Helsingfors stad

Protokoll

14/2015

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

23.09.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 220

Val av ersättare i direktionen för konstmuseet

HEL 2015-000035 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Teemu Korpijärvi befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för konstmuseet

2.     välja Ville Tuominen till ny personlig ersättare för Pauli Waroma i direktionen för konstmuseet för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Otso Kivekäs under diskussionen hade föreslagit att Ville Tuominen skulle väljas till ny personlig ersättare för Pauli Waroma i direktionen för konstmuseet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Teemu Korpijärven eronpyyntö

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Teemu Korpijärvi befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i direktionen för konstmuseet

2.     välja _______________  till ny personlig ersättare för Pauli Waroma i direktionen för konstmuseet för den mandattid som utgår i slutet av maj 2017.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (§ 5) Teemu Korpijärvi (Gröna) till ersättare i direktionen för konstmuseet för mandattiden 2013–2016. Teemu Korpijärvi anhåller 19.8.2015 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot ersättare i direktionen.

Enligt 38 § i kommunallagen (365/1995) kan den som har giltiga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den som utses ska vara valbar till nämnden med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Teemu Korpijärven eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Taidemuseon johtokunta

Taloushallintopalvelut -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 07.09.2015 § 830

HEL 2015-000035 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Teemu Korpijärvelle vapautuksen taidemuseon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita _______________  Pauli Waroman uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi taidemuseon johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566