Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

18/2015

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

11.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 294

Vuoden 2016 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

HEL 2015-010947 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti määrätä vuoden 2016 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

-        yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80

-        vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37

-        voimalaitosten veroprosentti 3,10

-        rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,30.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että valmisteltaessa vuoden 2017 kiinteistöveroprosenttia kaupunki selvittää mahdollisuuden nostaa rakentamattoman tontin kiinteistöveroa, asuntotuotannon vauhdittamiseksi. (Paavo Arhinmäki)

 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta:

Valtuutettu Arja Karhuvaara oli valtuutettu Rene Hurstin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään vuoden 2016 kiinteistöveroprosentit, kaupunginvaltuusto edellyttää, että tutkitaan mahdollisuutta toteuttaa taloyhtiöille ja tontin omistajille kohdennettu erillinen projekti, jossa kannustetaan tiivistämisrakentamiseen.

 

Valtuutettu Paavo Arhinmäki oli valtuutettu Tuomas Rantasen kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että valmisteltaessa vuoden 2017 kiinteistöveroprosenttia kaupunki selvittää mahdollisuuden nostaa rakentamattoman tontin kiinteistöveroa, asuntotuotannon vauhdittamiseksi.

 

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Lisäksi puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Arja Karhuvaaran toivomusponsi liity käsiteltävänä olevaan asiaan, joten sitä ei oteta äänestettäväksi.

1 äänestys

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Paavo Arhinmäen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että valmisteltaessa vuoden 2017 kiinteistöveroprosenttia kaupunki selvittää mahdollisuuden nostaa rakentamattoman tontin kiinteistöveroa, asuntotuotannon vauhdittamiseksi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 51
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Jessica Karhu, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Riitta Skoglund, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Ei-äänet: 1
Timo Raittinen

Tyhjä: 30
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Seppo Kanerva, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Poissa: 3
Eero Heinäluoma, Thomas Wallgren, Tuulikki Vuorinen

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Paavo Arhinmäen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Jokaisen kunnan on vahvistettava aina yleinen kiinteistöveroprosentti ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti. Kunta voi halutessaan vahvistaa erillisen veroprosentin muille asuinrakennuksille kuin vakituisille asunnoille sekä myös voimalaitoksille, yleishyödyllisille yhteisöille ja eräin edellytyksin myös rakentamattomalle rakennuspaikalle. Viimeksi mainitun osalta eräiden kuntien (Helsingin seutu) on KiintVL:n 12 b §:n mukaan määrättävä rakentamattomalle rakennuspaikalle erillinen veroprosentti.

Hallituksen esitys 26/2015 laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta on annettu eduskunnalle 24.9.2015. Esitys on ollut eduskunnan valiokuntakäsittelyssä lokakuun puolivälissä.

Hallituksen esityksessä vuoden 2016 kiinteistöverotukseen esitetään muutoksia muiden kuin vakituisten asuinrakennusten, voimalaitosten sekä rakentamattoman rakennusmaan veroprosenttien ylärajoihin.

Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin ylärajaa korotettaisiin siten, että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäistasoa korkeampi nykyisen 0,6 prosenttiyksikön sijasta. Voimalaitosrakennuksen ja –rakennelman kiinteistöveroprosentin ylärajaa korotettaisiin 2,85 prosentista 3,10 prosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin ylärajaa korotettaisiin 3,00 prosentista 4,00 prosenttiin, ja rakentamattoman rakennuspaikan määritelmää tarkistettaisiin muun muassa rakennuspaikkaa koskevien rakennuskieltojen osalta.

Muilta osin kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälien esitetään hallituksen esityksessä pysyvän vuonna 2016 samoina kuin vuonna 2015.

Vuodelle 2017 hallituksen esityksessä esitetään muutoksia yleisen sekä vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoihin. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousisi 0,80—1,55 prosentista 0,86—1,80 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37—0,80 prosentista 0,39—0,90 prosenttiin.

Näin ollen vuoden 2016 verotuksessa kiinteistöveroveroprosenttien rajat ovat hallituksen esityksen mukaan seuraavat:

-        yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80–1,55

-        vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37–0,80

-        muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,80–1,55 vaihteluvälin rajoissa enintään 1,00 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti, kuitenkin enintään kunnanvaltuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruiseksi

-        rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00–4,00, KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti +1,50, veroprosentiksi voidaan määrätä kuitenkin enintään 4,00 prosenttia

-        yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00–1,35

-        voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,80–3,10

Vuonna 2015 kiinteistöveroprosentit ovat Helsingissä seuraavat:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37
- voimalaitosten veroprosentti 2,85
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,30.

Vuonna 2016 kiinteistöveroprosentit ehdotetaan pidettäväksi samoina kuin vuonna 2015 lukuun ottamatta voimalaitosten kiinteistöveroprosenttia, joka ehdotetaan korotettavaksi lain sallimalle uudelle ylärajalle 3,10 %:iin.

Kaupungin vuoden 2016 talousarviossa on kiinteistöveron tuotoksi arvioitu vakituisten asuinrakennusten osalta 47 milj. euroa, rakentamattomien rakennuspaikkojen osalta 2 milj. euroa ja muun kiinteistökannan osalta 170 milj. euroa. Voimalaitosten kiinteistöverosta (Helen Oy:n voimalaitosrakennuksista maksettava kiinteistövero) arvioidaan kertyvän 1,0 milj. euroa. Yhteensä kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2016 arvioidaan siis 220 milj. euroa. Voimalaitosten kiinteistöveroprosentin korotuksen vaikutus kiinteistöverotuloihin on vähäinen.

Arvio kiinteistöveron tuotosta perustuu vuoden 2015 kiinteistöveron maksuunpanon ennakkotietojen pohjalta laadittuun laskelmaan.

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivänä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.11.2015 § 1027

HEL 2015-010947 T 02 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuoden 2016 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37
- voimalaitosten veroprosentti 3,10
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,30.

19.10.2015 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566