Helsingfors stad

Protokoll

18/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/9

 

11.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 297

Motioner inlämnade vid sammanträdet

Beslut

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om anslutning av staden till nätverket ”Mayors for Peace”
 

-        Motion av ledamoten Kaarin Taipale m.fl. om ett informationsmöte för stadsfullmäktige om social- och hälsovårdsreformen
 

-        Motion av ledamoten René Hursti m.fl. om en varm omklädningshytt till Violaparken
 

-        Motion av ledamoten Kaarin Taipale m.fl. om kravet på tillstånd för solfångare och information om detta

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566