Helsingfors stad

Protokoll

18/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

11.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 291

Val av ersättare i ungdomsnämnden

HEL 2014-015189 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Paavo Havula avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i ungdomsnämnden

2.     välja Markus Saarinen till ny personlig ersättare för Sanna Lehtinen i ungdomsnämnden för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Paavo Havulan eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 5) Paavo Havula (C) till ersättare i ungdomsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016. Paavo Havula anhåller 19.10.2015 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i ungdomsnämnden.

Den som har kommunen som hemkommun är valbar till kommunens förtroendeuppdrag. När en förtroendevald förlorar sin valbarhet ska det organ som har rätt att utse den förtroendevalde konstatera att förtroendeuppdraget har upphört.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Paavo Havulan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Nuorisolautakunta

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.11.2015 § 1025

HEL 2014-015189 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Paavo Havulalle eron nuorisolautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Markus Saarisen Sanna Lehtisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättä tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

02.11.2015 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Kaupunginhallituksen esitti yksimielisesti nuorisolautakunnan varajäseneksi Markus Saarista Terhi Peltokorven ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566