Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/22

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 319

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite opettajien kouluttamisesta koulukiusaamisen ehkäisemiseen

HEL 2015-006203 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Sirkku Ingervon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sirkku Ingervo ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että

-        opetusvirasto järjestää vuosittain koulutusta kaikkien asteiden opettajille kiusaamisen ehkäisemiseksi ja lopettamiseksi

-        kiusaamisen ehkäisyyn pyrittäisiin järjestämään koulutusta myös VESO-koulutuksena kaikille opettajille yhteisenä tai koulukohtaisesti

-        kaupunki pyrkii vaikuttamaan siihen, että kiusaamisen ehkäisyn keinot tulisivat pakolliseksi opettajien koulutuksen osaksi.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Opetuslautakunta on aloitteen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että koulukiusaamista on sekä kouluterveyskyselyn että KiVa koulu -ohjelman tutkimuksen mukaan saatu vähenemään, mutta jokainen kiusaamistapaus on liikaa. KiVa koulu -ohjelman tutkimus antaa viitteitä siitä, että pienten koululaisten osalta kiusaaminen on laajempaa ja sattumanvaraisempaa. Yläasteella ja siitä eteenpäin kiusattujen oppilaiden määrä vähenee, mutta yksittäinen oppilas voi joutua kokemaan kiusaamista runsaasti.

Kaupungin kouluissa ja oppilaitoksissa käytetään sosiaalisia taitoja edistäviä ja kiusaamista vähentäviä ohjelmia varsin kattavasti. KiVa koulu -ohjelmassa on tuoreimman tutkimuksen mukaan 89 prosenttia perusopetuksen kouluista. Noin viidesosa kouluista käyttää lisäksi mm. Askeleittain-, Friends- tai Verso (vertaissovittelu) -ohjelmaa.

Ammatillisessa koulutuksessa on ollut jo pitkään Verso-toimintaa, ja vertaissovittelumallin käyttöön koulutetaan opettajia joka vuosi. Kaikki toisen asteen psykologit ja kuraattorit tullaan kouluttamaan kuluvan vuoden aikana niin, että malli leviää kaikkiin toisen asteen oppilaitoksiin. Peruskoulun puolella opettajille ja oppilashuollon työntekijöille on tarjottu Askeleittain- tai Friends-koulutusta vuosittain. Elokuussa 2015 on järjestetty oppilaiden, huoltajien, opettajien, oppilashuollon ja valtakunnallisten asiantuntijoiden yhteinen seminaari KiVa koulu -mallin toimivuudesta. Kiusaamisen vastaisten ja sosiaalisia taitoja edistävien ohjelmien asioita pyritään saamaan osaksi uusia, 2016 voimaan astuvia opetussuunnitelmia.

Vuoden 2014 alusta voimaan tullut uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki painottaa sekä yhteisöllistä, ennalta ehkäisevää oppilashuoltoa että yksilökohtaista työtä. Koulukiusaaminen ja turvallisuus koulussa ovat asioita, joita uusi laki velvoittaa seuraamaan aiempaa tarkemmin. Laki myös velvoittaa arvioimaan opiskeluhuoltotyön toimivuutta kouluissa ja oppilaitoksissa. Kahdeksassa peruskoulussa on aloitettu turvallisuuspilotti, jossa oppilaat voivat aiempaa helpommin ilmoittaa kokemastaan kiusaamisesta ja muusta väkivallasta myös netin kautta. Kokeilua on tarkoitus laajentaa asteittain muihin kouluihin.

Koulukiusaamisen ehkäiseminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen on tärkeää pitää osana opettajien täydennyskoulutusohjelmaa. Kouluttaminen olisi hyvä aloittaa jo opettajainkoulutusvaiheessa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sirkku Ingervon aloite

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1059

HEL 2015-006203 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sirkku Ingervon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 25.08.2015 § 111

HEL 2015-006203 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Koulukiusaamisen määrää on Kouluterveyskyselyn mukaan saatu vähenemään, mutta jokainen kiusaamistapaus on liikaa. KiVa koulu -ohjelmaan liittyvä tutkimusosio vahvistaa edellä kuvatun vähenemisen. Lisäksi tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että pienten koululaisten osalta kiusaaminen on laajempaa ja sattumanvaraisempaa. Yläasteella ja siitä eteenpäin kiusattujen oppilaiden määrä vähenee, mutta yksittäinen oppilas voi joutua kokemaan kiusaamista runsaasti.

Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa on puututtu kiusaamistilanteisiin kaikin käytettävissä olevin keinoin. 

Kouluissa ja oppilaitoksissa käytetään sosiaalisia taitoja edistäviä ja kiusaamista vähentäviä ohjelmia varsin kattavasti. KiVa koulu -ohjelmassa on tuoreimman tutkimuksen mukaan 89 prosenttia perusopetuksen kouluista ja noin viidesosa kouluista käyttää lisäksi mm. Askeleittain-, Friends- tai Verso (vertaissovittelu) -ohjelmaa. Esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa on ollut jo pitkään Verso -toimintaa. Tähän liittyen koulutetaan joka vuosi opettajia vertaissovittelumallin käyttöön. Kaikki toisen asteen psykologit ja kuraattorit tullaan kouluttamaan vuoden 2015 aikana niin, että malli leviää kaikkiin toisen asteen oppilaitoksiin heidän kauttaan. Peruskoulun puolella opettajille ja oppilashuollon työntekijöille on tarjottu Askeleittain- tai Friends -koulutusta vuosittain. 26.8.2015 järjestetään oppilaiden, huoltajien, opettajien, oppilashuollon ja valtakunnallisten asiantuntijoiden yhteinen seminaari KiVa -koulu mallin toimivuudesta.

Kiusaamisen vastaisien ja sosiaalisia taitoja edistävien ohjelmien asioita pyritään saamaan osaksi uusia, 2016 voimaan astuvia opetussuunnitelmia. Kuluva lukuvuosi meneekin suurelta osin uusiin opetussuunnitelmiin liittyvien asioitten kouluttautumiseen.

Vuoden 2014 alusta voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki painottaa sekä yhteisöllistä, ennalta ehkäisevää oppilashuoltoa että yksilökohtaista työtä. Koulukiusaaminen ja ylipäänsä turvallisuus koulussa ovat asioita, joita uusi laki velvoittaa seuraamaan aiempaa tarkemmin. Laki myös velvoittaa arvioimaan opiskeluhuoltotyön toimivuutta kouluissa ja oppilaitoksissa. Kahdeksassa peruskoulussa on aloitettu turvallisuuspilotti, jossa oppilaat voivat aiempaa helpommin ilmoittaa kokemastaan kiusaamisesta ja muusta väkivallasta myös nettiteitse. Kokeilua on tarkoitus laajentaa asteittain muihin kouluihin.

Koulukiusaamisen ehkäiseminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen on tärkeää pitää osana opettajien täydennyskoulutusohjelmaa. Kouluttaminen olisi hyvä aloittaa jo opettajainkoulutusvaiheessa.

Pitkään jatkuneella koulukiusaamisella voi olla merkittäviä negatiivisia terveysvaikutuksia.

Opetuslautakunta pitää tervetulleina kaikkia koulukiusaamisen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Vesa Nevalainen, oppilashuollon päällikkö, puhelin: 310 86214

vesa.nevalainen(a)hel.fi

Arja Kukkonen, linjanjohtaja, puhelin: 310 86850

arja.kukkonen(a)hel.fi

Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566