Helsingfors stad

Protokoll

16/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

21.10.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 263

Val av två ersättare i stadsstyrelsen

HEL 2015-010578 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Paavo Arhinmäki avsked från förtroendeuppdraget som personlig ersättare för Silvia Modig och välja Henrik Nyholm till personlig ersättare för henne i stadsstyrelsen

2.     bevilja Henrik Nyholm avsked från förtroendeuppdraget som personlig ersättare för Veronika Honkasalo och välja Paavo Arhinmäki till personlig ersättare för henne i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Paavo Arhinmäen ja Henrik Nyholmin eronpyynnöt

2

Täydennykset eronpyyntöihin

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Paavo Arhinmäki (VF) och Henrik Nyholm (VF) anhåller 14.9.2015 om avsked från förtroendeuppdragen som ersättare i stadsstyrelsen. Stadsfullmäktige valde dem 14.1.2015 (§ 5) till ersättare i stadsstyrelsen.

Som motivering för bytet av ersättarplatser anges de tidtabellsmässiga utmaningar som uppstår i och med att Vänsterförbundets ena ledamot och hennes personliga ersättare båda är riksdagsledamöter. Till följd av de sammanfallande tiderna har det önskats att ersättarna ska kunna byta plats så att Paavo Arhinmäki i fortsättningen är ersättare för Veronika Honkasalo och Henrik Nyholm för Silvia Modig.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Paavo Arhinmäen ja Henrik Nyholmin eronpyynnöt

2

Täydennykset eronpyyntöihin

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

För kännedom

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.10.2015 § 935

HEL 2015-010578 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Paavo Arhinmäelle eron Silvia Modigin henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valita Silvia Modigin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen Henrik Nyholmin sekä

2.     myöntää Henrik Nyholmille eron Veronika Honkasalon henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valita Veronika Honkasalon henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen Paavo Arhinmäen vuoden 2016 lopussa päättyväksi kaupunginhallituksen  toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566