Helsingfors stad

Protokoll

19/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/27

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 324

Den av ledamoten Matti Niiranen väckta motionen om namngivning av en lämplig gata, gränd, öppen plats e.d. efter Harri Holkeri

HEL 2015-007315 T 00 00 03

Utlåtande

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Matti Niiranen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1

Niiranen Matti valtuustoaloite Kvsto 17.6.2015 asia 26

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Matti Niiranen och 61 andra ledamöter har 17.6.2015 väckt följande fullmäktigemotion:

Statsrådet Harri Holkeri (6.1.1937–7.8.2011) var ordförande för Helsingfors stadsfullmäktige åren 1981–1987 och fullmäktigeledamot under 18 år (1969–1987). Under sin långa politiska karriär var han också bland annat statsminister (1987–1991), riksdagsledamot (1970–1978), ledamot i direktionen för Finlands Bank (1978–1997) och ordförande för Samlingspartiet r.p. (1971–1979). Holkeri var presidentkandidat två gånger.

Utöver sin politiska karriär i hemlandet hade Holkeri avsevärd betydelse som fredsmäklare och i olika uppdrag i FN. Han var ledamot i fredskommittén för Nordirland, chef för FN:s civilförvaltning UNMIK i Kosovo och bland annat ordförande för FN:s 55:e generalförsamling.

År 2016 blir det fem år sedan Holkeri dog. I januari 2017 blir det 80 år sedan Holkeri föddes. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi undertecknade att Helsingfors stad ska beakta den långvarige ordföranden för Helsingfors stadsfullmäktige och statsministern Harri Holkeris livsarbete genom att namnge en lämplig gata, gränd, öppen plats, park eller skvär efter honom. Till exempel ett läge i närheten av en byggnad med anknytning till Holkeris arbete, hans långvariga hemmiljö i Kronohagen eller bland annat Folkskolegränd (Harri Holkeris gränd), som är Samlingspartiet r.p.:s adress, kan komma i fråga.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Föredraganden hänvisar till stadsplaneringsnämndens och namnkommitténs utlåtanden i frågan och konstaterar följande utifrån dessa:

Namnkommittén konstaterar att man kan överväga att namnge ett objekt efter en person om det är fråga om en person som är en finländare med ett nationellt och internationellt betydelsefullt livsarbete, eller som är född, har bott en del av sitt liv eller gjort sitt livsarbete i Helsingfors, eller som har en positiv anknytning till det objekt som ska namnges eller representerar dess olika historiska skikt. Ett personnamn kan övervägas som en del av ett namn i detaljplanen först fem år efter att personen avlidit. Helsingfors stads rekommendationer för memorialnamn följer FN:s och språknämndens rekommendationer.

För närvarande har det inte gått fem år sedan statsministern, Finlands Banks direktör, stadsrådet Harri Holkeri (1937–2011) avled, vilket är en av förutsättningarna för en memorialnamnrekommendation. Namnkommittén anser att Harri Holkeris livsarbete är betydelsefullt och beslutade godkänna att hans namn införs i den s.k. namnbanken för användning vid ett senare tillfälle när ett nytt objekt som har anknytning till Holkeris livsarbete och som tidigare inte fått ett namn ska namnges.

Enligt principen för namnplaneringen i Helsingfors ska hävdvunna och lokalhistoriskt betydelsefulla ortnamn inte ändras, om det inte finns något tvingande skäl som till exempel hänför sig till räddningssäkerheten. Ändring av hävdvunna gatunamn medför dessutom orimliga besvär och kostnader för invånare, företag och sammanslutningar vid gatan i fråga och förvirring och olägenheter långt in i framtiden. Den röda tråden inom namnplaneringen är att namnbeståndet ska vara bestående och ha historiskt djup.

Namnkommittén anser att också en annan form av högtidlighållande, till exempel ett minnesplakett på väggen av Holkeris långvariga bostadshus, kan komma i fråga som ett alternativt sätt att på ett levande sätt högtidlighålla minnet av Holkeri.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

Bilagor

1

Niiranen Matti valtuustoaloite Kvsto 17.6.2015 asia 26

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1064

HEL 2015-007315 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Matti Niirasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Katri Erroll, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

katri.erroll(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 20.10.2015 § 298

HEL 2015-007315 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja toteaa, että pääministeri, Suomen Pankin johtaja, valtioneuvos Harri Holkerin (1937–2011) kuolemasta ei ole toistaiseksi kulunut muistonimisuosituksen edellyttämää viittä vuotta. Nimistötoimikunta pitää Harri Holkerin elämäntyötä merkittävänä ja päätti hyväksyä hänen nimensä nk. nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten, kun jokin uusi, aiemmin nimeämätön ja Holkerin elämäntyöhön liittyvä kohde tulee nimettäväksi.

Jonkin käytössä olevan, virallisen kadun- tai muun nimen muuttaminen aloitteen pohjalta ei tule kyseeseen. Helsingin nimistönsuunnittelussa noudatettavan periaatteen mukaan vakiintuneita ja paikallishistoriallisesti merkittäviä paikannimiä ei tule muuttaa, ellei muuttamiseen ole pakottavaa, esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyvää tarvetta. Vakiintuneiden kadunnimien muuttaminen aiheuttaisi myös kohtuuttomasti vaivaa ja kustannuksia kadunvarren asukkaille, yrityksille ja yhteisöille sekä sekaannusta ja haittaa pitkälle tulevaisuuteen. Nimistönsuunnittelussa keskeisenä ohjenuorana on pidetty nimistön pysyvyyttä ja historiallista syvyyttä.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Nimistötoimikunta 19.08.2015 § 11

HEL 2015-007315 T 00 00 03

 

Nimistötoimikunta keskusteli kaupunginvaltuutettu Matti Niirasen ja 61 muun allekirjoittaneen aloitteesta (17.6.2015), jossa esitetään, että Helsingin kaupunki huomioisi pitkään kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja pääministerinä toimineen valtioneuvos Harri Holkerin elämäntyön nimeämällä hänen mukaansa sopivaksi katsotun kadun, kujan, aukion, puiston tai puistikon.

Nimistötoimikunta kiittää aloitteesta ja mielenkiinnosta Helsingin nimistöä kohtaan.

Nimistötoimikunta toteaa, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Henkilön nimeä voidaan harkita käytettäväksi kaavanimessä vasta viiden vuoden kuluttua henkilön kuolemasta. Helsingin muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilautakunnan suosituksia.

Nimistötoimikunta toteaa, että pääministeri, Suomen Pankin johtaja, valtioneuvos Harri Holkerin (1937–2011) kuolemasta ei ole kulunut muistonimisuosituksen edellyttämää viittä vuotta. Nimistötoimikunta päätti hyväksyä Harri Holkerin nimen nk. nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten, kun jokin uusi aiemmin nimetön kohde tulee nimettäväksi. Minkään käytössä olevan, virallisen kadun- tai muun nimen muuttaminen ei tule kyseeseen.

Nimistötoimikunta katsoo, että myös jokin muu muistamisen muoto, esimerkiksi muistolaatta pitkäaikaisen asuintalon seinässä voisi tulla vaihtoehtona kysymykseen elävänä muistamisen muotona.

Tiedoksi valmistelijalle.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566