Helsingfors stad

Protokoll

14/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/31

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 244

Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2015-010472, 2015-010470, 2015-010471

Beslut

Gruppmotion

-        Gruppmotion av Finlands kommunistiska partis och Helsingforslistornas fullmäktigegrupp om aktivitet från stadens sida för att hjälpa flyktingar

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

-        Motion av ledamoten Kaarin Taipale m.fl. om utnyttjande av ”Junckers paket” i Helsingfors stadskoncerns investeringar
 

-        Motion av ledamoten Ville Jalovaara m.fl. om en ny mopedhall i östra Helsingfors

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566