaika ma-to klo 9-12 rintamaveteraanien yhteydenottoja varten. Toimistossa veteraaniasiamiehen osa-aikaista tehtävää hoitaa yksi kuntoutussuunnittelija lääkinnällisen kuntoutuksen tehtäviensä ohella. Valtiokonttorin rintamaveteraaneille suunnattujen kotiin vietävien avopalvelujen käsittely on keskitetty yhdelle kotihoidon ohjaajalle ja toimistosihteerille. Toimisto sijaitsee Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen alueella. Puhelinaika on ma-pe klo 9-12. Veteraanijärjestöt ovat itse toivoneet kotiin vietävien avopalveluiden puhelinhakemusten lisäksi kirjallista hakemuslomaketta. Puhelinpalvelu on aikaa vievää ja kirjalliset hakemukset nopeuttavat käsittelyä.

Pääosa toimistojen työstä on kirjallisten hakemusten ja palautteiden käsittelyä. Kaikki hakemukset käsitellään ja hakeneille vastataan aina. Mikäli toimistojen nykyistä henkilötyöpanosta siirrettäisiin palvelupisteisiin, saattaisivat hakemusten käsittelyajat pidentyä. Kuntoutushakemukset sisältävät myös salassa pidettäviä tietoja, ja tietosuojan vuosi vuoksi järjestöjen edustajien käyttö palvelussa ei ole mahdollista.

Sosiaali- ja terveysvirasto pyrkii tekemään palvelujen myöntämisestä mahdollisimman sujuvaa ja lisäämään yhteistyötä rintamaveteraanien kanssa. Veteraaniasiamies on kesäkuussa lähettänyt kaikille rintamaveteraaneille kotiin palvelumuistion. Palvelumuistio on opas, jossa kerrotaan helsinkiläisille sotiemme veteraaneille tarkoitetuista palveluista ja kuinka palveluja haetaan. Muistio on julkaistu myös kaupungin verkkosivuilla.

Sosiaali- ja terveysvirasto on kehittänyt ja kehittää edelleen palveluohjausta osana palvelukeskusten toimintaa. Palveluohjausta ja neuvontaa annetaan kaikissa palvelukeskuksissa ja muussa toiminnassa, ja se pitää sisällään myös ohjauksen veteraanietuuksiin. Lisäksi liikenteellisesti keskeisimmällä paikalla sijaitsevan Kampin palvelukeskuksen roolia veteraanipalvelujen ohjauksessa, neuvonnassa ja asiakaspalvelussa tullaan lisäämään. Tavoitteena on, että asiointitarvetta varsinaisiin veteraanipalveluja käsitteleviin toimistoihin olisi varsin vähän ja ohjausta ja neuvontaa olisi saatavilla mahdollisimman helposti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Vaikka sotiemme veteraanien määrä vähenee vuosi vuodelta, on tärkeää, että he saavat tarpeitansa vastaavia palveluja ja pystyvät asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Rintamaveteraaneille kohdennettu kuntoutus ja kotiin vietävät avopalvelut tukevat toimintakyvyn ja elämänlaadun säilyttämistä, itsenäisyyttä ja osallistumista sekä arjessa selviytymistä.

Sosiaali- ja terveysvirasto kehittää palveluneuvontaa ja -ohjausta siten, että veteraanietuuksien hakeminen ja saaminen on mahdollisimman esteetöntä."

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Stina Paldanius, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42680

stina.paldanius(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566