Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

11.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 293

Vuoden 2016 tuloveroprosentin määrääminen

HEL 2015-010949 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti vahvistaa vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 18,5 %.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallinnolle tuloveroprosentin suuruus viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Verotuloja vuonna 2015 arvioidaan vuoden toisen toteutumisennusteen mukaan kertyvän Helsingille yhteensä 3 050 milj. euroa eli kokonaisverotulojen arvioidaan toteutuvan 37 milj. euroa talousarviota korkeampina. Vuoteen 2014 nähden verotuloja ennakoidaan kertyvän 3,3 % enemmän.

Kunnan tuloveron kertymäksi vuonna 2015 arvioidaan ennusteessa      2 486 milj. euroa eli talousarvion mukaisesti ja vuoden 2014 toteumaan nähden 2,1 % enemmän.

Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan ennusteessa 340 milj. euroa eli 32 milj. euroa talousarviota enemmän ja vuoden 2014 toteumaan nähden 9,7 % enemmän. Yhteisöveron nousu johtuu Helsingin kuntakohtaisen jako-osuuden noususta, joka  on varmistunut vasta vuoden 2015 talousarvion päättämisen jälkeen. Vuoden 2015 kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 224 milj. euroa eli 5 milj. euroa talousarviota enemmän.

Vuoden 2016 talousarviossa verotulojen kokonaiskertymäksi on  arvioitu 3 063 milj. euroa, joka on 0,4 % vuoden 2015 ennustetta enemmän.

Kunnan tuloveron tuotoksi on talousarviossa 2016 arvioitu 2 535,0 milj. euroa 18,5 %:n verokannalla. Tämä on 2,0 % vuoden toisessa toteutumisennusteessa arvioitua vuoden 2015 tuloverokertymää enemmän.

Helsingin kunnan tuloveron tuottoarvio perustuu valtion ja kuntaliiton arvioihin kuntien yhteenlasketusta tuloveron tuoton kasvusta sekä kaupungin vuonna 2015 saamiin verotilityksiin. Tuottoarvion pohjana on valtion talousarvioehdotuksen yhteydessä esittämät suhdannenäkymät vuodelle 2016, jossa Suomen vuoden 2016 BKT:n kasvuksi ennakoidaan 1,3%.

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2016  arvioidaan 220 milj. euroa.

Yhteisöveron tuotoksi vuonna 2016  arvioidaan 308 milj. euroa. Yhteisöverotuloarvion aleneminen vuodesta 2015 on seurausta siitä, että kuntien yhteisövero-osuuden vuosien 2012–2015 väliaikainen 5 prosenttiyksikön korotus poistuu vuonna 2016. Muutoksen seurauksena kuntaryhmän osuus (36,87 prosenttia vuonna 2015) yhteisöveron tuotosta laskee 5 prosenttiyksiköllä vuonna 2016.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.11.2015 § 1028

HEL 2015-010949 T 02 03 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2016 tuloveroprosentiksi 18,5 %.

19.10.2015 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566