Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Stj/20

 

25.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 317

Valtuutettu Seija Muurisen aloite rintamaveteraanien uudesta päivystyspisteestä

HEL 2015-007312 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

2

Vanhusneuvoston lausunto

3

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seija Muurinen ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että nykyisten kahden veteraanien palvelupisteen (Laakson sairaala ja Koskelan sairaala) lisäksi käynnistettäisiin päivystysyksikkö kuntoutushakemusten toimittamista varten liikenteellisesti helposti saavutettavissa, esteettömässä paikassa, jossa veteraanit muutenkin käyvät, esimerkiksi Kampin palvelukeskuksessa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 22 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että rintamaveteraanien ohjauksesta, neuvonnasta ja palvelujen myöntämisestä on tehty mahdollisimman sujuvaa ja yhteistyötä heidän kanssaan on lisätty. Kirjallisen aloitteen kuntoutukseen voi tehdä rintamaveteraanin puolesta myös omainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen. Veteraanikuntoutusta ja kotiin vietäviä avopalveluja haetaan kerran vuodessa eikä kummankaan palvelun hakeminen vaadi käyntiä toimipisteessä vaan hakemuksen voi hoitaa postitse ja avopalvelut myös puhelimitse.

Rintamaveteraanilla on aina mahdollisuus saada palvelutarpeen arviointikäynti kotiin oman alueen sosiaali- ja lähityön yksiköstä ottamalla yhteyttä yksikköön tai kotihoidonohjaajaan tai ilmoittamalla arviointikäynnin tarve veteraanitoimistoon hakemuksen yhteydessä. Kaikille rintamaveteraaneille on myös kesäkuussa lähetetty kotiin  palveluopas, jossa kerrotaan veteraaneille tarkoitetuista palveluista ja palvelujen hakemisesta. Tavoitteena on, että asiointitarve varsinaisiin veteraanipalveluja käsitteleviin toimistoihin olisi mahdollisimman pieni  ja ohjausta ja neuvontaa olisi saatavilla mahdollisimman helposti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite

2

Vanhusneuvoston lausunto

3

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan lausunto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.11.2015 § 1057

HEL 2015-007312 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 01.09.2015 § 266

HEL 2015-007312 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

”Kuntoutukseen hakemisesta säädetään rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetussa laissa ja asetuksessa. Valtiokonttorin 29.1.2014 antaman ohjekirjeen mukaan kuntoutushakemuksen tekee rintamaveteraani tai hänen valtuuttamansa. Kirjallisen aloitteen kuntoutukseen voi tehdä rintamaveteraanin puolesta myös omainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen. Helsingin kaupunki noudattaa Valtiokonttorin ohjekirjeen mukaista käytäntöä.

Helsingissä on tällä hetkellä noin 2300 rintamaveteraania, joiden keski-ikä on yli 90 vuotta. Huomattava osa heistä on jo pysyvästi hoidon ja palvelujen piirissä. Vuonna 2014 avo-, päivä- ja laitoskuntoutusta sai yhteensä yli 1500 helsinkiläistä rintamaveteraania. Rintamaveteraaneille kohdennettuja kotiin vietäviä kunnallisia avopalveluja sai yli 1300 veteraania.

Veteraanikuntoutusta ja kotiin vietäviä avopalveluja haetaan kerran vuodessa. Kummankaan palvelun hakeminen ei vaadi käyntiä vaan asian voi hoitaa postitse ja avopalvelut myös puhelimitse. Ainoastaan kotiin vietävänä avopalveluna myönnettävien lounassetelien nouto edellyttää asiointia toimistossa. Vuonna 2014 lounasseteleitä haki noin 600 rintamaveteraania.

Rintamaveteraaneilla on aina mahdollisuus saada palvelutarpeen arviointikäynti kotiin ottamalla yhteyttä oman alueen sosiaali- ja lähityön yksikköön tai kotihoidon ohjaajaan tai ilmaisemalla arviointikäynnin tarve veteraanitoimistoon hakemuksen yhteydessä. Omainen tai muu läheinen voi myös auttaa rintamaveteraania palvelujen hakemisessa ja pyytää arviointikäyntiä kotiin.

Kuntoutushakemukset lähetetään rintamaveteraanitoimistoon, joka on Laakson sairaala-alueella. Toimistossa on puhelinaika ma-to klo 9-12 rintamaveteraanien yhteydenottoja varten. Toimistossa veteraaniasiamiehen osa-aikaista tehtävää hoitaa yksi kuntoutussuunnittelija lääkinnällisen kuntoutuksen tehtäviensä ohella. Valtiokonttorin rintamaveteraaneille suunnattujen kotiin vietävien avopalvelujen käsittely on keskitetty yhdelle kotihoidon ohjaajalle ja toimistosihteerille. Toimisto sijaitsee Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen alueella. Puhelinaika on ma-pe klo 9-12. Veteraanijärjestöt ovat itse toivoneet kotiin vietävien avopalveluiden puhelinhakemusten lisäksi kirjallista hakemuslomaketta. Puhelinpalvelu on aikaa vievää ja kirjalliset hakemukset nopeuttavat käsittelyä.

Pääosa toimistojen työstä on kirjallisten hakemusten ja palautteiden käsittelyä. Kaikki hakemukset käsitellään ja hakeneille vastataan aina. Mikäli toimistojen nykyistä henkilötyöpanosta siirrettäisiin palvelupisteisiin, saattaisivat hakemusten käsittelyajat pidentyä. Kuntoutushakemukset sisältävät myös salassa pidettäviä tietoja, ja tietosuojan vuosi vuoksi järjestöjen edustajien käyttö palvelussa ei ole mahdollista.

Sosiaali- ja terveysvirasto pyrkii tekemään palvelujen myöntämisestä mahdollisimman sujuvaa ja lisäämään yhteistyötä rintamaveteraanien kanssa. Veteraaniasiamies on kesäkuussa lähettänyt kaikille rintamaveteraaneille kotiin palvelumuistion. Palvelumuistio on opas, jossa kerrotaan helsinkiläisille sotiemme veteraaneille tarkoitetuista palveluista ja kuinka palveluja haetaan. Muistio on julkaistu myös kaupungin verkkosivuilla.

Sosiaali- ja terveysvirasto on kehittänyt ja kehittää edelleen palveluohjausta osana palvelukeskusten toimintaa. Palveluohjausta ja neuvontaa annetaan kaikissa palvelukeskuksissa ja muussa toiminnassa, ja se pitää sisällään myös ohjauksen veteraanietuuksiin. Lisäksi liikenteellisesti keskeisimmällä paikalla sijaitsevan Kampin palvelukeskuksen roolia veteraanipalvelujen ohjauksessa, neuvonnassa ja asiakaspalvelussa tullaan lisäämään. Tavoitteena on, että asiointitarvetta varsinaisiin veteraanipalveluja käsitteleviin toimistoihin olisi varsin vähän ja ohjausta ja neuvontaa olisi saatavilla mahdollisimman helposti.

Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointi

Vaikka sotiemme veteraanien määrä vähenee vuosi vuodelta, on tärkeää, että he saavat tarpeitansa vastaavia palveluja ja pystyvät asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Rintamaveteraaneille kohdennettu kuntoutus ja kotiin vietävät avopalvelut tukevat toimintakyvyn ja elämänlaadun säilyttämistä, itsenäisyyttä ja osallistumista sekä arjessa selviytymistä.

Sosiaali- ja terveysvirasto kehittää palveluneuvontaa ja -ohjausta siten, että veteraanietuuksien hakeminen ja saaminen on mahdollisimman esteetöntä."

Esittelijä

virastopäällikkö

Hannu Juvonen

Lisätiedot

Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Stina Paldanius, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 42680

stina.paldanius(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566