Helsingfors stad

Protokoll

19/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/26

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 323

Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om förstoring av infartsparkeringsplatsen vid Brändö metrostation

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1

Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 39

2

Sijaintikartta

3

Asemakaava nro 6740

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Motion

Ledamoten Seija Muurinen och 15 andra ledamöter väckte 20.5.2015 följande motion:

Det finns ett oanvänt och oskött område utanför de markerade parkeringsrutorna på den av de två infartsparkeringsplatserna vid Brändö metrostation som ligger längre från stationen. Eftersom parkeringsplatserna inte är tillräckligt stora för att täcka efterfrågan ser man var och varannan dag att någon parkerat utanför de nämnda parkeringsrutorna och blivit påförd en felparkeringsavgift.

En bedömning föreslås beträffande möjligheten att förstora infartsparkeringsplatsen i fråga vid Brändö metrostation och öka antalet parkeringsrutor genom att ta i bruk det oanvända och oskötta området. Ett alternativ till detta är att området mellan de två parkeringsplatserna vid metrostationen (området strax intill Österleden, knappast lämpligt för boende) planläggs som parkeringsplats och förbinder de två separata parkeringsplatserna så att det uppstår en enda större parkeringsplats. Varje ny bilplats för infartsparkering minskar biltrafiken mot centrum och gör att kollektivtrafiken används mer, i detta fall metrotrafiken.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Nuvarande infartsparkeringsplatser

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtanden från stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden, nämnden för allmänna arbeten och direktionen för affärsverket trafikverket (HST) och framhåller följande:

Det finns nu 140 bilplatser för infartsparkering på Brändö. Ca 50 av dessa finns i ett område som i detaljplanen är upptaget som parkeringsområde (LP). En tillfällig parkeringsplats på en gammal servicestationstomt tillkom efter ett beslut 12.5.2011 av stadsplaneringsnämnden. 

Fastighetsnämnden har utarrenderat tomten i fråga, 42063/1, som är i stadens ägo, till affärsverket trafikverket (HST) som infartsparkeringsplats. Arrendetiden började 1.9.2012 och fortsätter tills vidare. Denna senare tillkomna del omfattar 90 bilplatser. Området förvaltas av byggnadskontoret.

Möjligheter att förstora infartsparkeringsplatserna

Möjligheterna att förstora infartsparkeringsplatserna är synnerligen begränsade.

Det finns ett oanvänt område i sydvästra hörnet av den tillfälliga parkeringsplatsen, mellan de markerade bilplatserna och bergskärningen vid metrobanan. Bara 2–4 bilplatser beräknas kunna anläggas där. Saken kräver exaktare mätningar som visar bergskärningens läge och behovet av belysning för de nya bilplatserna.

Området mellan de nuvarande parkeringsplatserna är fornminnesområde (EM) i den gällande detaljplanen. Enligt fornlämningsregistret finns där ett gravröse från bronsåldern. Alla historiska fornlämningar är fredade med stöd av lagen om fornminnen, och utgångspunkten är att de inte får utgrävas, överhöljas, ändras, skadas, borttagas eller på annat sätt rubbas. Dessutom är området bergigt och har brant topografi. För att bilplatser ska kunna anläggas där krävs det schaktning, vilket höjer kostnaderna.

Det har planerats att Brändö parkväg ska få en cykelgata som en del av östra banan. Stadsplaneringsnämnden godkände 27.10.2015 en trafikplan för en cykelgata på avsnittet Brändö bro–Hertonäs. När cykelgatan anläggs kan gatuparkeringen samtidigt ökas med 20–30 bilplatser.  

Enligt en rapport som samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) sammanställt om infartsparkeringen (Liityntäpysäköinnin kehittämisohjelma 2020) planeras det inga nya bilplatser för infartsparkering på Brändö under perioden t.o.m. år 2020.

Hur infartsparkeringsplatserna förvaltas

De nuvarande infartsparkeringsplatserna vid Brändö metrostation förvaltas av byggnadskontoret. Affärsverket trafikverket har beställt underhållet på dem. Det är för närvarande inte trafikverket som ansvarar för att antalet bilplatser för infartsparkering ökar vid denna metrostation. Om det inte inom den närmaste framtiden är aktuellt att anlägga fler bilplatser och justera detaljplanen vad parkeringsplatsen längre från stationen beträffar, kan trafikverket tänka sig att utveckla infartsparkeringen genom lättare lösningar. Det är ändamålsenligt att trafikverket i enlighet med sin instruktion sköter infartsparkeringen i dess helhet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1

Muurinen Seija valtuustoaloite Kvsto 20.5.2015 asia 39

2

Sijaintikartta

3

Asemakaava nro 6740

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2015 § 1088

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolla seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

09.11.2015 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 01.10.2015 § 435

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Seija Muurisen ja 15 muun kaupunginvaltuutetun valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta on vuokrannut kaupungin omistuksessa olevan tontin 42063/1 Helsingin kaupungin liikennelaitokselle (HKL) liityntäpysäköintialueeksi 1.9.2012 alkaen toistaiseksi.

Aluetta hallinnoi HKR. HSL:n laatiman liityntäpysäköintistrategian mukaan Kulosaareen ei ole suunnitteilla uusia pysäköintipaikkoja. Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan Kulosaaren puistokadulle suunnitellaan pyöräkatua osana itäistä baanayhteyttä. Tässä yhteydessä on mahdollista lisätä kadunvarsipysäköintiä.

Kiinteistölautakunnan mielestä pysäköintipaikkojen lisäämistä kyseisen tontin lounaisnurkassa vielä hyödyntämättä olevalle maa-alueelle voidaan harkita, vaikkakin lisäysmahdollisuudet ovat pienet. Sen sijaan tontin ulkopuolella olevan muinaismuistoalueen (EM) ottaminen pysäköintikäyttöön ei ole muinaismuistolain nojalla lähtökohtaisesti mahdollista.

Esittelijä

vs. osastopäällikkö

Esko Patrikainen

Lisätiedot

Miia Pasuri, kiinteistölakimies, puhelin: 310 34439

miia.pasuri(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 22.09.2015 § 161

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Lausunto

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuustoaloitteesta Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköintipaikan laajentamiseksi:

Kulosaaren metroaseman toisella, asemasta kauempana sijaitsevalla, liityntäpysäköintialueella on merkittyjen pysäköintiruutujen ulkopuolella käyttämätöntä maa-aluetta. Pysäköintialueen ajoittaisesta täyttöasteesta johtuen osa autoilijoista käyttää tätä pysäköintiruutujen ulkopuolista aluetta parkkipaikkanaan.

Aloitteessa esitetään arvioitavaksi mahdollisuutta liityntäpysäköintipaikan laajentamiseksi pysäköintiruutuja lisäämällä nyt käyttämättömänä ja hoitamattomana olevalle alueelle. Vaihtoehtoisesti esitetään, että metroaseman kahden liityntäpysäköintialueen välinen alue kaavoitetaan pysäköintialueeksi. Aloitetta perustellaan keskustan suuntaan vähenevällä ajoneuvoliikenteellä.

HSL:n laatiman ”Liityntäpysäköinnin kehittämisohjelma 2020” -raportin mukaan Kulosaaren liityntäpysäkille ei ole kaavailtu rakennettavan lisää parkkipaikkoja vuoteen 2020 mennessä.

Pysäköintialueiden välissä (kaavassa EM-merkityllä alueella) on kallioista metsää, joka pitäisi louhia pois liityntäpysäköinnin laajentamiseksi. EM-merkitty alue on muinaismuistoaluetta. Historialliset muinaismuistojäännökset ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja. Pysäköintipaikkojen tekeminen tälle paikalle ei ole lähtökohtaisesti mahdollista.

Kaupunkisuunnitteluviraston (Ksv) mukaan Kulosaaren puistokadulle suunnitellaan pyöräkatua osana itäistä baanayhteyttä, jolloin myös kadunvarsipysäköinnin lisäämismahdollisuutta tarkastellaan. Pyöräkadun liikennesuunnitelma on määrä tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi syksyn 2015 aikana.

Kulosaaren nykyiset metron liityntäpysäköintipaikat ovat HKR:n hallinnoimaa aluetta. HKL on tilannut näille pysäköintipaikoille kunnossapidon. Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköinnin rakennuttaminen ei kuulu tällä hetkellä HKL:n vastuulle.

Mikäli näyttää siltä, että rakentaminen ja kaavan tarkistaminen metroaseman suunnalta kauemmalla sijaitsevalle parkkialueen osalta ei ole lähiaikoina toteutumassa, niin tätä liityntäparkin kehittämistä voi HKL:n puolesta harkita kevyillä ratkaisuilla.

Metroreitin varrella maankäytön tulee pitkällä aikavälillä kohdistua Helsingin yleiskaavaluonnoksen mukaisesti tiiviiseen asunto- ja työpaikkarakentamiseen metron aiheuttamat ympäristövaikutukset huomioiden.

Liityntäpysäköinti on tarkoituksenmukaista hoitaa kokonaisuutena HKL:n toimesta, kuten HKL:n johtosäännöstä ilmenee.

Käsittely

22.09.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lausunnon loppuun lisätään seuraava kappale: Liityntäpysäköinti on tarkoituksenmukaista hoitaa kokonaisuutena HKL:n toimesta, kuten HKL:n johtosäännöstä ilmenee.

Esittelijä

yksikön johtaja

Juha Saarikoski

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 15.09.2015 § 392

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Tällä hetkellä Kulosaaren liityntäpysäköinnissä on yhteensä 140 autopaikkaa. Asemakaavassa pysäköintialueeksi (LP) osoitetulla alueella on noin 50 autopaikkaa. Liityntäpysäköintialuetta laajennettiin tilapäisellä pysäköintialueella entisen huoltoaseman tontille vuonna 2011. Laajennusosalla on 90 autopaikkaa.

Tilapäisen pysäköintialueen lounaisnurkassa, merkittyjen pysäköintipaikkojen ja metroradan vieressä olevan kallioleikkauksen välissä on käyttämätöntä maa-aluetta. Sinne on kuitenkin mahdollista toteuttaa vain noin 2 - 4 autopaikkaa, eli lisäysmahdollisuudet ovat hyvin pienet.

Kahden pysäköintialueen välinen alue on voimassa olevassa asemakaavassa muinaismuistoaluetta (EM). Alueella sijaitsee toinen Kulosaaren kahdesta pronssikautisesta hautaröykkiöstä. Kaikki historialliset muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja eikä niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen tai muu kajoaminen ole lähtökohtaisesti mahdollista.

HSL:n liityntäpysäköintistrategian mukaan Kulosaareen ei ole suunnitteilla uusia pysäköintipaikkoja autoille.

Kulosaaren puistokadulle suunnitellaan pyöräkatua osana itäistä baanayhteyttä. Tässä yhteydessä myös kadunvarsipysäköinnin lisääminen on mahdollista. Liikennesuunnitelma on tarkoitus viedä kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi syksyn 2015 aikana. 

Yleisten töiden lautakunta ei puolla valtuustoaloitetta.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 08.09.2015 § 246

HEL 2015-006199 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon kaupunginhallitukselle.

Tällä hetkellä Kulosaaren liityntäpysäköinnissä on 140 autopaikkaa. Asemakaavassa pysäköimisalueeksi (LP) osoitetulla alueella on noin 50 autopaikkaa. Liityntäpysäköintialuetta laajennettiin kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä 12.5.2011 tilapäisellä pysäköintialueella entisen huoltoaseman tontille. Laajennusosalla on 90 autopaikkaa. HSL:n liityntäpysäköintistrategian mukaan Kulosaareen ei ole suunnitteilla uusia pysäköintipaikkoja autoille.

Tilapäisen pysäköintialueen lounaisnurkassa, merkittyjen pysäköintipaikkojen ja metroradan vieressä olevan kallioleikkauksen välissä on käyttämätöntä maa-aluetta. Alueelle on kuitenkin mahdollista toteuttaa vain n. 2 - 4 autopaikkaa, eli lisäysmahdollisuudet ovat hyvin pienet. Toteuttaminen vaatii tarkemmat mittaukset, joista selviää kallioleikkauksen sijainti ja valaistuksen tarve uusien pysäköintipaikkojen osalta.

Kahden pysäköintialueen välinen alue on osoitettu voimassa olevassa asemakaavassa muinaismuistoalueeksi (EM). Muinaisjäännösrekisterin mukaan paikalla sijaitsee pronssikautinen hautaröykkiö. Kaikki historialliset muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja eikä niiden kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen tai muu kajoaminen ole lähtökohtaisesti mahdollista. Lisäksi kohta on kallioinen ja topografialtaan jyrkkä. Autopaikkojen toteuttaminen vaatisi louhintaa, mikä nostaa kustannuksia.

Kulosaaren puistokadulle suunnitellaan pyöräkatua osana itäistä baanayhteyttä. Tässä yhteydessä myös kadunvarsipysäköinnin lisääminen on mahdollista. Pyöräkadun liikennesuunnitelma on tarkoitus tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi syksyn 2015 aikana.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Anri Linden, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi

Laura Hietakorpi, arkkitehti, puhelin: 310 37047

laura.hietakorpi(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566