Helsingfors stad

Protokoll

19/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 307

Stadens budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018

HEL 2015-010426 T 02 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige behandla detta ärende efter ärende nr 10 på föredragningslistan.

Ordföranden föreslog följande handläggningsordning:

Först medges diskussion i ärendet. Eventuella ändringsförslag och förslag till hemställningsklämmar ska framställas och understödjas under diskussionen. När diskussionen har förklarats avslutad, bordläggs ärendet till stadsfullmäktiges följande sammanträde, då omröstningarna förrättas.

Handläggningsordningen godkändes.

Ordföranden förklarade diskussionen avslutad och meddelade att handläggningen av ärendet fortsätter 2.12.2015.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar godkänna budget för år 2016 och ekonomiplan som anvisning för åren 2016–2018.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att budgeten för år 2016 och ekonomiplanen för åren 2016–2018 ingår i bilaga 1. Svaren på de av fullmäktigeledamöter väckta budgetmotioner som ska behandlas i
anslutning till budgeten ingår i bilaga 2.

Ett utlåtande från personalkommittén utgör bilaga 3.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, budgetchef, telefon: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Budgetförslag 2016

2

Kaupunginhallituksen vastaukset valtuutettujen tekemiin talousarvioaloitteisiin

3

Henkilöstötoimikunnan lausunto 21_10_2015

För kännedom

Virastot ja liikelaitokset

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1066

HEL 2015-010426 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä ehdotuksen talousarvioksi vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2016-2018.

Samalla kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginvaltuustolle tehtävän esityksen muuttamisen esittelijän kokouksessa tekemien muutosten mukaisesti.

Käsittely

09.11.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä muutti esitystään ennen keskustelun alkamista siten, että talousarviota muutetaan kokouksessa pöydillä jaetun liitteen 4 mukaisesti.

Esittelijä muutti esitystään Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti.

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset tehdään kaupunginvaltuuston esityslistalle.

 

Palautusehdotus:
Silvia Modig: Asia palautetaan valmisteluun siten, että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti:

-        Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur

-        Opetustoimi 8,5 meur

-        Varhaiskasvatus 2 meur

-        Kulttuuritoimi 0,25 meur

-        Nuorisotoimi 0,25 meur

-        Liikuntatoimi 0,1 meur

-        Ympäristötoimi 0,29 meur

Kannattaja: Veronika Honkasalo

 

Vastaehdotus:
Lasse Männistö: Muutetaan talousarvioesitystä seuraavasti:

Toimintamenojen määrärahat suhteessa talousarvioesitykseen:

Kohdennetaan määrärahoja 36,8 Meur, josta 29,8 Meur tulee lisäyksenä talousarvioesityksen loppusumman päälle.

Uudelleenkohdennuksista 5 Meur syntyy talousarvioesityksen kaupunginhallituksen kohdennettavaksi varatusta menovarauksesta, 2 Meur Staralle asetettavasta tuottavuustavoitteesta, 11 Meur väestökirjanpidosta kuluvalla valtuustokaudella poistetuista 1700 tietymättömissä olevasta poismuuttajasta ja 18,8 Meur äkillisestä turvapaikanhakijoiden lisääntymisestä Helsingissä 2800 turvapaikanhakijalla.

Valtuustostrategian tuottavuustavoitteesta ja investointiraamista pidetään kiinni.

Toimintamenojen kohdennukset:

Keskushallinnon käyttövaroihin lisätään jakamattomana eränä 10 Meur, jonka kohdentamisesta päätetään kaupunginhallituksen päätöksellä. Jollei kyseistä määrärahaa ole kokonaan tai osin jaettu maaliskuuhun 2016 mennessä, määrärahan jaosta päätetään kevään 2016 raamipäätöksen yhteydessä. Jakamaton erä käytetään erityisesti turvapaikanhakijoiden kotoutumisen edellytysten ja maahanmuuttajien hyvän kotouttamisen varmistamiseksi.

Opetusvirasto +9,56 Meur, josta kohdennettuna:

-        Koululaisten liikenneopetus 0,08 Meur

-        Yksityiskoulujen tontinvuokrat 0,5 Meur

-        Ruotsinkielinen varhaiskasvatus 0,25 Meur

Varhaiskasvatusvirasto +5,1 Meur, josta kohdennettuna:

-        Positiivisen diskriminaation raha 0,1 Meur

-        Suunnittelussa vuodelle 2016 noudatetaan voimassa olevaa lakia. Mikäli varhaiskasvatuslaki muuttuu koskien subjektiivista päivähoito-oikeutta ja/tai henkilöstömitoitusta tehdään siitä erillinen päätös kaupunginhallituksessa.

Sosiaali- ja terveysvirasto +9,9 Meur, josta kohdennettuna:

-        Sotaveteraanien kuntoutus 0,3 Meur

-        Vainottujen taiteilijoiden Safe Haven residenssi 0,13 Meur

Muut kohdennukset yht. 2,24 Meur:

-        KSV +0,6 Meur , josta voidaan käyttää pyöräilyn edistämiseen 0,1 Meur eri hallinnon aloilla

-        Tanssin talo +0,15 Meur. Hankkeen toteutukseen tähtääviä neuvotteluja jatketaan valtion kanssa.

-        Arbis +0,1 Meur

-        Kulttuuriasiainkeskus +0,2 Meur

-        Pelastus +0,27 Meur

-        Ympäristö +0,1 Meur

-        Kirjasto +0,25 Meur

-        Kaupunginorkesteri +0,1 Meur

-        Kiinteistö +0,1 Meur, energiatehokkuus- ja aurinkosähköselvityksen toteuttamiseksi

-        Pakilan nuorisotilan turvaaminen +0,03 Meur, vuokraan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi

-        Nuorisoasiainkeskus, kesätyöseteli +0,34 Meur

Investoinnit:

Toteutetaan Lauttasaaren ala-asteen rakentaminen aikaistetusti, tarvittaessa määrärahasiirto valmistellaan kevään 2016 budjettiraamiin. Koulujen korjausmääräraha-arvioon lisätään 1,6M€ sisäisenä siirtona asukasmäärän lisääntymisestä johtuvan lisääntyneen investointitarpeen vuoksi keväällä 2015 varatusta investointimäärärahasta. Lisäksi koulujen peruskorjauksien kuten Pakilan yläasteen tai uudisrakennusten kuten Vuosaaren, Jätkäsaaren tai Tehtaanpuiston koulujen aikaistamisen osalta opetusvirasto velvoitetaan tuomaan esitys toteutusaikataulusta raamineuvotteluihin mennessä.

Valmistellaan Tukkutorin Pakastamon uudisinvestointi arvioiden erilaiset uudet toteuttamismallit, kuten pakastamoyhtiö, jolle investointisuunnitelman sisältämän rahoituksen lisäksi voidaan hakea osa rahoituksesta vieraan pääoman ehtoisesti.

Kaupunginmuseon muuton varmistamiseen irtaimen omaisuuden hankintarahaan 0,2. Tarvittava määräraha etsitään investointeja jaksottamalla.

Käynnistetään koulutuksen digitalisaation edistämiseen tähtäävä hanke. Ensi vaiheessa toteutetaan koulutuksen ja oppimisen digistrategia, jonka valmistelussa hyödynnetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Strategia ja toimenpidesuunnitelmat valmistellaan kevään 2016 aikana. Strategia ja toimenpidesuositukset tuodaan lautakunnan valmistelun pohjalta kaupunginhallitukseen.

Kannattaja: Otso Kivekäs

 

Vastaehdotus:
Silvia Modig: esitämme että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti:

-        Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur

-        Opetustoimi 8,5 meur

-        Varhaiskasvatus 2 meur

-        Kulttuuritoimi 0,25 meur

-        Nuorisotoimi 0,25 meur

-        Liikuntatoimi 0,1 meur

-        Ympäristötoimi 0,29 meur

Kannattaja: Veronika Honkasalo

 

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Asia palautetaan valmisteluun siten, että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti:
Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur
Opetustoimi 8,5 meur
Varhaiskasvatus 2 meur
Kulttuuritoimi 0,25 meur
Nuorisotoimi 0,25 meur
Liikuntatoimi 0,1 meur
Ympäristötoimi 0,29 meur

Jaa-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Silvia Modig

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 13 - 2.

 

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: esitämme että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti:
Sosiaali- ja terveystoimi 19 meur
Opetustoimi 8,5 meur
Varhaiskasvatus 2 meur
Kulttuuritoimi 0,25 meur
Nuorisotoimi 0,25 meur
Liikuntatoimi 0,1 meur
Ympäristötoimi 0,29 meur

Jaa-äänet: 13
Arja Karhuvaara, Otso Kivekäs, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Hannu Tuominen, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 2
Veronika Honkasalo, Silvia Modig

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän esityksen äänin 13 - 2.

 

Kahden suoritetun äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi liitteen 4 ja Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti esittelijän muuttaman esityksen.

 

Silvia Modig ja Veronika Honkasalo jättivät eriävän mielipiteen kaupunginhallituksen päätöksestä sekä seuraavat perustelut:

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys vuodelle 2016 ei turvaa kaupungin peruspalveluita ja uhkaa siten kasvattaa kaupungin terveys- ja hyvinvointieroja entisestään. Helsingissä ilmenee jo nyt suurta alueellista ja työmarkkina-asemaan perustuuvaa eriarvoisuutta asukkaiden välillä. Talousarvioesitys kaventaa omalta osaltaan varsinkin ennaltaehkäisevän työn merkitystä sosiaali- ja terveystoimessa ja pääpaino siirtyy välttämättömiin korjaaviin toimenpiteisiin.  Sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuu budjetissa 12,7 miljoonan säästö. Kun jo nyt palveluiden tilanne esimerkiksi aikuissosiaalityössä, kotihoidossa ja vanhusten palveluissa herättää huolta, lisäsäästöt kuormittavat sosiaali- ja terveyspalveluita kohtuuttomasti. Varsinkin sosiaali- ja terveystoimessa tilanne on se, ettei säästövaraa enää ole. Talousarvioesityksen 2016 mukaan Helsinki säilyttää subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja pitää ryhmäkoot ennallaan. Budjetti sisältää kuitenkin 2,3 miljoonan säästön varhaiskasvatustoimeen, mikä vaikeuttaa tavoitteen täyttämistä. Käytännössä tarpeen mukaisen päivähoitopaikan saaminen on haastavaa, kun kunnalliseen päivähoitoon ei ole varattu riittävää rahoitusta. Riskinä on myös se, että Helsinki ryhtyy siirtämään entistä suurempaa painoarvoa yksityiseen päivähoitoon, joka mahdollistaa voittoa tavoittelevien yritysten laajenemisen Helsingin varhaiskasvatuksessa. Talousarvioesitys 2016 ei myöskään turvaa opetuksen tilannetta ja opetustoimen budjetti ei vastaa lapsimäärän kasvua. Kun taustalla on jo useamman vuoden säästöt, uhkaa talousarvioesitys kasvattaa ryhmäkokoja entisestään. Myös materiaalihankinnoista, avustaja- ja sijaisresursseista joudutaan tinkimään. Tämä vaarantaa opetussunnitelman mukaisen opetuksen Helsingissä ja vaikuttaa oleellisesti myös kouluviihtyvyyden laskuun. Talousarvioesitys ei täten puutu riittävästi kasvavaan eriarvoistumiskehitykseen Helsingissä.

Vasemmistoliiton kaupunginhallituksessa tekemän vastaesityksen mukaan palvelut olisi mahdollista turvata. Palautus- ja vastaesityksemme kaupunginhallituksen kokouksessa 9.11.2015 oli seuraava:

”Esitämme että talousarvioesitys vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2016-2018 pohjautuu keväällä 2015 sovittuun raamiin. Tämän lisäksi tehdään toimialakohtaiset lisäykset raamin päälle seuraavasti: Sosiaali ja terveystoimi 19 meur, Opetustoimi 8,5 meur, Varhaiskasvatus 2 meur, Kulttuuritoimi 0,25 meur, Nuorisotoimi 0,25 meur, Liikuntatoimi 0,1 meur, Ympäristötoimi 0,29 meur”.

02.11.2015 Pöydälle

19.10.2015 Pöydälle

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Matti Malinen, talousarviopäällikkö, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566