Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/9

 

11.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 297

Kokouksessa jätetyt aloitteet

HEL 2015-012404, 2015-012405, 2015-012407, 2015-012409

Päätös

Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluvat aloitteet

-        Valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. valtuustoaloite kaupungin liittymisestä ”Mayors for Peace” -verkostoon
 

-        Valtuutettu Kaarin Taipaleen ym. valtuustoaloite Sote-infon järjestämisestä kaupunginvaltuustolle
 

-        Valtuutettu René Hurstin ym. valtuustoaloite lämmitetyn pukukopin hankkimisesta Violanpuistoon
 

-        Valtuutettu Kaarin Taipaleen ym. valtuustoaloite aurinkokeräinten luvanvaraisuudesta ja siitä tiedottamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566