Helsingfors stad

Protokoll

18/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

11.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 294

Fastighetsskatteprocentsatser för år 2016

HEL 2015-010947 T 02 03 02 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bestämma följande fastighetsskatteprocentsatser för år 2016:

-        den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen 0,80

-        skatteprocentsatsen för byggnader som används för

-        stadigvarande boende 0,37

-        skatteprocentsatsen för kraftverk 3,10

-        skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,30.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden vid beredningen av fastighetsskatteprocenten för år 2017 utreder möjligheten att höja fastighetsskatten för obebyggda tomter i syfte att påskynda bostadsproduktionen. (Paavo Arhinmäki)

 

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att följande två hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Arja Karhuvaara understödd av ledamoten René Hursti hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av fastighetsskatteprocenterna för år 2016 att det utreds om det är möjligt att genomföra ett särskilt projekt som riktas till gårdsbolagen och tomtägarna och som uppmuntrar till förtätning av byggandet.

 

Ledamoten Paavo Arhinmäki understödd av ledamoten Tuomas Rantanen hade föreslagit följande hemställningskläm:

 

Stadsfullmäktige förutsätter att staden vid beredningen av fastighetsskatteprocenten för år 2017 utreder möjligheten att höja fastighetsskatten för obebyggda tomter i syfte att påskynda bostadsproduktionen.

 

Redogörelsen befanns vara riktig.

På förslag av ordföranden godkände stadsfullmäktige först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

Dessutom konstaterade ordföranden att ledamoten Arja Karhuvaaras hemställningskläm inte hänför sig till ärendet och därför inte tas upp till omröstning.

1 omröstningen

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Paavo Arhinmäkis förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter att staden vid beredningen av fastighetsskatteprocenten för år 2017 utreder möjligheten att höja fastighetsskatten för obebyggda tomter i syfte att påskynda bostadsproduktionen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 51
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Riitta Skoglund, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Nej-röster: 1
Timo Raittinen

Blanka: 30
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Frånvarande: 3
Eero Heinäluoma, Thomas Wallgren, Tuulikki Vuorinen

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Paavo Arhinmäkis förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att det i 11 § i fastighetsskattelagen är angivet att kommunfullmäktige årligen på förhand bestämmer storleken av kommunens fastighetsskatteprocentsatser inom vissa i lagen bestämda gränser och samtidigt fastställer inkomstskattesatsen för finansåret. Fastighetsskatteprocentsatserna bestäms med en hundradels procents noggrannhet.

Varje kommun ska alltid bestämma en allmän fastighetsskatteprocentsats och en skatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende. En kommun kan, om den så önskar, bestämma en särskild skatteprocentsats också för andra bostadshus än sådana som används för stadigvarande boende, för kraftverk, för allmännyttiga sammanslutningar och under vissa förutsättningar för obebyggda byggplatser. Vissa kommuner (Helsingforsregionen) ska enligt 12 b § i fastighetsskattelagen bestämma en särskild skatteprocentsats för obebyggda byggplatser.

Regeringens proposition 26/2015 med förslag till lag om ändring av fastighetsskattelagen har förelagts riksdagen 24.9.2015. Propositionen har varit i riksdagens utskottsbehandling i mitten av oktober.

I regeringens förslag till fastighetsbeskattning 2016 föreslås ändringar i de övre gränserna för fastighetsskattesatsen för byggnader som inte används för stadigvarande boende, likaså för kraftverk och obebyggda byggplatser.

Övre gränsen för byggnader som inte används för stadigvarande boende höjs så att den kan vara högst 1,00 procentenheter högre än den av kommunen fastställda skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende, i stället för nuvarande gränsen 0,6 procentenheter. Övre gränsen för fastighetsskattesatsen för en kraftverksbyggnad och kraftverksanläggning höjs från 2,85 procent till 3,10 procent. Övre gränsen för skattesatsen för obebyggda byggplatser höjs från 3,00 procent till 4,00 procent och definitionen för en obebyggd byggplats justeras bland annat i fråga om byggförbud som gäller byggplatsen.

I övrigt föreslås i regeringens proposition att intervallet för skattesatserna hålls på samma nivå år 2016 som år 2015.

För år 2017 föreslås i regeringens proposition ändringar i övre och nedre gränserna för den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen och i skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende. Intervallet för den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen ökar från 0,80–1,55 procent till 0,86–1,80 procent och intervallet för skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende från 0,37–0,80 procent till 0,39–0,90 procent.

Sålunda är gränserna för fastighetsskatteprocentsatserna vid beskattningen för år 2016 enligt regeringens proposition de följande:

-        allmän fastighetsskatteprocentsats 0,80–1,55

-        skatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende 0,37–0,80

-        skatteprocentsats för andra bostadshus 0,80–1,55, dock högst 1,00 procentenheter högre än skatteprocentsatsen för byggnader som huvudsakligen används för stadigvarande boende

-        skatteprocentsats för obebyggda byggplatser 1,00–4,00, i de kommuner som anges i 12 b § i fastighetsskattelagen lägst den av fullmäktige bestämda allmänna fastighetsskatteprocentsatsen höjd med 1,50, dock högst 4,00

-        fastighetsskatteprocentsats för allmännyttiga sammanslutningar 0,00–1,35

-        fastighetsskatteprocentsats för kraftverk 0,80–3,10

Fastighetsskatteprocentsatserna år 2015 i Helsingfors är de följande:
- allmän fastighetsskatteprocentsats 0,80
- skatteprocentsats för byggnader som används för stadigvarande boende 0,37
- fastighetsskatteprocentsats för kraftverk 2,85
- skatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,30.

Fastighetsskatteprocentsatserna för år 2016 föreslås vara desamma som år 2015 med undantag av fastighetsskatteprocentsatsen för kraftverk som föreslås bli höjd till den nya övre gränsen 3,10 som lagen tillåter.

Stadens budget för år 2016 utgår från att fastighetsskatten inbringar 47 mn euro för byggnader som används för stadigvarande boende, 2 mn euro för obebyggda byggplatser och 170 mn euro för annan fastighetsegendom. Fastighetsskatten för kraftverk (fastighetsskatt som betalas för Helen Ab:s kraftverksbyggnader) beräknas inbringa 1,0 mn euro. Sammanlagt uppskattas fastighetsskatten inbringa 220 mn euro år 2016. Inverkan av höjningen av fastighetsskatteprocentsatsen för kraftverk är liten.

De beräknade intäkterna från fastighetsskatten baserar sig på en kalkyl med utgångspunkt i preliminära uppgifter om den debiterade fastighetsskatten år 2015.

Kommunen ska meddela fastighetsskatteprocentsatserna till Skatteförvaltningen senast den 17 november.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.11.2015 § 1027

HEL 2015-010947 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuoden 2016 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37
- voimalaitosten veroprosentti 3,10
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,30.

19.10.2015 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566