Helsingfors stad

Protokoll

19/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/6

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 302

Val av två nämndemän vid tingsrätten

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

-        bevilja Arto Putti och Jani Seikkula befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten

-        välja Jari Siiskonen och Ville Knuutila till nämndemän vid tingsrätten för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Arto Puttin eronpyyntö

2

Jani Seikkulan eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 13.2.2013 (36 §) Arto Putti och Jani Seikkula till nämndemän vid tingsrätten för stadsfullmäktiges mandattid. Arto Putti anhåller 7.10.2015 och Jani Seikkula 1.10.2015 om befrielse från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten.

Nämndemännen väljs för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. I stället för dem som befrias från uppdraget som nämndeman vid tingsrätten väljs det nya nämndemän för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Arto Puttin eronpyyntö

2

Jani Seikkulan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1067

HEL 2015-001320 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

-        myöntää Arto Puttille ja Jani Seikkulalle vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä sekä

-        valita Jari Siiskosen ja Ville Knuutilan käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566