Helsingfors stad

Protokoll

16/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

21.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 266

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2016

HEL 2015-010422 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag hålla sina sammanträden år 2016 enligt följande, om ordföranden, om möjligt efter att ha diskuterat saken med vice ordförandena, inte beslutar inställa sammanträdet på grund av att ärendena är få eller av någon annan särskild orsak:

nr

vecka

dag

 

kl.

 

 

 

 

 

1

3

20.1.2016

 

18

 

2

5

3.2.2016

 

18

frågestund

3

7

17.2.2016

 

18

remissdebatt om budgeten

4

9

2.3.2016

 

18

motionsbehandling

5

11

16.3.2016

 

18

frågestund

6

13

30.3.2016

 

18

 

7

15

13.4.2016

 

18

frågestund

8

17

27.4.2016

 

18

 

9

19

11.5.2016

 

18

frågestund

10

21

25.5.2016

 

18

motionsbehandling

11

23

8.6.2016

 

18

 

12

25

22.6.2016

 

16

bokslutet

13

35

31.8.2016

 

18

 

14

37

14.9.2016

 

18

frågestund

15

39

28.9.2016

 

18

motionsbehandling

16

41

12.10.2016

 

18

frågestund

17

43

26.10.2016

 

18

 

18

45

9.11.2016

 

16

budgeten

19

46

16.11.2016

 

18

budgeten, frågestund

20

48

30.11.2016

 

18

motionsbehandling

21

50

14.12.2016

 

16

 

 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att ordföranden i samma ordning kan ändra tidpunkten för ett sammanträde under den fastslagna sammanträdesdagen. Ändringarna meddelas minst en vecka före
sammanträdet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 54 § 1 mom. i kommunallagen (365/1995) att fullmäktige sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. I 54 § 2 mom. anges det att fullmäktige också ska sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst ärende.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.10.2015 § 933

HEL 2015-010422 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää pitää kokouksensa vuonna 2016 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

 

klo

 

 

 

 

 

1

3

20.1.2016

 

18

 

2

5

3.2.2016

 

18

kyselytunti

3

7

17.2.2016

 

18

talousarvion lähetekeskustelu

4

9

2.3.2016

 

18

aloitekäsittely

5

11

16.3.2016

 

18

kyselytunti

6

13

30.3.2016

 

18

 

7

15

13.4.2016

 

18

kyselytunti

8

17

27.4.2016

 

18

 

9

19

11.5.2016

 

18

kyselytunti

10

21

25.5.2016

 

18

aloitekäsittely

11

23

8.6.2016

 

18

 

12

25

22.6.2016

 

16

tilinpäätös

13

35

31.8.2016

 

18

 

14

37

14.9.2016

 

18

kyselytunti

15

39

28.9.2016

 

18

aloitekäsittely

16

41

12.10.2016

 

18

kyselytunti

17

43

26.10.2016

 

18

 

18

45

9.11.2016

 

16

talousarvio

19

46

16.11.2016

 

18

talousarvio, kyselytunti

20

48

30.11.2016

 

18

aloitekäsittely

21

50

14.12.2016

 

16

 

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566