Helsingfors stad

Protokoll

18/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

11.11.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 292

Val av ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Sofi Weckman avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion

2.     välja Mirita Saxberg till ny ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Timo Nurmiluoto blir personlig ersättare för den nya ledamoten i utbildningsnämndens svenska sektion.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Laura Rissanen under diskussionen hade föreslagit att Mirita Saxberg skulle väljas till ny ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Sofi Weckmanin eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Sofi Weckman avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion

2.     välja _____________ till ny ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt konstatera att Timo Nurmiluoto blir personlig ersättare för den nya ledamoten i utbildningsnämndens svenska sektion.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 14.1.2015 (13 §) Sofi Weckman (Saml.) till ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion för den mandattid som utgår med år 2016. Sofi Weckman anhåller 20.10.2015 om avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i utbildningsnämndens svenska sektion.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked. Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden.

Enligt instruktionen för utbildningsväsendet (27.8.2014, 2 §) hör de svenska ledamöterna i utbildningsnämnden till svenska sektionen, och dessutom utses det sju extra ledamöter i sektionen och en personlig ersättare för varje extra ledamot. De extra ledamöterna ska företräda den svenska språkgruppen. Den som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Sofi Weckmanin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Opetuslautakunta

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.11.2015 § 1024

HEL 2014-000587 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Sofi Weckmanille eron opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen opetuslautakunnan ruotsinkielisessä jaostossa on Timo Nurmiluoto.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566